Letifend

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Recombinant protein Q from Leishmania infantum MON-1

Dostupné z:

LETI Pharma, S.L.U.

ATC kód:

QI07A

INN (Medzinárodný Name):

Canine leishmaniasis vaccine (recombinant protein)

Terapeutické skupiny:

Psy

Terapeutické oblasti:

Inaktivované bakteriálne vakcíny (vrátane mycoplasma, toxoid a chlamydia)

Terapeutické indikácie:

Na aktívnu imunizáciu psov od 6 mesiacov, aby sa znížilo riziko vzniku klinického prípadu leishmaniózy.

Prehľad produktov:

Revision: 11

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2016-04-20

Príbalový leták

                15
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
16
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV:
LETIFEND lyofilizát a rozpúšťadlo na injekčný roztok pre psov
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držite
ľ rozhodnutia o registrácii a výrobca zodpovedný za uvo
ľ
nenie šarže:
LETI Pharma, S.L.U.
C/ Del Sol 5, Polígono Industrial Norte
Tres Cantos
28760 Madrid
ŠPANIELSKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
LETIFEND lyofilizát a rozpúš
ť
adlo na injek
č
ný roztok pre psov
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Každá dávka 0,5 ml obsahuje:
Lyofilizát
(biely lyofilizát)
Ú
č
inná látka:
Rekombinantný proteín Q z Leishmania infantum MON-1
≥ 36,7 ELISA jednotiek (EU)
*
*
Obsah antigénu stanovený v ELISA oproti vnútornému štandardu.
Pomocné látky:
Chlorid sodný
Arginín hydrochlorid
Kyselina boritá.
Rozpúšťadlo
Voda na injekcie q.s. 0,5 ml
4.
INDIKÁCIA(-E)
Na aktívnu imunizáciu neinfikovaných psov od 6 mesiacov veku, na zníženie rizika rozvíjajúcej sa
aktívnej infekcie a/alebo klinickej choroby po expozícii Leishmania infantum.
Ú
č
innos
ť vakcíny bola preukázaná v terénnej štúdii, v ktorej boli psy prirodzene vystavené
Leishmania infantum v zónach s vysokým infek
č
ným tlakom po
č
as doby dvoch rokov.
V laboratórnych štúdiách vrátane experimentálnej infekcie s Leishmania infantum, vakcína
zredukovala závažnos
ť ochorenia, vrátane klinických prejavov a parazitárnej zá
ť
aže v slezine a
lymfatických uzlinách.
Nástup imunity: 4 týždne po vakcinácii.
17
Trvanie imunity: 1 rok po vakcinácii.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužíva
ť v prípadoch precitlivenosti na ú
č
innú látku alebo na niektorú z pomocných látok.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Po vakcinácii sa v mieste vpichu injekcie u psov pozorovalo ve
ľ
mi
č
asté škrabanie. Bolo pozorované
spontánne vymiznutie takejto reakcie do 4 hodín.
Reakcie z precitlivenosti
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
LETIFEND lyofilizát a rozpúš
ť
adlo na injek
č
ný roztok pre psov
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá dávka 0,5 ml obsahuje:
Lyofilizát
Ú
č
inná látka:
Rekombinantný proteín Q z Leishmania infantum MON-1
≥ 36,7 ELISA jednotiek (EU)
*
*
Obsah antigénu stanovený v ELISA oproti vnútornému štandardu.
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v
č
asti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Lyofilizát a rozpúš
ť
adlo na injek
č
ný roztok.
Biely lyofilizát.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Psi.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Na aktívnu imunizáciu neinfikovaných psov od 6 mesiacov veku, na zníženie rizika rozvíjajúcej sa
aktívnej infekcie a/alebo klinickej choroby po expozícii Leishmania infantum.
Ú
č
innos
ť vakcíny bola preukázaná v terénnej štúdii, v ktorej boli psy prirodzene vystavené
Leishmania infantum v zónach s vysokým infek
č
ným tlakom po
č
as doby dvoch rokov.
V laboratórnych štúdiách vrátane experimentálnej infekcie s Leishmania infantum, vakcína
zredukovala závažnos
ť ochorenia, vrátane klinických prejavov a parazitárnej zá
ť
aže v slezine a
lymfatických uzlinách.
Nástup imunity: 4 týždne po vakcinácii.
Trvanie imunity: 1 rok po vakcinácii.
4.3
Kontraindikácie
Nepoužíva
ť v prípadoch precitlivenosti na ú
č
innú látku alebo na niektorú z pomocných látok.
3
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Vakcinujte iba zdravé a neinfikované zvieratá.
Vakcína je bezpe
č
ná u infikovaných psov. Opakovaná vakcinácia infikovaných psov nezhoršila
priebeh choroby (v priebehu 2-mesa
č
ného sledovacieho obdobia). Nebola preukázaná ú
č
innos
ť u
týchto zvierat.
Pred o
č
kovaním sa odporú
č
a vykona
ť test na zistenie prítomnosti infekcie leishmániami.
Z dostupných údajov nie je možné odhadnú
ť vplyv vakcíny na verejné zdravie a kontrolu infekcie u
ľ
udí.
4.
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 02-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 22-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 22-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 22-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 22-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 02-06-2016

Zobraziť históriu dokumentov