Kalydeco

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

ivacaftor

Dostupné z:

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited

ATC kód:

R07AX02

INN (Medzinárodný Name):

ivacaftor

Terapeutické skupiny:

Ostatné produkty dýchacej sústavy

Terapeutické oblasti:

Cystická fibróza

Terapeutické indikácie:

Kalydeco tablets are indicated: - As monotherapy for the treatment of adults, adolescents, and children aged 6 years and older and weighing 25 kg or more with cystic fibrosis (CF) who have an R117H CFTR mutation or one of the following gating (class III) mutations in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N or S549R (see sections 4. 4 a 5. - In a combination regimen with tezacaftor/ivacaftor tablets for the treatment of adults, adolescents, and children aged 6 years and older with cystic fibrosis (CF) who are homozygous for the F508del mutation or who are heterozygous for the F508del mutation and have one of the following mutations in the CFTR gene: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272 26A→G, and 3849+10kbC→T.  - In a combination regimen with ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor tablets for the treatment of adults, adolescents, and children aged 6 years and older with

Prehľad produktov:

Revision: 34

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2012-07-23

Príbalový leták

                92
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
93
Písomná informácia pre používateľa
Kalydeco 75 mg filmom obalené tablety
Kalydeco 150 mg filmom obalené tablety
ivakaftor (
ivacaftorum
)
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať
tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
•
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
•
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je Kalydeco a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Kalydeco
3.
Ako užívať Kalydeco
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Kalydeco
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Kalydeco a na čo sa používa
Kalydeco obsahuje liečivo ivakaftor. Ivakaftor účinkuje na úrovni regulátora transmembránovej
vodivosti pre cystickú fibrózu (CFTR), čo je proteín, ktorý vytvára kanál na povrchu bunky
a umožňuje pohyb častíc, ako je napríklad chlorid, dovnútra a von z bunky. V dôsledku mutácií v géne
CFTR
(pozri nižšie) je u pacientov s cystickou fibrózou (CF) pohyb chloridov obmedzený. Ivakaftor
pomáha určitým abnormálnym proteínom CFTR otvárať sa častejšie, čo zlepšuje pohyb chloridov
dovnútra a von z bunky.
Kalydeco tablety sú určené:
•
ako monoterapia pacientom vo veku 6 rokov a starším, s hmotnosťou 25 kg alebo viac,
s cystickou fibrózou (CF), ktorí majú mutáciu
R117H génu CFTR alebo jednu z nasledujúcich
mutácií vrátkovania génu
CFTR: G551D, G1244E, G1349D
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Kalydeco 75 mg filmom obalené tablety
Kalydeco 150 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Kalydeco 75 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg ivakaftoru (
ivacaftorum
).
Pomocná látka so známym účinkom
Každá filmom obalená tableta obsahuje 83,6 mg monohydrátu laktózy.
Kalydeco 150 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg ivakaftoru (
ivacaftorum
).
Pomocná látka so známym účinkom
Každá filmom obalená tableta obsahuje 167,2 mg monohydrátu laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta)
Kalydeco 75 mg filmom obalené tablety
Bledomodré filmom obalené tablety kapsulovitého tvaru, potlačené čiernym atramentom „V 75“ na
jednej strane a bez potlače na druhej strane (12,7 mm × 6,8 mm upraveného tabletovitého tvaru).
Kalydeco 150 mg filmom obalené tablety
Bledomodré filmom obalené tablety kapsulovitého tvaru, potlačené čiernym atramentom „V 150“ na
jednej strane a bez potlače na druhej strane (16,5 mm × 8,4 mm upraveného tabletovitého tvaru).
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Kalydeco tablety sú indikované:
•
Ako monoterapia na liečbu dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 6 rokov a starších,
s hmotnosťou 25 kg alebo viac, s cystickou fibrózou (
cystic fibrosis,
CF), ktorí majú mutáciu
R117H génu CFTR alebo jednu z nasledujúcich mutácií vrátkovania (trieda III) génu pre
transmembránový regulátor vodivosti pri cystickej fibróze (
cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator, CFTR): G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N,
S1255P, S549N
alebo S549R (pozri časti 4.4 a 5.1).
•
V kombinovanom režime s tabletami tezakaftoru/ivakaftoru na liečbu dospelých,
dospievajúcich a detí vo veku 6 rokov a starších, s cystickou fibrózou (CF), ktorí sú
3
homozygotní nosiči mutácie
F508d
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták čeština 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták poľština 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 26-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 21-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 21-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 21-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 21-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 26-01-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov