Jevtana

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

cabazitaxel

Dostupné z:

sanofi-aventis groupe 

ATC kód:

L01CD

INN (Medzinárodný Name):

cabazitaxel

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Prostatické nádory

Terapeutické indikácie:

Jevtana v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom je indikovaná na liečbu pacientov s metastatickým karcinómom prostaty refraktérneho pôvodu, ktorý bol predtým liecený režimom obsahujúcim docetaxel.

Prehľad produktov:

Revision: 20

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-03-17

Príbalový leták

                36
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
37
Písomná informácia pre používateľa
Jevtana 60 mg koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok
kabazitaxel
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať
tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
•
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je Jevtana a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Jevtanu
3.
Ako používať Jevtanu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Jevtanu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Jevtana a na čo sa používa
Názov vášho lieku je Jevtana. Všeobecný názov jeho účinnej látky je kabazitaxel. Patrí do skupiny
liečiv, ktoré sa nazývajú „taxány“ a používajú sa na liečbu rakoviny.
Jevtana sa používa na liečbu rakoviny prostaty, ktorá ďalej postupovala po užívaní inej chemoterapie.
Funguje tak, že zabraňuje bunkám rásť a množiť sa.
Ako súčasť vašej liečby budete každý deň užívať aj kortikosteroidy (prednizón alebo prednizolón)
ústne. Požiadajte vášho lekára, aby vám dal informácie aj o tomto druhom lieku.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Jevtanu
Nepoužívajte Jevtanu
•
keď ste alergický (precitlivený) na kabazitaxel, iné taxány alebo polysorbát 80 alebo
na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
•
máte príliš nízky počet bielych krviniek (počet neutrofilov je menší alebo rovný 1500 /mm
3
),
•
máte ťažkú abnormálnu fun
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Jevtana 60 mg koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok.
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jeden ml koncentrátu obsahuje 40 mg kabazitaxelu.
Jedna injekčná liekovka s 1,5 ml (nominálny objem) koncentrátu obsahuje 60 mg kabazitaxelu.
Po počiatočnom zriedení s celkovým množstvom rozpúšťadla obsahuje jeden ml roztoku 10 mg
kabazitaxelu.
Poznámka: Obe injekčné liekovky Jevtany 60 mg/1,5 ml, injekčná liekovka koncentrátu (plniaci
objem: 73,2 mg kabazitaxelu/1,83 ml) a injekčná liekovka rozpúšťadla (plniaci objem: 5,67 ml),
obsahujú preplnenie na kompenzáciu straty roztoku počas prípravy. Toto preplnenie zaručuje, že
po zriedení
CELÝM obsahom priloženého rozpúšťadla vznikne roztok obsahujúci 10 mg/ml
kabazitaxelu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Jedna injekčná liekovka rozpúšťadla obsahuje 573,3 mg etanolu 96 %.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok (sterilný koncentrát).
Koncentrát je číry, žltý až žltohnedý olejový roztok.
Rozpúšťadlo je číry a bezfarebný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Jevtana v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom je indikovaná na liečbu dospelým
pacientom s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty, ktorí boli v
predchádzajúcom období liečení režimom obsahujúcim docetaxel (pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Použitie Jevtany sa má obmedziť na jednotky špecializované na podávanie cytostatík a má sa podávať
len pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s používaním protinádorovej chemoterapie.
K dispozícii musia byť prostriedky a zariadenie na liečbu závažných hypersenzitívnych reakcií ako
hypotenzia a bronchospazmus (pozri časť 4.4).
Premedikácia
Na zmiernenie rizika a závažnosti hypersenzitívnych reakcií sa musí vykonať minimálne 30 minút
pred
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták čeština 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták poľština 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 05-05-2017
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 14-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 14-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 14-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 14-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 05-05-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov