Lymphoseek

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

tilmanocept

Dostupné z:

Navidea Biopharmaceuticals Europe Ltd.

ATC kód:

V09IA09

INN (Medzinárodný Name):

tilmanocept

Terapeutické skupiny:

Nádor na detekciu, Diagnostiku radiopharmaceuticals

Terapeutické oblasti:

Radionuklidové zobrazovanie

Terapeutické indikácie:

Tento liek je určený len na diagnostické účely. Radiolabelled Lymphoseek je indikovaný na zobrazovanie a intraoperative detekcia sentinel lymfatických uzlín odvodnenie primárny nádor u dospelých pacientov s rakovinou prsníka, melanóm, alebo lokalizované dlaždicových buniek karcinóm ústnej dutiny. Externé zobrazovacie a intraoperative hodnotenie môže byť vykonané pomocou gama zariadením na detekciu.

Prehľad produktov:

Revision: 7

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2014-11-19

Príbalový leták

                
24
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
25
Písomná informácia pre používateľa
Lymphoseek 50 mikrogramov súprava pre rádiofarmakum
tilmanocept
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám bude podaný tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na lekára špecializovaného na nukleárnu medicínu, ktorý
bude dohliadať na tento postup.
•
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na lekára špecializovaného na nukleárnu
medicínu. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Lymphoseek a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lymphoseek
3.
Ako užívať Lymphoseek
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Lymphoseek
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Lymphoseek a na čo sa používa
Tento liek je určený len na diagnostické použitie u dospelých pacientov. To znamená, že liek sa používa pri
karcinóme prsníka, pri melanóme alebo karcinómoch ústnej dutiny na získanie informácií o vašom ochorení.
Tento liek nelieči vaše ochorenie.
Prášok v injekčnej liekovke, ktorá obsahuje tilmanocept, sa pred použitím zmieša s rádioaktívnym liekom,
ktorý sa nazýva technecistan sodný (ktorý obsahuje
99m
Tc), aby sa vytvorila látka, ktorá sa nazýva
technécium (
99m
Tc) tilmanocept.
Keďže technécium (
99m
Tc) tilmanocept obsahuje malé množstvo rádioaktivity, môže zviditeľniť oblasti tela
počas testovania, čo lekárom pomôže zistiť, či sa karcinóm rozšíril na miesta, ktoré sa nazývajú lymfatické
uzliny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti nádorov. Lymfatické uzliny, ktoré sa nachádzajú najbližšie k nádoru,
sa nazývajú sentinelové lym
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Lymphoseek 50 mikrogramov súprava pre rádiofarmakum
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá injekčná liekovka obsahuje 50 mikrogramov tilmanoceptu.
Rádionuklid nie je súčasťou súpravy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Súprava pre rádiofarmakum.
Injekčná liekovka obsahuje sterilný nepyrogénny biely až sivobiely lyofilizovaný prášok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Tento liek je určený len na diagnostické použitie.
Lymphoseek značený rádioaktívnou látkou je indikovaný na zobrazovanie a intraoperačnú detekciu
sentinelových lymfatických uzlín drénujúcich primárny nádor u dospelých pacientov s karcinómom prsníka,
melanómom alebo lokalizovaným karcinómom skvamóznych buniek v ústnej dutine.
Vonkajšie zobrazovanie a intraoperačné hodnotenie sa môžu uskutočniť pomocou gama detekčného
zariadenia.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Tento liek je určený len na použitie v nemocnici.
Liek majú podávať len zaškolení zdravotnícki pracovníci, ktorí sú technicky spôsobilí na vykonávanie
a interpretovanie postupov mapovania sentinelových lymfatických uzlín.
Dávkovanie
Odporúčaná dávka je 50 mikrogramov rádioaktívnym technéciom 99mTc značeného tilmanoceptu
s rádioaktivitou 18,5 MBq v prípade operácie vykonanej v ten istý deň alebo s rádioaktivitou 74 MBq
v prípade operácie vykonanej v nasledujúci deň. Dávka 50 mikrogramov sa nemá upravovať vzhľadom
na rozdiely v telesnej hmotnosti. Celkové množstvo v injekcii nemá prekročiť 50 mikrogramov tilmanoceptu
s celkovou maximálnou rádioaktivitou 74 MBq na dávku.
Odporúčaný minimálny čas pre zobrazovanie po podaní injekcie je 15 minút. Intraoperačné mapovanie
lymfatického systému sa môže začať už 15 minút po podaní injekcie.
Pacienti, ktorí majú podstúpiť operáciu v deň podania injekcie, dostanú liek rádioaktívne znače
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 08-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 28-10-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 28-10-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 28-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 28-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 08-01-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov