Leflunomide Teva

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

leflunomid

Dostupné z:

Teva Pharma B.V.

ATC kód:

L04AA13

INN (Medzinárodný Name):

leflunomide

Terapeutické skupiny:

imunosupresíva

Terapeutické oblasti:

Artritída, reumatoidná artritída

Terapeutické indikácie:

Leflunomid je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s aktívnou reumatoidnou artritídou ako "antireumatický liek modifikujúci ochorenie" (DMARD). Nedávne alebo súbežná liečba s hepatotoxic alebo haematotoxic DMARDs (e. metotrexát) môže mať za následok zvýšené riziko závažných nežiaducich účinkov; preto sa musí starostlivo zvážiť začatie liečby leflunomidom, pokiaľ ide o tieto aspekty prínos / riziko. Navyše, prechod z leflunomid na iný DMARD bez nadväznosti na vymývanie postup tiež môže zvýšiť riziko závažných nežiaducich reakcií, aj dlhý čas po prepnutí.

Prehľad produktov:

Revision: 6

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2011-03-10

Príbalový leták

                50
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
51
Písomná informácia pre používateľov
Leflunomid Teva 10 mg filmom obalené tablety
leflunomid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov.
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.
Čo je Leflunomid Teva a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Leflunomid Teva
3.
Ako užívať Leflunomid Teva
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Leflunomid Teva
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Leflunomid Teva a na čo sa používa
Leflunomid Teva patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antireumatiká. Obsahuje liečivo leflunomid.
L
eflunomid Teva sa používa na liečenie dospelých pacientov s aktívnym reumatoidným zápalom kĺbov.
Revmatoidná artritída je najzávažnejšia forma artritídy (zápal kĺbov). Medzi príznaky patrí zápal kĺbov,
opuch, pohybové ťažkosti a bolesť. K ďalším príznakom, ktoré vplývajú na celé telo, patrí strata chuti
do jedla, horúčka, strata energie a anémia (nedostatok červených krviniek).
2.
Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Leflunomid Teva
Neužívajte Leflunomid Teva
-
ak ste
alergický
na leflunomid (najmä závažná kožná reakcia, často sprevádzaná horúčkou,
bo
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV LIEKU
Leflunomid Teva 10 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg leflunomidu.
Pomocné látky
so známym účinkom
:
Každá tableta obsahuje 97,25 mg monohydrátu laktózy a 3,125 mg laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
Biele, okrúhle filmom obalené tablety s potlačou „10” na jednej strane a „L” na druhej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Leflunomid je indikovaný dospelým pacientom na liečbu aktívnej reumatoidnej artritídy ako
antireumatikum modifikujúce ochorenie (DMARD).
Nedávna alebo súčasná liečba hepatotoxickými alebo hematotoxickými DMARD (napr. metotrexát)
môže zapríčiniť zvýšenie rizika vzniku závažných nežiaducich účinkov; preto je potrebné zahájenie
liečby leflunomidom starostlivo zvážiť z hľadiska pomeru prínosu a rizika.
Naviac sa
môže taktiež zvýšiť riziko vzniku závažných nežiaducich účinkov ešte dlho po prechode z
leflunomidu na iný DMARD, ak sa nedodrží vymývací postup (pozri časť 4.4).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu má začať špecialista, ktorý má skúsenosti s liečbou reumatoidnej artritídy a liečba má prebiehať
pod dohľadom špecialistu.
Alanínaminotransferáza (ALT) alebo sérová glutamopyruvát transferáza (SGPT) a celkový krvný obraz
vrátane diferenciálneho počtu bielych krviniek a krvných doštičiek sa musí kontrolovať simultánne a s
rovnakou frekvenciou:
•
pred zahájením liečby leflunomidom
•
každé dva týždne počas prvých šesť mesiacov liečby a
•
potom každých 8 týždňov (pozri časť 4.4).
Dávkovanie
•
Pri reumatoidnej artritíde: liečba leflunomidom sa zahajuje počiatočnou dávkou 100 mg jedenkrát
denne počas 3 dní. Vynechanie počiatočnej dávky môže znížiť riziko nežia
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták čeština 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták poľština 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 18-03-2014
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 18-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 18-03-2014
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 18-03-2014

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov