Jetrea

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

ocriplasmin

Dostupné z:

Inceptua AB

ATC kód:

S01XA22

INN (Medzinárodný Name):

ocriplasmin

Terapeutické skupiny:

oftalmologiká

Terapeutické oblasti:

Choroby sietnice

Terapeutické indikácie:

JETREA je liek indikovaný u dospelých na liečbu vitreomakulárnej trakcie (VMT) vrátane prípadov, keď je spojená s makuly s priemerom menším ako alebo sa rovná 400 mikrónov.

Prehľad produktov:

Revision: 15

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2013-03-13

Príbalový leták

                23
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
24
Písomná informácia pre používateľa
JETREA 0,375 mg/0,3 ml injekčný roztok
okriplazmín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako dostanete tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj
akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Jetrea a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete liek Jetrea
3.
Ako sa Jetrea používa
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako sa Jetrea uchováva
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Jetrea a na čo sa používa
Jetrea obsahuje liečivo okriplazmín.
Jetrea sa používa na liečbu dospelých s očným ochorením, ktoré sa nazýva vitreomakulárna trakcia
(VMT), vrátane prípadov, keď je spojená s malou dierou v makule (stredná časť svetlocitlivej vrstvy
v zadnej časti oka).
VMT je spôsobená trakciou, ktorá vzniká z pretrvávajúceho priľnutia sklovca (gélový materiál
v zadnej časti oka) k makule. Makula zabezpečuje centrálne videnie, ktoré je potrebné na vykonávanie
každodenných úloh, ako sú šoférovanie, čítanie a rozpoznávanie tvárí. VMT môže spôsobiť vznik
príznakov, ako je skreslené alebo zhoršené videnie. Pri progresii ochorenia môže trakcia napokon
spôsobiť vytvorenie diery v makule (nazýva sa diera makuly).
Jetrea funguje tak, že oddelí sklovec od makuly, a ak je prítomná diera makuly, túto pomôže zaceliť,
čím môže znížiť výskyt príznakov spôsobených VMT.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete liek Jetrea
Jetrea vám nesmie byť podaná
-
ak ste alergický na okriplazmín al
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
JETREA 0,375 mg/0,3 ml injekčný roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá injekčná liekovka obsahuje 0,375 mg okriplazmínu
* v 0,3 ml roztoku
(1,25 mg/ml). To poskytuje použiteľné množstvo na jednu dávku 0,1 ml obsahujúcu 0,125 mg
okriplazmínu.
*
Okriplazmín je skrátená forma ľudského plazmínu vyrobená technológiou rekombinantnej DNA
v exprimačnom systéme
Pichia pastoris
.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok (injekcia).
Číry a bezfarebný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
JETREA je liek indikovaný u dospelých na liečbu vitreomakulárnej trakcie (VMT) vrátane prípadov,
keď je spojená s dierou makuly s priemerom menším ako alebo rovným 400 mikrónov (pozri
časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
JETREA sa môže podávať iba kvalifikovaným očným lekárom, ktorý má skúsenosti s intravitreálnymi
injekciami. Diagnóza vitreomakulárnej trakcie (VMT) má zahŕňať úplný klinický obraz vrátane
anamnézy pacienta, klinického vyšetrenia a vyšetrenia pomocou v súčasnosti schválených
diagnostických metód, ako je optická koherentná tomografia (OKT).
Dávkovanie
JETREA 0,375 mg/0,3 ml injekčný roztok je pripravený na použitie a ďalšie riedenie nie je potrebné.
Odporúčaná dávka je 0,125 mg v 0,1 ml roztoku, ktorá sa podáva prostredníctvom intravitreálnej
injekcie do postihnutého oka jednorazovo ako jedna dávka. Každá injekčná liekovka sa má použiť iba
raz a na liečbu iba jedného oka. Liečba liekom JETREA v druhom oku sa neodporúča súbežne alebo
v priebehu 7 dní od počiatočnej injekcie kvôli sledovaniu liečby po injekcii vrátane možného
zhoršeného videnia okom, do ktorého sa podala injekcia. Opakované podávanie do rovnakého oka sa
neodporúča (pozri časť 4.4).
Pokyny na sledovanie po podaní injekcie, pozri časť 4.4.
Osobitné skupiny pacientov
Po
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták čeština 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták poľština 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 26-01-2017
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 26-01-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 26-01-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 26-01-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 26-01-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 26-01-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov