Lojuxta

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Lomitapide

Dostupné z:

Amryt Pharmaceuticals DAC

ATC kód:

C10AX12

INN (Medzinárodný Name):

lomitapide

Terapeutické skupiny:

Činidlá modifikujúce lipidy

Terapeutické oblasti:

hypercholesterolémia

Terapeutické indikácie:

Lojuxta je indikovaný ako doplnok low‑fat diéty a inými lipid‑lowering liekmi alebo bez aferézy nízkou hustotou lipoproteínov (LDL) u dospelých pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou (HoFH). Genetické potvrdenie HoFH by mali byť získané vždy keď je to možné. Iné formy primárnej hyperlipoproteinaemia a sekundárne príčiny hypercholesterolémie (e. nephrotic syndrome, hypotyreóza), musia byť vylúčené.

Prehľad produktov:

Revision: 15

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2013-07-31

Príbalový leták

                
36
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
37
Písomná informácia pre používateľa
Lojuxta 5 mg tvrdé kapsuly
Lojuxta 10 mg tvrdé kapsuly
Lojuxta 20 mg tvrdé kapsuly
lomitapid
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o
bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú.
Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca
aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Lojuxta a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lojuxtu
3.
Ako užívať Lojuxtu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Lojuxtu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Lojuxta a na čo sa používa
Lojuxta obsahuje liečivo, ktoré sa nazýva lomitapid. Lomitapid je látka na úpravu hladiny lipidov,
ktorá účinkuje tak, že blokuje pôsobenie tzv. mikrozomálnej bielkoviny prenášajúcej triacylglyceroly.
Táto bielkovina sa nachádza v pečeni a bunkách čreva, kde sa zúčastňuje na zoskupovaní tukových
látok do zložitejších častíc, ktoré sa potom uvoľňujú do krvného obehu. Blokovaním tejto bielkoviny
liek znižuje hladinu tukov a cholesterolu (lipidov) v krvi.
Lojuxta sa používa na liečbu dospelých
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií
o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na
nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.
1.
NÁZOV LIEKU
Lojuxta 5 mg tvrdé kapsuly
Lojuxta 10 mg tvrdé kapsuly
Lojuxta 20 mg tvrdé kapsuly
Lojuxta 30 mg tvrdé kapsuly
Lojuxta 40 mg tvrdé kapsuly
Lojuxta 60 mg tvrdé kapsuly
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Lojuxta 5 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje lomitapídiummesilát, čo zodpovedá 5 mg lomitapidu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá tvrdá kapsula obsahuje 70,12 mg laktózy (vo forme monohydrátu) (pozri časť 4.4).
Lojuxta 10 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje lomitapídiummesilát, čo zodpovedá 10 mg lomitapidu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá tvrdá kapsula obsahuje 140,23 mg laktózy (vo forme monohydrátu) (pozri časť 4.4).
Lojuxta 20 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje lomitapídiummesilát, čo zodpovedá 20 mg lomitapidu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá tvrdá kapsula obsahuje 129,89 mg laktózy (vo forme monohydrátu) (pozri časť 4.4).
Lojuxta 30 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje lomitapídiummesilát, čo zodpovedá 30 mg lomitapidu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá tvrdá kapsula obsahuje 194,84 mg laktózy (vo forme monohydrátu) (pozri časť 4.4).
Lojuxta 40 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje lomitapídiummesilát, čo zodpovedá 40 mg lomitapidu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá tvrdá kapsula obsahuje 259,79 mg laktózy (vo forme monohydrátu) (pozri časť 4.4).
Lojuxta 60 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje lomitapídiummesilát, čo zodpovedá 5 mg lomitapidu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá tvrdá kapsula obsahuje 389,68 mg laktózy (vo forme m
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 11-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 22-03-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 22-03-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 22-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 22-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 11-03-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov