Kaletra

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

lopinavir, ritonavir

Dostupné z:

AbbVie Deutschland GmbH Co. KG

ATC kód:

J05AR10

INN (Medzinárodný Name):

lopinavir, ritonavir

Terapeutické skupiny:

Antivirals for systemic use, Protease inhibitors

Terapeutické oblasti:

HIV infekcie

Terapeutické indikácie:

Kaletra je indikovaný v kombinácii s inými antiretrovírusovými liekmi na liečbu vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV-1) infikovaných dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 14 dní. Výber Kaletra na liečbu inhibítorov proteináz skúsených HIV-1 infikovaných pacientov by mali byť založené na jednotlivé vírusovej odpor vyšetrenia a liečba pacientov história.

Prehľad produktov:

Revision: 60

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2001-03-19

Príbalový leták

                
143
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
144
Písomná informácia pre používateľa
Kaletra (80 mg + 20 mg)/ml perorálny roztok
(lopinavir + ritonavir)
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje informácie dôležité pre vás a vaše dieťa.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám alebo vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Kaletra a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vy alebo vaše dieťa užijete Kaletru
3.
Ako užívať Kaletru
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Kaletru
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Kaletra a na čo sa používa

Váš lekár vám predpísal Kaletru na zlepšenie kontroly vašej infekcie vírusom ľudskej imunitnej
nedostatočnosti (HIV). Kaletra to robí spomalením šírenia infekcie vo vašom tele.

Kaletra nevylieči infekciu HIV alebo AIDS.

Kaletru užívajú deti vo veku 14 dní a staršie, dospievajúci a dospelí, ktorí sú infikovaní vírusom
HIV, ktorý spôsobuje AIDS.

Kaletra obsahuje liečivá lopinavir a ritonavir. Kaletra je antiretrovírusový liek. Patrí do skupiny
liekov nazývaných inhibítory proteázy.

Kaletra sa predpisuje na použitie v kombinácii s inými protivírusovými liekmi. Váš lekár
preberie s vami liečbu a určí, ktoré lieky sú pre vás najvhodnejšie.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vy alebo vaše dieťa užijete
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Kaletra (80 mg + 20 mg) / ml perorálny roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každý 1 ml perorálneho roztoku Kaletry obsahuje 80 mg lopinaviru spolu s 20 mg ritonaviru
na zlepšenie farmakokinetických vlastností.
Pomocné látky so známym účinkom:
Každý1 ml obsahuje 356,3 mg etanolu (42,4 % v/v); 168,6 mg tekutého hydrolyzovaného kukuričného
škrobu; 152,7 mg propylénglykolu (15,3 % w/v) (pozri časť 4.3); 10,2 mg hydrogenricínomakrogolu
a 4,1 mg draselnej soli acesulfámu (pozri časť 4.4).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Perorálny roztok
Roztok je bledožltej až oranžovej farby.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Kaletra je indikovaná v kombinácii s inými antiretrovírusovými liekmi na liečbu dospelých,
dospievajúcich a detí vo veku od 14 dní a starších, infikovaných vírusom ľudskej imunitnej
nedostatočnosti (HIV-1).
U pacientov infikovaných HIV-1, ktorí už užívali inhibítor proteáz, má byť výber Kaletry založený
na skúsenostiach s individuálnou vírusovou rezistenciou a predchádzajúcou liečbou pacientov (pozri
časti 4.4 a 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu Kaletrou má viesť lekár so skúsenosťami s liečbou HIV infekcie.
Dávkovanie
Dospelí a dospievajúci
Odporúčané dávkovanie Kaletry je 5 ml perorálneho roztoku (400/100 mg) dvakrát denne, užité spolu
s jedlom.
Pediatrická populácia vo veku od 14 dní a starší
Lieková forma perorálny roztok sa u detí odporúča ako najvhodnejší spôsob dávkovania, založený na
veľkosti plochy povrchu tela a telesnej hmotnosti. Ak sa však usúdi, že je potrebné siahnuť po pevnej
liekovej forme u detí s hmotnosťou menej ako 40 kg alebo plochou povrchu tela (Body Surface Area,
BSA) v rozmedzí 0,5 až 1,4 m
2
a deti sú schopné tablety prehltnúť, majú sa použiť tablety Kaletry
100 mg/25 mg. Tablety Kaletry s dávkou pre dospelých (40
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták čeština 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták poľština 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nórčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení islandčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 13-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 13-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 30-10-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov