Imrestor

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Pegbovigrastim

Dostupné z:

Elanco GmbH

ATC kód:

QL03AA90

INN (Medzinárodný Name):

Pegbovigrastim

Terapeutické skupiny:

Cattle (cows and heifers); Cattle

Terapeutické oblasti:

Kolónie stimulujúci faktory, Immunostimulants, Antineoplastické činidlá

Terapeutické indikácie:

Ako pomoc v stáda, riadenie programu, aby sa znížilo riziko klinické mastitis v periparturient mlieka kravy a jalovice počas 30 dní po otelení.

Prehľad produktov:

Revision: 3

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-12-09

Príbalový leták

                14
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
15
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Imrestor 15 mg injekčný roztok pre hovädzí dobytok
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Nemecko
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Elanco UK AH Limited
Elanco Speke Operations
Fleming Road
Liverpool
L24 9LN
Spojené kráľovstvo
alebo
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Francúzsko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Imrestor 15 mg injekčný roztok pre hovädzí dobytok
Pegbovigrastím
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Veterinárny liek je číry, bezfarebný až svetložltý injekčný roztok s obsahom 15 mg pegbovigrastímu
(pegylovaný bovínny faktor stimulujúci kolóny) v naplnenej injekčnej striekačke.
4.
INDIKÁCIA(-E)
V programe riadenia stáda na zníženie rizika klinickej mastitídy u dojníc a jalovíc v peripartálnom
období v priebehu 30 dní po otelení.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Počas terénnych klinických skúšaní boli netypické anafylaktoidné reakcie menej časté. Reakcie sa u
kráv prejavili ako opuch slizníc (najmä vulvy a očného viečka), kožné reakcie, zrýchlené dýchanie a
16
salivácia. V zriedkavých prípadoch môže zviera skolabovať. Tieto klinické príznaky sa obyčajne
prejavujú v čase 30 minút až 2 hodiny po prvej dávke a ustúpia do 2 hodín. Môže sa vyžadovať
symptomatická liečba.
Subkutánne podanie veterinárneho lieku môže vyvolať prechodný lokálny opuch v mieste vpichu, ako
aj zápalové reakcie, ktoré ustúpia do 14 dní od liečby.
Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:
- veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Imrestor 15 mg injekčný roztok pre hovädzí dobytok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá 2,7 ml naplnená injekčná striekačka obsahuje:
Účinná látka:
Pegbovigrastím (pegylovaný bovínny faktor stimulujúci
granulocytové kolóny [PEG bG-CSF]) 15 mg
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok.
Číry, bezfarebný až svetložltý roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Hovädzí dobytok (dojnice a jalovice).
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
V programe riadenia stáda na zníženie rizika klinickej mastitídy u dojníc a jalovíc v peripartálnom
období v priebehu 30 dní po otelení.
4.3
Kontraindikácie
Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
V európskej terénnej skúške sa zistil výskyt klinickej mastitídy pozorovaný v liečenej skupine 9,1 %
(113/1235) a v kontrolnej skupine 12,4 % (152/1230), pričom relatívne zníženie výskytu mastitídy
bolo 26,0 % (p=0,0094). Účinnosť sa skúšala popri normálnom spôsobe manažmentu stáda dojníc.
Klinická mastitída sa skúmala ako zmena vzhľadu mlieka alebo štvrtky alebo aj mlieka aj štvrtky.
Na základe všetkých terénnych skúšaní je podiel ochrany pred mastitídou z dôvodu liečby stáda
liekom Imrestor (ochránený podiel) 0,25 (s 95 % intervalom výskytu 0,14–0,35).
Používať tento veterinárny liek len podľa hodnotenia prínosu/rizika lieku v stáde zodpovedným
veterinárnym lekárom.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Len na subkutánne použitie.
3
V jednom skúšaní bezpečnosti na kravách plemena Jersey bolo rozpätie bezpečnosti tohto
veterinárneho lieku 1,5-krát vyššie ako najvyššia odporúčaná dávka (dávka predávko
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 01-04-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 13-10-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 13-10-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 13-10-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 13-10-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 01-04-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov