LIQUIDSENSE ALL SURFACE FLOOR CLEANER

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
29-04-2022

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č.
1907/2006
LIQUIDSENSE ALL SURFACE FLOOR CLEANER
115444E
1 / 19
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor produktu
Názov výrobku
:
LIQUIDSENSE ALL SURFACE FLOOR CLEANER
UFI
:
Y1MC-Y4Y4-1C0C-94GQ
Kód výrobku
:
115444E
Použitie látky/zmesi
:
Prípravok na čistenie podláh
Druh látky
:
Zmes
Len na odborné použitie.
Informácie o riedení produktu
:
0.0 % - 0.36 %
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitia
:
Prostriedok na čistenie podláh - manuálny proces, bez použitia
OOP
Odporúčané obmedzenia z
hľadiska používania
:
Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Spoločnosť
:
KAY BV
Havenlaan 4
B-3980 Tessenderlo, Belgicko +32 13 67 06 90 (Belgicko)
BEKAYcustomerservice@ecolab.com
1.4 Núdzové telefónne číslo
Núdzové telefónne číslo
:
+421233006502
+32-(0)3-575-5555 Trans-Európsky
Telefónne číslo
toxikologického centra
:
02 54774166 (24/7)
Dátum zostavenia/revízie
:
03.02.2022
Verzia
:
2.1
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Dráždivosť kože, Kategória 2 H315
Vážne poškodenie očí, Kategória 1 H318
Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006
LIQUIDSENSE ALL SURFACE FLOOR CLEANER
115444E
2 / 19
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
2.2 Prvky označovania
Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Produkt - PREDAJNÉ BALENIE
Výstražné piktogramy
:
Výstražné slovo
:
Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenie
:
H315
Dráždi kožu.
H318
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenie
:
Odozva:
P305 + P351 + P338
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich
opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a je to možné, odstrá
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list bulharčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list španielčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list čeština 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list dánčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nemčina 16-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list estónčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list gréčtina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list angličtina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list francúzština 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list taliančina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list lotyština 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list litovčina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list maďarčina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list holandčina 23-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list poľština 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list portugalčina 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list rumunčina 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list slovinčina 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list fínčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list švédčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ruština 27-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nórčina 28-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ukrajinčina 30-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list chorvátčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list srbčina 29-04-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom