Kovaltry

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

oktokog alfa

Dostupné z:

Bayer AG

ATC kód:

B02BD02

INN (Medzinárodný Name):

octocog alfa

Terapeutické skupiny:

antihemoragiká

Terapeutické oblasti:

Hemofília A

Terapeutické indikácie:

Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodená deficiencia faktora VIII). Kovaltry možno použiť pre všetky vekové skupiny.

Prehľad produktov:

Revision: 11

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2016-02-18

Príbalový leták

                
73
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
74
Písomná informácia pre používateľa
Kovaltry 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Kovaltry 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Kovaltry 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Kovaltry 2000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Kovaltry 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
alfaoktokog (rekombinantný ľudský koagulačný faktor VIII)
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek,
pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Kovaltry a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Kovaltry
3.
Ako používať Kovaltry
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Kovaltry
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Kovaltry a na čo sa používa
Kovaltry obsahuje liečivo ľudský rekombinantný koagulačný faktor VIII, tiež nazývaný
alfaoktokog. Kovaltry sa pripravuje rekombinantnou technológiou bez pridania akýchkoľvek
zložiek ľudského alebo zvieracieho pôvodu počas výrobného procesu. Faktor VIII je proteín,
ktorý sa prirodzene nachádza v krvi a pomáha jej zrážaniu.
Kovaltry sa používa na
liečbu a prevenciu krvácania u dospelých, dospievajúcich a detí
všetkých vekových kategórií s hemofíliou A (dedičný nedostatok faktora VIII).
2.
Čo p
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Kovaltry 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Kovaltry 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Kovaltry 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Kovaltry 2000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Kovaltry 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Kovaltry 250
IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Kovaltry obsahuje po rekonštitúcii približne 250 IU (100 IU/1 ml) rekombinantného ľudského
koagulačného faktora VIII (INN: alfaoktokog).
Kovaltry 500 IU prášok a r
ozpúšťadlo na injekčný roztok
Kovaltry obsahuje po rekonštitúcii približne 500 IU (200 IU/1 ml) rekombinantného ľudského
koagulačného faktora VIII (INN: alfaoktokog).
Kovaltry 1000 IU prášok a r
ozpúšťadlo na injekčný roztok
Kovaltry obsahuje po rekonštitúcii približne 1000 IU (400 IU/1 ml) rekombinantného ľudského
koagulačného faktora VIII (INN: alfaoktokog).
Kovaltry 2000 IU prášok a r
ozpúšťadlo na injekčný roztok
Kovaltry obsahuje po rekonštitúcii približne 2000 IU (400 IU/1 ml) rekombinantného ľudského
koagulačného faktora VIII (INN: alfaoktokog).
Kovaltry 3000 IU prášok a r
ozpúšťadlo na injekčný roztok
Kovaltry obsahuje po rekonštitúcii približne 3000 IU (600 IU/1 ml) rekombinantného ľudského
koagulačného faktora VIII (INN: alfaoktokog).
Sila (IU) je stanovená podľa chromogénneho testu v súlade s Európskym liekopisom. Špecifická
aktivita lieku Kovaltry je približne 4 000 IU/mg bielkoviny.
Alfaoktokog (rekombinantný ľudský koagulačný faktor VIII (rDNA) s úplnou dĺžkou) je čistený
proteín, ktorý obsahuje 2 332 aminokyselín. Vyrába sa rekombinantnou DNA technológiou
v obličkových bunkách mláďat škrečkov (
Baby Hamster Kidney
, BHK), do ktorých bol zavedený
gén ľudského faktora VIII. Kovaltry sa pripravuje bez pridania akéhokoľvek proteínu ľudského
al
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 07-03-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 26-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 26-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 26-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 26-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 07-03-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov