Increlex

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Mecasermin

Dostupné z:

Ipsen Pharma

ATC kód:

H01AC03

INN (Medzinárodný Name):

mecasermin

Terapeutické skupiny:

Hypofýzové a hypotalamické hormóny a analógy

Terapeutické oblasti:

Laronov syndróm

Terapeutické indikácie:

Na dlhodobú liečbu poruchy rastu u detí a adolescentov s ťažkou primárne inzulín-ako-rast-faktor-1 (primárna IGFD) nedostatok. Závažné primárne IGFD je definovaná ako:výška štandardná odchýlka skóre ≤ -3. 0 a;bazálneho inzulínu-ako rastový faktor-1 (IGF-1) úrovne pod 2. 5. percenta na veku a pohlavia a;rastový hormón (GH) dostatočnosť;vylúčeniu sekundárnych foriem IGF-1 nedostatok, ako podvýživa, hypotyreóza, alebo chronická liečba s pharmacologic dávky anti-poburujúce steroidy. Závažné primárne IGFD zahŕňa pacientov s mutáciami v GH receptor (GHR), post-GHR signalizácia cesty, a IGF-1 génu vady; nie sú GH nedostatočné, a preto ich nemožno očakávať, reagovať adekvátne na exogénne GH liečba. Odporúča sa, potvrdiť diagnózu vedenie IGF-1 generácie test.

Prehľad produktov:

Revision: 24

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2007-08-02

Príbalový leták

                
24
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
25
Písomná informácia pre používateľa
INCRELEX 10 mg/ml, injekčný roztok
Mekasermín
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o
bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú.
Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám/vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii
. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
:
1. Čo je INCRELEX a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete INCRELEX
3. Ako používať INCRELEX
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať INCRELEX
6. Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je INCRELEX a na čo sa používa
-
INCRELEX je tekutina, ktorá obsahuje mekasermín, ktorý je ľudskému inzulínu podobný
rastový faktor-1 (IGF-1), podobný IGF-1 produkovaného telom.
-
Používa na liečbu detí a dospievajúcich od 2 do 18 rokov, ktorí sú na svoj vek príliš nízki,
pretože ich telo nevytvára dostatok IGF-1. Tento stav sa označuje ako primárna deficiencia IGF-
1.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete INCRELEX
Nepoužívajte INCRELEX
•
ak máte v súčasnosti akýkoľvek nádor alebo rast, rakovinový alebo nerakovinový
•
ak ste 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o
bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na
nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.
1.
NÁZOV LIEKU
INCRELEX 10 mg/ml, injekčný roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každý ml obsahuje 10 mg mekasermínu*.
Každá liekovka s objemom 4 ml obsahuje 40 mg mekasermínu*.
*Mekasermín je rekombinantný ľudský inzulínu podobný rastový faktor-1 (IGF-1) odvodený z DNA,
produkovaný baktériou
Escherichia coli
.
Pomocná látka so známym účinkom:
Jeden ml obsahuje 9 mg benzylalkoholu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok (injekcia).
Bezfarebná až svetložltá a číra až slabo opaleskujúca kvapalina.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Na dlhodobú liečbu poruchy rastu u detí a dospievajúcich od 2 do 18 rokov s potvrdenou ťažkou
primárnou deficienciou inzulínu podobného rastového faktora-1 (primárna IGFD).
Ťažkú primárnu IGFD definuje:
•
skóre štandardnej odchýlky pre výšku
≤ –3,0 a
•
bazálne hladiny IGF-1 menšie ako 2,5. percentil pre vek a pohlavie a
•
dostatok GH a
•
vylúčenie sekundárnych foriem deficiencie IGF-1, ako napríklad zlého stavu výživy,
hypopituitarizmu, hypotyreodizmu alebo chronickej liečby farmakologickými dávkami
protizápalových steroidov.
Ťažká primárna IGFD sa týka pacientov s mutáciami na receptore pre GH (GHR), signalizačným
mechanizmom po GHR a defektmi génu IGF-1; ide o pacientov, ktorí netrpia nedostatkom GH a preto
nemožno očakávať, že budú primerane reagovať na liečbu s exogénnym GH. V nevyhnutných
prípadoch, lekár môže napomôcť diagnostike vykonaním generačného testu IGF-1.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu mekasermínom musí usmerňovať lekár so 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 11-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 11-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 27-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 11-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 11-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 11-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 11-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 27-07-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov