Lifmior

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

etanercept

Dostupné z:

Pfizer Europe MA EEIG

ATC kód:

L04AB01

INN (Medzinárodný Name):

etanercept

Terapeutické skupiny:

imunosupresíva

Terapeutické oblasti:

Arthritis, Psoriatic; Spondylitis, Ankylosing; Psoriasis

Terapeutické indikácie:

Reumatoidná artritída;Juvenilnej idiopatickej arthritisPsoriatic artritída;Axiálne spondyloarthritis;lupienky;Pediatrické lupienky.

Prehľad produktov:

Revision: 8

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2017-02-13

Príbalový leták

                
141
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
142
Písomná informácia pre používateľa
LIFMIOR 25 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
etanercept
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií
o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú.
Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu (obidve strany) predtým, ako začnete používať váš
liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Váš lekár vám dá aj Bezpečnostnú kartu pacienta, ktorá obsahuje dôležité informácie
o bezpečnosti liečby, ktoré si máte uvedomiť pred a počas liečby LIFMIORom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Tento liek bol predpísaný vám alebo dieťaťu vo vašej starostlivosti. Nedávajte ho nikomu
inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy alebo
dieťa, o ktoré sa staráte.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To
sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
Informácie v tejto písomnej informácii pre požívateľov sú zoradené do nasledujúcich 7 častí:
1.
Čo je LIFMIOR a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete LIFMIOR
3.
Ako používať LIFMIOR
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať LIFMIOR
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
7.
Návod na prípravu a podanie injekcie LIFMIORu (pozri druhú stranu)
1.
Čo je LIFMIOR a na čo sa používa
LIFMIOR je liek, ktorý sa vyrába
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií
o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na
nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.
1.
NÁZOV LIEKU
LIFMIOR 25 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá injekčná liekovka obsahuje 25 mg etanerceptu.
Etanercept je ľudský proteín zložený z receptoru p75 tumor nekrotizujúceho faktoru a Fc
fragmentu, vyrábaný technológiou rekombinantnej DNA v cicavčom translačnom systéme ovárií
čínskeho škrečka (CHO). Etanercept je dimér chimérického proteínu pripraveného fúziou
extracelulárnej ligandu viažúcej časti receptora-2 pre ľudský tumor nekrotizujúci faktor a Fc
fragmentu ľudského IgG1 (TNFR2/p75). Tento Fc fragment obsahuje väzbovú CH
2
a CH
3
oblasť, ale
nie CH
1
oblasť IgG1. Etanercept sa skladá z 934 aminokyselín a má relatívnu molekulovú hmotnosť
približne 150 kilodaltonov. Špecifická aktivita etanerceptu je 1,7 x 10
6
jednotiek/mg.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok (prášok na injekciu).
Prášok je biely. Rozpúšťadlo je číra, bezfarebná tekutina.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Reumatoidná artritída
LIFMIOR v kombinácií s metotrexátom je indikovaný dospelým na liečbu stredne ťažkej až závažnej
aktívnej reumatoidnej artritídy pri nedostatočnej odpovedi na ochorenie modifikujúce antireumatiká
vrátane metotrexátu (ak nie je kontraindikovaný).
LIFMIOR je možné podávať ako monoterapiu v prípade intolerancie na metotrexát alebo ak je
kontinuálna liečba metotrexátom nevhodná.
LIFMIOR je indikovaný dospelým, ktorí predtým neboli liečení metotrexátom, aj na liečbu z
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták čeština 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták poľština 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 20-02-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 20-02-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 20-02-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 20-02-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov