Lumigan

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

bimatoprost

Dostupné z:

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

ATC kód:

S01EE03

INN (Medzinárodný Name):

bimatoprost

Terapeutické skupiny:

Prostaglandin analogues, Ophthalmologicals

Terapeutické oblasti:

Glaucoma, Open-Angle; Ocular Hypertension

Terapeutické indikácie:

Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku pri chronickom glaukóme s otvoreným uhlom a očnej hypertenzii (ako monoterapia alebo ako prídavná liečba beta-blokátorov).

Prehľad produktov:

Revision: 37

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2002-03-08

Príbalový leták

                51
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
52
Písomná informácia pre používateľa
LUMIGAN 0,1 mg/ml, očná roztoková instilácia
Bimatoprost
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je LUMIGAN 0,1 mg/ml a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete LUMIGAN 0,1 mg/ml
3.
Ako používať LUMIGAN 0,1 mg/ml
4.
Možné vedľajšie účinky
5
Ako uchovávať LUMIGAN 0,1 mg/ml
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je LUMIGAN 0,1 mg/ml a na čo sa používa
LUMIGAN je liek na liečbu glaukómu. Patrí do skupiny liekov nazývanej prostamidy.
Očné kvapky LUMIGAN sa používajú na zníženie zvýšeného tlaku v oku. Liek sa môže používať
samostatne alebo s inými očnými liekmi nazývanými betablokátory, ktoré taktiež znižujú tlak.
Vaše oko obsahuje priezračnú vodnatú tekutinu, ktorá vyživuje vnútro oka. Táto tekutina je stále
odvádzaná z oka a je nahradzovaná novou. Ak tekutina nemôže dostatočne rýchlo odtekať, zvyšuje sa
tlak vo vnútri oka. Tento liek zvyšuje množstvo odvádzanej tekutiny. Týmto spôsobom sa znižuje tlak
vo vnútri oka. Ak tento vysoký tlak nie je znižovaný, mohlo by to časom viesť k ochoreniu, ktoré sa
nazýva glaukóm a nakoniec poškodiť váš zrak.
2.
Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete LUMI
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
LUMIGAN 0,1 mg/ml očná roztoková instilácia
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
1 ml roztoku obsahuje bimatoprost 0,1 mg.
Pomocná látka so známym účinkom:
1 ml roztoku obsahuje 0,2 mg benzalkóniumchloridu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Očná roztoková instilácia.
Bezfarebný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku pri chronickom glaukóme s otvoreným uhlom a vnútroočnej
hypertenzii u dospelých pacientov (ako monoterapia alebo ako doplnková terapia k betablokátorom).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Odporučená dávka je jedna kvapka do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne večer. Dávkovanie
jedenkrát denne sa nemá prekročiť, pretože častejšie podávanie môže viesť k zoslabeniu účinku na
znižovanie vnútroočného tlaku.
Pediatrická populácia
Bezpečnosť a účinnosť LUMIGANU u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Pacienti s poškodením funkcie pečene alebo obličiek
LUMIGAN sa neskúšal u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo stredným až ťažkým
poškodením funkcie obličiek, preto sa má u týchto pacientov používať so zvýšenou opatrnosťou.
U pacientov, ktorí v minulosti prekonali ľahké ochorenie funkcie pečene, alebo mali abnormálnu
hladinu alanínaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST) a/alebo základnú hodnotu
bilirubínu, nemal bimatoprost 0,3 mg/ml, očná roztoková instilácia, žiadne škodlivé účinky na funkciu
pečene vyše 24 mesiacov.
Spôsob podávania
Ak sa používa viac ako jeden lokálny očný liek, potom sa má zachovať medzi nimi časový odstup
najmenej 5 minút.
4.3
Kontraindikácie
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
LUMIGAN 0,1 mg/ml sa nesmie používať u pacientov, ktorí majú v anamnéze závažnú precitlivenosť
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 20-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 20-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 20-07-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov