Matever

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

levetiracetam

Dostupné z:

Pharmathen S.A.

ATC kód:

N03AX14

INN (Medzinárodný Name):

levetiracetam

Terapeutické skupiny:

Antiepileptiká,

Terapeutické oblasti:

epilepsie

Terapeutické indikácie:

Matever je indikovaný ako monoterapia pri liečbe parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u pacientov vo veku od 16 rokov s novo diagnostikovanou epilepsiou. Matever je označené ako adjunctive terapia:pri liečbe čiastočné-nástup záchvaty s alebo bez sekundárnej zovšeobecnenie u dospelých, detí a dojčiat od jedného mesiaca veku s epilepsia;v liečbe myoclonic záchvatov u dospelých a mladistvých od 12 rokov s juvenilnou myoclonic epilepsia;v liečbe primárnej univerzálne tonikum-clonic záchvatov u dospelých a mladistvých od 12 rokov s idiopatickou všeobecných epilepsia.

Prehľad produktov:

Revision: 26

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-10-03

Príbalový leták

                
40
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE
Škatuľka s 20, 30, 50, 60, 100 tabletami
spoločné balenie obsahujúce 200 (2 x 100) tabliet[VRÁTANE BLUE BOX]
1.
NÁZOV LIEKU
Matever 250 mg filmom obalené tablety
levetiracetam
2.
LIEČIVO
Každá filmom obalená tableta obsahuje 250 mg levetiracetamu.
3.
ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK
Obsahuje hliníkový lak oranžovej žlti (sunset yellow) (E110). Ďalšie informácie sú uvedené v
písomnej informácii pre používateľa.
4.
LIEKOVÁ FORMA A OBSAH
20 filmom obalených tabliet
30 filmom obalených tabliet
50 filmom obalených tabliet
60 filmom obalených tabliet
100 filmom obalených tabliet
Spoločné balenie: 200 (2 balenia po 100) filmom obalených tabliet
5.
SPÔSOB A CESTAPODÁVANIA
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
Na vnútorné použitie.
6.
ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU
A DOSAHU DETÍ
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahudetí.
7.
INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ
8.
DÁTUM EXSPIRÁCIE
EXP
9.
ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE
41
10.
ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO
ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ
11.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Pharmathen S.A.
6, Dervenakion str.
Pallini 15351, Attiki, Grécko
Tel.: +30 210 66 04 300
Email: info@pharmathen.com
12.
REGISTRAČNÉ ČÍSLA
EU/1/11/711/001
EU/1/11/711/002
EU/1/11/711/003
EU/1/11/711/004
EU/1/11/711/005
EU/1/11/711/006
13.
ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE
Č. šarže
14.
ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
15.
POKYNY NA POUŽITIE
16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME
Matever 250 mg
17.
ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD
Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.
18.
ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM
PC
SN
NN
42
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE
Malý vnútorný obal s obsahom 100 tabliet pre 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Matever 250 mg filmom obalené tablety
Matever 500 mg filmom obalené tablety
Matever 750 mg filmom obalené tablety
Matever 1000 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Matever 250 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 250 mg levetiracetamu.
Pomocné látky so známym účinkom
Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,0025 mg hliníkový lak oranžovej žlti (sunset yellow) (E110).
Matever 500 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg levetiracetamu.
Matever 750 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 750 mg levetiracetamu.
Pomocné látky so známym účinkom
Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,08 mghliníkový lak oranžovej žlti (sunset yellow) (sunset
yellow) (E110).
Matever 1000 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 000 mg levetiracetamu.
Pomocné látky so známym účinkom
Každá filmom obalená tableta obsahuje 3,8 mg monohydrát laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
Matever 250 mg filmom obalené tablety
Modrá, podlhovastá, bikonvexná, filmom obalená tableta.
Matever 500 mg filmom obalené tablety
Žltá, podlhovastá, bikonvexná, filmom obalená tableta.
Matever 750 mg filmom obalené tablety
Ružová, podlhovastá, bikonvexná, filmom obalená tableta.
3
Matever 1000 mg filmom obalené tablety
Biela, podlhovastá, bikonvexná, filmom obalená tableta.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Matever je indikovaný ako monoterapia pri liečbe parciálnych záchvatov so sekundárnou
generalizáciou alebo bez nej u dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov s práve
diagnostikovanou epilepsiou.
Matever je indikovaný ako prídavná terapia
•
pri liečbe parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej
u dospelých, dospievajúcich, detí a dojčiat vo veku od 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták čeština 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták poľština 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 14-10-2011
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 09-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 09-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 09-06-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov