Inflectra

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

infliximab

Dostupné z:

Pfizer Europe MA EEIG

ATC kód:

L04AB02

INN (Medzinárodný Name):

infliximab

Terapeutické skupiny:

imunosupresíva

Terapeutické oblasti:

Arthritis, Psoriatic; Spondylitis, Ankylosing; Colitis, Ulcerative; Psoriasis; Crohn Disease; Arthritis, Rheumatoid

Terapeutické indikácie:

Reumatoidná arthritisInflectra, v kombinácii s metotrexátom, je indikovaný na zníženie príznakov a symptómov, ako aj zlepšenie fyzickej funkcie:u dospelých pacientov s aktívnym ochorením, keď reakcia na ochorenie‑úprava antirheumatic drugs (DMARDs"), vrátane metotrexát, bola nedostatočná;u dospelých pacientov s ťažkou, aktívne a progresívne ochorenie, ktoré predtým neboli liečení metotrexátom alebo iných DMARDs. V týchto skupinách pacientov, zníženie rýchlosť progresie poškodenia kĺbov, merané X‑ray, sa preukázalo. Dospelých Crohnova diseaseInflectra je indikovaný na:liečbu mierne až ťažkou aktívnou Crohnova choroba, u dospelých pacientov, ktorí neodpovedali napriek úplné a primerané priebehu terapie s kortikosteroidov a / alebo imunosupresívnych, alebo ktorí netolerujú, alebo majú zdravotné kontraindikácie pre takéto terapie, čistenie fistulising, aktívna Crohnova choroba, u dospelých pacientov, ktorí neodpovedali napriek úplné a primerané priebehu terapie u konvenčnej liečby (vrátane antibiotík, odvodnenie

Prehľad produktov:

Revision: 29

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2013-09-10

Príbalový leták

                
50
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
51
Písomná informácia pre používateľa
Inflectra 100 mg prášok na infúzny koncentrát
infliximab
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Váš lekár vám dá tiež kartu s pripomienkami pre pacienta, ktorá obsahuje dôležité informácie
o bezpečnosti, o ktorých by ste mali vedieť pred a počas vašej liečby Inflectrou.

Keď začnete používať novú kartu, túto si, prosím, uchovajte 4 mesiace od svojej poslednej
dávky Inflectry ako referenciu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj
akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Inflectra a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete Inflectru
3.
Ako sa Inflectra podáva
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Inflectru
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Inflectra a na čo sa používa
Inflectra obsahuje liečivo infliximab, ktoré má ľudský a myší pôvod. Infliximab je monoklonálna
protilátka – typ bielkoviny, ktorá sa viaže na určité miesto (cieľ) v tele nazývané TNF (tumor
nekrotizujúci faktor) alfa.
Inflectra patrí do skupiny liekov nazývaných „blokátory TNF“. Používa sa u dospelých
pri nasledujúcich zápalových ochoreniach:

reumatoidná artritída,

psoriatická artritída,

ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba),

psoriáza.
Inflectra sa tiež používa u dospelýc
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Inflectra 100 mg prášok na infúzny koncentrát
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jedna injekčná liekovka obsahuje 100 mg infliximabu*. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter
10 mg infliximabu.
* Infliximab je chimérická ľudsko-myšia monoklonálna protilátka triedy IgG1, vyrobená
z hybridómových buniek myší technológiou rekombinantnej DNA.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok na infúzny koncentrát (prášok na koncentrát).
Prášok je biely.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Reumatoidná artritída
Inflectra je v kombinácii s metotrexátom indikovaná na redukciu znakov a príznakov, ako aj
na zlepšenie fyzických funkcií u:

dospelých pacientov s aktívnym ochorením, u ktorých nedošlo k adekvátnej odpovedi
na antireumatiká (disease--modifying antirheumatic drugs, DMARD) ovplyvňujúce ochorenie
vrátane metotrexátu.

dospelých pacientov s ťažkým, aktívnym a postupujúcim ochorením ešte neliečeným
metotrexátom alebo inými DMARD.
V týchto populáciách pacientov sa RTG vyšetrením preukázalo zníženie rýchlosti progresie
poškodenia kĺbov (pozri časť 5.1).
Crohnova choroba u dospelých
Inflectra je indikovaná na:

liečbu stredne závažnej až závažnej aktívnej Crohnovej choroby dospelým pacientom, ktorí
neodpovedali napriek úplnej a primeranej liečebnej kúre kortikosteroidom a/alebo
imunosupresívom, alebo pacientom, ktorí takéto liečby netolerujú alebo sú u nich
kontraindikované.

liečbu fistulizujúcej, aktívnej Crohnovej choroby dospelým pacientom, ktorí neodpovedali
napriek úplnej a primeranej liečebnej kúre konvenčnej terapie (vrátane antibiotík, drenáže
a imunosupresívnej liečby).
Crohnova choroba v pediatrickej populácii
Inflectra je indikovaná na liečbu závažnej, aktívnej Crohnovej choroby deťom a dospievajúcim
vo veku 6 až 17 rokov, ktorí neodpovedali na konv
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 04-10-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 12-05-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 12-05-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 12-05-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 12-05-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 04-10-2013

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov