Macugen

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

pegaptanibu

Dostupné z:

PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

ATC kód:

S01LA03

INN (Medzinárodný Name):

pegaptanib

Terapeutické skupiny:

oftalmologiká

Terapeutické oblasti:

Wet Macular Degeneration

Terapeutické indikácie:

Macugen je indikovaný na liečbu neovaskulárnej (mokrej) vekom podmienenej makulárnej degenerácie (AMD).

Prehľad produktov:

Revision: 15

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2006-01-31

Príbalový leták

                
22
B.
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
23
Písomná informácia pre používateľa
Macugen 0,3 mg injekčný roztok
pegaptanib
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako sa začne vaša liečba týmto liekom,
pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Macugen a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete Macugen
3.
Ako dostanete Macugen
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Macugen
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Macugen a na čo sa používa
Macugen je roztok, ktorý sa vstrekuje do oka. Pegaptanib, liečivo t
ohto lieku, inhibuje aktivitu faktora,
ktorý sa podieľa na abnormálnej tvorbe nových krvných ciev v oku, známy ako vaskulárny endotelový
rastový Faktor
165 (VEGF
165
).
Macugen sa používa na liečbu vlhkej formy vekom podmienenej makulárnej degenerácie (AMD).
Toto ochorenie vedie k strate zraku v dôsledku poškodenia centrálnej časti sietnice (nazývanej
makula) na očnom pozadí. Makula umožňuje očiam ostré centrálne videnie, ktoré je potrebné pre také
činnosti, ako sú vedenie vozidla, čítanie drobného písma a iné podobné činnosti.
Pri vlhkej forme AMD rastú pod sietnicou a makulou nezvyčajné cievy. Tieto nové cievy môžu
krvácať a prepúšťať tekutinu, čo vedie k vydutiu alebo vyvýšeniu makuly, čím sa poškodí alebo
celkom zanikne centrálne videnie. Za týchto okolností môže byť strata zraku rýchla a z
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV LIEKU
Macugen 0,3 mg injekčný roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje použiteľné množstvo pre jednorazovú dávku
90 mikrolitrov, ktorá obsahuje sodnú soľ pegaptanibu, čo zodpovedá 0,3 mg voľnej bázy
oligonukleotidu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok (injekcia).
Roztok je číry a bezfarebný.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Macugen je indikovaný na liečbu neovaskulárnej (vlhkej) vekom podmienenej makulárnej degenerácie
(AMD = age-related macular degeneration) u dospelých (pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Macugen má podávať len očný lekár so skúsenosťami s intravitreálnym injekčným podaním.
Dávkovanie
Pred vykonaním intravitreálnej procedúry sa musia v anamnéze pacienta dôkladne vyhodnotiť
hypersenzitívne reakcie (pozri časť 4.4).
Odporúčané dávkovanie 0,3 mg pegaptanibu, čo zodpovedá 90 mikrolitrom, podávaného raz za 6
týždňov (9 injekcií za rok) vo forme intravitreálnej injekcie do postihnutého oka.
Po podaní injekcie sa u pacientov liečených Macugenom pozorovalo prechodné zvýšenie
vnútroočného tlaku. Preto sa má monitorovať perfúzia terča zrakového nervu a vnútroočný tlak.
Navyše treba pacienta starostlivo sledovať kvôli možnému intravitreálnemu krvácaniu
a endoftalmitíde počas dvoch týždňov po podaní injekcie. Pacient má byť poučený, aby okamžite
hlásil akékoľvek príznaky navodzujúce podozrenie na tieto stavy (pozri časť 4.4).
Ak sa u pacienta po 2 po sebe nasledujúcich injekčných podaniach Macugenu pri kontrolnom
vyšetrení v 12. týždni neprejaví prínos liečby (strata menej ako 15 písmen zrakovej ostrosti), má sa
zvážiť prerušenie alebo ukončenie liečby Macugenom.
Osobitné skupiny pacientov
Starší pacienti
Nie sú potrebné žiadne
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták čeština 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták poľština 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 27-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 27-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 27-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 27-06-2019

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov