Integrilin

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

eptifibatid

Dostupné z:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

ATC kód:

B01AC16

INN (Medzinárodný Name):

eptifibatide

Terapeutické skupiny:

Antitrombotické činidlá

Terapeutické oblasti:

Angina, Unstable; Myocardial Infarction

Terapeutické indikácie:

Integrilin je určený na použitie s kyselinou acetylsalicylovou a nefrakcionovaným heparínom. Integrilin je indikovaný na prevenciu predčasného infarktu myokardu u pacientov prezentácii s nestabilná angína pectoris alebo non-Q-vlna, infarkt myokardu s poslednej epizóde bolesti na hrudníku, vyskytujúce sa v priebehu 24 hodín a s EKG zmeny a / alebo zvýšenej srdcovej enzýmov. Pacienti s najväčšou pravdepodobnosťou využívať Integrilin liečby sú tie vysoké riziko vzniku infarktu myokardu počas prvých 3-4 dní po vzniku akútnej angíny príznaky, napríklad vrátane tých, ktoré sú pravdepodobne podstúpiť ranom perkutánnej transluminal koronárnej angioplasty (PTCA).

Prehľad produktov:

Revision: 26

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1999-07-01

Príbalový leták

                
38
2B
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
39
Písomná informácia pre používateľa
Integrilin 0,75 mg/ml infúzny roztok
eptifibatid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek,
pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, nemocničného lekárnika
alebo zdravotnú sestru.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, nemocničného
lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú
uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
U
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Integrilin a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Integrilin
3.
Ako používať Integrilin
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Integrilin
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Integrilin a na čo sa používa
Integrilin je inhibítor zhlukovania (agregácie) krvných doštičiek. To znamená, že pomáha
predchádzaniu tvorby krvných zrazenín.
Používa sa u dospelých s prejavmi vážnej nedostatočnosti srdca, definovanej ako spontánna a nedávna
bolesť na hrudníku sprevádzaná elektrokardiografickými abnormalitami alebo biologickými zmenami.
Zvyčajne sa podáva s aspirínom a nefrakcionovaným heparínom.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Integrilin
Integrilin vám nesmú podať
-
ak ste alergický na eptifibatid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6).
-
ak ste nedávno krvácali zo žalúdka, čriev, močového mechúra alebo z iných orgánov, napr. ak
ste v priebehu posledných 30 dní zbadali krv vo vašej stolici alebo v moči (s výnimkou
menštruačného krvácania).
-
ak ste mali v priebehu posledných 30 dní mozgovú porážku alebo inú prí
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
0B
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
INTEGRILIN 0,75 mg/ml infúzny roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každý ml infúzneho roztoku obsahuje 0,75 mg eptifibatidu.
Jedna injekčná liekovka so 100 ml infúzneho roztoku obsahuje 75 mg eptifibatidu.
Pomocná látka so známym účinkom
Obsahuje 161 mg sodíka na 100 ml injekčnú liekovku
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Infúzny roztok.
Číry bezfarebný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
INTEGRILIN je určený na použitie s kyselinou acetylosalicylovou a nefrakcionovaným heparínom.
INTEGRILIN je indikovaný na prevenciu skorého infarktu myokardu u dospelých s nestabilnou
anginou pectoris alebo non-Q infarktom myokardu, u ktorých sa posledná epizóda bolesti na hrudníku
vyskytla v priebehu 24 hodín a ktorí majú zmeny na elektrokardiograme (EKG) a/alebo zvýšené
srdcové enzýmy.
Pacienti, ktorí najpravdepodobnejšie budú mať úžitok z liečby INTEGRILINom, sú tí, u ktorých je
vysoké riziko vzniku infarktu myokardu v priebehu prvých 3 až 4 dní po nástupe príznakov akútnej
anginy pectoris, vrátane napr. tých, u ktorých sa pravdepodobne bude robiť včasná PTCA (perkutánna
transluminálna koronárna angioplastika) (pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Tento liek je určený len pre použitie v nemocnici. Má ho podávať lekár špecialista so skúsenosťami
v liečbe akútnych koronárnych syndrómov.
INTEGRILIN infúzny roztok sa musí použiť v kombinácii s INTEGRILINom injekčný roztok.
Odporúča sa súbežné podávanie heparínu, ak nie je jeho použitie kontraindikované z dôvodov, akým
je napríklad anamnéza trombocytopénie súvisiacej s použitím heparínu (pozri „Podávanie heparínu“,
časť 4.4). INTEGRILIN je určený aj na súbežné použitie s kyselinou acetylsalicylovou, keďže táto je
súčasťou štandardnej liečby pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami, ak 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták čeština 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták poľština 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 17-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 02-09-2009
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 17-03-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 17-03-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 17-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 17-03-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov