Leflunomide ratiopharm

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

leflunomid

Dostupné z:

Ratiopharm GmbH

ATC kód:

L04AA13

INN (Medzinárodný Name):

leflunomide

Terapeutické skupiny:

imunosupresíva

Terapeutické oblasti:

Artritída, reumatoidná artritída

Terapeutické indikácie:

Leflunomid je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s aktívnou reumatoidnou artritídou ako "chorobu modifikujúce antirheumatic drog" (DMARD);aktívnou psoriatickou artritídou. Nedávne alebo súbežná liečba s hepatotoxic alebo haematotoxic DMARDs (e. metotrexát) môže mať za následok zvýšené riziko závažných nežiaducich účinkov; preto sa musí starostlivo zvážiť začatie liečby leflunomidom, pokiaľ ide o tieto aspekty prínos / riziko. Navyše, prechod z leflunomid na iný DMARD bez nadväznosti na vymývanie postup tiež môže zvýšiť riziko závažných nežiaducich reakcií, aj dlhý čas po prepnutí.

Prehľad produktov:

Revision: 16

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2010-11-28

Príbalový leták

                
32
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
33
Písomná informácia pre používateľa
Leflunomide ratiopharm 10 mg filmom obalené tablety
leflunomid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
•
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
•
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
:
1.
Čo je Leflunomide ratiopharm a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Leflunomide ratiopharm
3.
Ako užívať Leflunomide ratiopharm
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Leflunomide ratiopharm
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Leflunomide ratiopharm a na čo sa používa
Leflunomide ratiopharm obsahuje liečivo leflunomid patriace do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú
antireumatiká.
Leflunomide ratiopharm sa používa na liečenie dospelých pacientov s aktívnym reumatoidným
zápalom kĺbov alebo s aktívnym psoriatickým zápalom kĺbov.
Medzi príznaky reumatoidného zápalu kĺbov patrí zápal kĺbov, opuch, pohybové ťažkosti a bolesť.
K ďalším príznakom, ktoré vplývajú na celé telo, patrí strata chuti do jedla, horúčka, strata energie a
anémia (nedostatok červených krviniek).
Medzi príznaky aktívneho psoriatického zápalu kĺbov patrí bolesť kĺbov, opuch, pohybové ťažkosti,
bolesť a škvrny červenej, šupinatej kože (kožné lézie).
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Leflunomide rat
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Leflunomide ratiopharm 10 mg filmom obalené tablety
Leflunomide ratiopharm 20 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Leflunomide ratiopharm 10 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg leflunomidu.
Leflunomide ratiopharm 20 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg leflunomidu.
Pomocné látky so známym účinkom
Leflunomide ratiopharm 10 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 76 mg laktózy a 0,06 mg sójového lecitínu.
Leflunomide ratiopharm 20 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 152 mg laktózy a 0,12 mg sójového lecitínu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta).
Leflunomide ratiopharm 10 mg filmom obalené tablety
Biela až takmer biela, okrúhla filmom obalená tableta s priemerom približne 6 mm.
Leflunomide ratiopharm 20 mg filmom obalené tablety
Biela až takmer biela, okrúhla filmom obalená tableta s priemerom 8 mm a lámacou značkou na jednej
strane tablety. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Leflunomid je indikovaný dospelým pacientom:
•
na liečbu aktívnej reumatoidnej artritídy ako „antireumatikum modifikujúce ochorenie“
(DMARD),
•
na liečbu aktívnej psoriatickej artritídy.
Nedávna alebo súčasná liečba hepatotoxickými alebo hematotoxickými DMARD (napr. metotrexát)
môže zapríčiniť zvýšenie rizika závažných nežiaducich účinkov; preto je potrebné zahájenie liečby
leflunomidom starostlivo zvážiť z hľadiska pomeru prínosu a rizika.
Naviac sa môže taktiež zvýšiť ďalšie riziko nežiaducich účinkov ešte dlho po prechode z leflunomidu
na iný DMARD, ak sa nedodrží vymývací postup (pozri časť 4.4).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu má začať špecialista, ktorý má skúse
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 01-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 17-05-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 17-05-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 17-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 17-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 01-07-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov