Kineret

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

anakinra

Dostupné z:

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

ATC kód:

L04AC03

INN (Medzinárodný Name):

anakinra

Terapeutické skupiny:

imunosupresíva

Terapeutické oblasti:

Artritída, reumatoidná artritída

Terapeutické indikácie:

Reumatoidná Artritída (RA) Kineret je indikovaný u dospelých na liečbu známok a príznakov RA v kombinácii s metotrexátom, s nedostatočnú odpoveď na metotrexát sám. COVID-19 Kineret is indicated for the treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in adult patients with pneumonia requiring supplemental oxygen (low- or high-flow oxygen) who are at risk of progressing to severe respiratory failure determined by plasma concentration of soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) ≥ 6 ng/ml. Periodic fever syndromes Kineret is indicated for the treatment of the following autoinflammatory periodic fever syndromes in adults, adolescents, children and infants aged 8 months and older with a body weight of 10 kg or above: Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes (CAPS) Kineret is indicated for the treatment of CAPS, including: , Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease (NOMID) / Chronic Infantile Neurological, Cutaneous, Articular Syndrome (CINCA), Muckle-Wells Syndrome (MWS), Familial Cold Aut

Prehľad produktov:

Revision: 32

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2002-03-08

Príbalový leták

                30
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
31
Písomná informácia pre používateľa
Kineret 100 mg/0,67 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Anakinra
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Kineret a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Kineret
3.
Ako používať Kineret
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Kineret
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Kineret a na čo sa používa
Kineret obsahuje liečivo anakinra. Je to typ cytokínu (imunosupresívum), ktorý sa používa pri liečbe:
-
reumatoidnej artritídy (RA),
-
COVID-19 u pacientov so zápalom pľúc, ktorí potrebujú dodatočný kyslík a hrozí im riziko
zlyhania pľúc,
-
syndrómov periodických horúčok:
-
periodických syndrómov asociovaných s kryopyrínom (Cryopyrin-Associated Periodic
Syndromes, CAPS),
o
multisystémová zápalová choroba novorodencov (Neonatal-Onset Multisystem
Inflammatory Disease, NOMID) nazývaná aj chronický detský neurologický,
kožný, kĺbový syndróm (Chronic Infantile Neurological, Cutaneous, Articular
Syndrome, CINCA),
o
Muckleov-Wellsov syndróm (MWS),
o
familiárny chladový autozápalový syndróm (FCAS),
-
familiárnej stredomorskej horúčky (Familial Mediterranean Fever, FMF),
-
Stillovej chor
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Kineret 100 mg/0,67 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke.
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá kalibrovaná naplnená injekčná striekačka obsahuje 100 mg anakinry* na 0,67 ml (150 mg/ml).
* Receptorový antagonista ľudského interleukínu-1 (r-metHuIL-1ra) produkovaný v bunkách
Escherichia coli technológiou rekombinantnej DNA.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok (injekcia).
Číry, bezfarebný až biely injekčný roztok, ktorý môže obsahovať priesvitné až biele amorfné liekové
častice.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Reumatoidná artritída (RA)
Kineret je indikovaný dospelým na liečbu prejavov a príznakov RA v kombinácii s metotrexátom
v prípade neprimeranej odpovede na monoterapiu metotrexátom.
COVID-19
Kineret je indikovaný na liečbu koronavírusového ochorenia 2019 (COVID-19) u dospelých pacientov
s pneumóniou vyžadujúcich suplementáciu kyslíkom (kyslík s nízkym alebo vysokým prietokom),
u ktorých existuje riziko progresie do závažného respiračného zlyhania stanoveného plazmatickou
koncentráciou receptora rozpustného aktivátora plazminogénu urokinázového typu (soluble urokinase
Plasminogen Activator Receptor, suPAR) ≥ 6 ng/ml (pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1).
Syndrómy periodických horúčok
Kineret je indikovaný na liečbu nasledujúcich syndrómov periodických autozápalových horúčok u
dospelých, dospievajúcich, detí a dojčiat vo veku 8 mesiacov a starších s telesnou hmotnosťou 10 kg
alebo vyššou:
Periodické syndrómy asociované s kryopyrínom (Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes, CAPS)
Kineret je indikovaný na liečbu CAPS vrátane týchto syndrómov:
-
multisystémová zápalová choroba novorodencov (Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory
Disease, NOMID) / chronický detský neurologický, kožný, kĺbový syndróm (Chronic Infantile
Neurological, Cutaneous
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 22-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 20-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 20-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 20-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 20-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 22-12-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov