MARKETGUARD 100

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
20-09-2021

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenie (ES) č.
1907/2006
MARKETGUARD 100
115449E
1 / 15
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor produktu
Názov výrobku
:
MARKETGUARD 100
Kód výrobku
:
115449E
Použitie látky/zmesi
:
Univerzálny čistiaci prostriedok
Druh látky
:
Zmes
Len na odborné použitie.
Informácie o riedení produktu
:
0.25 % - 2.0 %
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitia
:
Univerzálny čistiaci prostriedok. Manuálne použitie
Odporúčané obmedzenia z
hľadiska používania
:
Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Spoločnosť
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Belgicko +32 13 67 06 90 (Belgicko)
BEKAYcustomerservice@ecolab.com
1.4 Núdzové telefónne číslo
Núdzové telefónne číslo
:
+32 13 67 06 90 (Belgicko)
Telefónne číslo
toxikologického centra
:
02 54774166 (24/7)
Dátum zostavenia/revízie
:
04.10.2016
Verzia
:
1.1
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
2.2 Prvky označovania
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006
MARKETGUARD 100
115449E
2 / 15
Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
Dodatočné označenie:
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Špeciálne označovanie
určitých zmesí.
:
Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
2.3 Iná nebezpečnosť
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Nie sú známe.
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.2 Zmesi
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Nebezpečné zložky
Chemický názov
Č. CAS
Č.EK
č
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list bulharčina 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list španielčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list čeština 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list dánčina 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nemčina 26-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list estónčina 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list gréčtina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list angličtina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list francúzština 26-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list taliančina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list lotyština 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list litovčina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list maďarčina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list holandčina 26-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list poľština 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list portugalčina 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list rumunčina 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list slovinčina 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list fínčina 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list švédčina 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ruština 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nórčina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ukrajinčina 30-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list chorvátčina 27-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list srbčina 29-04-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom