Komboglyze

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

hydrochlorid metformín, saxagliptin hydrochlorid

Dostupné z:

AstraZeneca AB 

ATC kód:

A10BD10

INN (Medzinárodný Name):

saxagliptin, metformin hydrochloride

Terapeutické skupiny:

Drugs used in diabetes, Combinations of oral blood glucose lowering drugs

Terapeutické oblasti:

Diabetes mellitus, typ 2

Terapeutické indikácie:

Komboglyze je indikovaná ako doplnok diéty acvičenia scieľom zlepšiť kontrolu glykémie udospelých pacientov vo veku 18rokov a starších s diabetommellitus typu 2 u pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálne tolerovanou dávkou samotného metformínu alebo tie, ktoré už sú liečených kombináciou saxagliptínu a metformínu ako samostatné tablety. Komboglyze je tiež uvedené v kombinácii s inzulínom (i. triple kombinovaná liečba) ako doplnok stravy a cvičenia na zlepšenie glykemický kontroly u dospelých pacientov vo veku 18 rokov a starších s typu 2 diabetes mellitus, keď inzulínom a metformínom sám neposkytujú dostatočnú glykemický ovládanie.

Prehľad produktov:

Revision: 19

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-11-24

Príbalový leták

                
38
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
39
Písomná informácia pre používateľa
Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmom obalené tablety
saxagliptín/metformín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Komboglyze a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Komboglyze
3.
Ako užívať Komboglyze
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Komboglyze
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Komboglyze a na čo sa používa
Tento liek obsahuje dve odlišné liečivá, ktoré sa nazývajú:
saxagliptín, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných DPP4 inhibítory (inhibítory dipeptidyl
peptidázy 4) a metformín, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných biguanidy.
Obidve liečivá patria do skupiny liečiv nazývaných „perorálne antidiabetiká“.
Na čo sa Komboglyze používa
Tento liek sa používa na liečbu typu cukrovky nazývanej „diabetes typu 2“.
Ako Komboglyze účinkuje
Saxagliptín a metformín sa spolupodieľajú na tom, aby bola hladina cukru v krvi pod kontrolou.
Zvyšujú hladinu inzulínu po jedle. Znižujú aj množstvo cukru, ktoré sa tvorí v tele. Tieto účinky spolu
s diétou a cvičením pomáhajú znižovať hladinu cukru v krvi. Tento liek sa môže užívať samo
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmom obalené tablety
Komboglyze 2,5 mg/1 000 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmom obalené tablety
Každá tableta obsahuje 2,5 mg saxagliptínu (ako hydrochlorid) a 850 mg metformíniumchloridu.
Komboglyze 2,5 mg/1 000 mg filmom obalené tablety
Každá tableta obsahuje 2,5 mg saxagliptínu (ako hydrochlorid) a 1000 mg metformíniumchloridu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta).
Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmom obalené tablety
Svetlohnedé až hnedé, bikonvexné, okrúhle, filmom obalené tablety s atramentovo modrým
označením „2.5/850“ na jednej strane a „4246“ na druhej strane.
Komboglyze 2,5 mg/1 000 mg filmom obalené tablety
Bledožlté až svetložlté, bikonvexné, oválne, filmom obalené tablety s atramentovo modrým
označením „2.5/1000“ na jednej strane a „4247“ na druhej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Komboglyze je indikovaná dospelým pacientom s diabetes mellitus typu 2 ako prídavná liečba k diéte
a pohybovej aktivite na zlepšenie kontroly glykémie:

u pacientov, ktorých ochorenie nie je dostatočne kontrolované maximálnou tolerovanou dávkou
samotného metformínu

v kombinácii s inými liekmi na liečbu diabetu, vrátane inzulínu, u pacientov, ktorých ochorenie
je nedostatočne kontrolované metformínom a týmito liekmi (dostupné údaje o rôznych
kombináciách, pozri časti 4.4, 4.5 a 5.1)

u pacientov, ktorí už sú liečení kombináciou saxagliptínu a metformínu vo forme samostatných
tabliet.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Dospelí s normálnou funkciou obličiek (GFR ≥ 90 ml/min)
U pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálnou tolerovanou dávkou metformínu v monoterapii
Pacienti nedostatočne kontrolovaní samotným metformínom majú užívať dávku toht
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták čeština 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták poľština 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 02-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 15-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 15-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 02-08-2017

Zobraziť históriu dokumentov