Imatinib medac

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

imatinib

Dostupné z:

Medac

ATC kód:

L01XE01

INN (Medzinárodný Name):

imatinib

Terapeutické skupiny:

Protein kinase inhibítory

Terapeutické oblasti:

Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Dermatofibrosarcoma; Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Myelodysplastic-Myeloproliferative Diseases; Hypereosinophilic Syndrome

Terapeutické indikácie:

Imatinib medac je indikovaný na liečbu:pediatrických pacientov s novo diagnostikovanou chromozóm Philadelphia (bcr-abl) pozitívne (Ph+) chronická myeloidná leukémia (CML), pre ktorých je transplantáciu kostnej drene nie je považované za prvú líniu liečby pediatrických pacientov s Ph+CML) v chronickej fáze po neúspechu interferónu-alfa terapia, alebo v zrýchlenej fáze;dospelých a pediatrických pacientov s Ph+CML v blastickej kríze;dospelých a pediatrických pacientov s novo diagnostikovanou chromozóm Philadelphia pozitívne acute lymphoblastic leukémia (Ph+ALL) integrovaný s chemoterapiou;u dospelých pacientov s relapsed alebo žiaruvzdorné Ph+ALL, ako monotherapy;u dospelých pacientov s myelodysplastic/myeloproliferative ochorenia (MDS/MPD), spojené s krvných doštičiek-derived growth factor receptor (PDGFR) gén re-opatrenia;u dospelých pacientov s pokročilým hypereosinophilic syndróm (HES) alebo chronická eozinofilná leukémia (CEL) s FIP1L1-PDGFRa prestavby;u dospelých pacientov s unresectable dermatofibrosarcom

Prehľad produktov:

Revision: 5

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2013-09-25

Príbalový leták

                39
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
40
Písomná informácia pre používateľa
Imatinib medac 100 mg tvrdé kapsuly
Imatinib medac 400 mg tvrdé kapsuly
imatinib
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
•
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
•
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je Imatinib medac a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Imatinib medac
3.
Ako užívať Imatinib medac
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Imatinib medac
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Imatinib medac a na čo sa používa
Imatinib medac je liek, ktorý obsahuje liečivo nazývané imatinib. Tento liek účinkuje tak, že bráni
množeniu abnormálnych buniek pri ochoreniach uvedených nižšie. Patria k nim niektoré druhy
rakoviny.
Imatinibom medac sa u dospelých, detí a dospievajúcich lieči:
•
Chronická myelocytová leukémia (CML) v blastickej kríze. Leukémia je rakovina bielych
krviniek. Biele krvinky obvykle pomáhajú telu bojovať proti infekciám. Chronická myeloidná
leukémia je druhom leukémie, pri ktorej sa niektoré abnormálne biele krvinky (nazývané
myeloidné bunky) začnú nekontrolovane množiť. Imatinib medac inhibuje (potláča) množenie
týchto buniek. Blastická kríza je najpokročilejšie štádium tohto ochorenia.
•
Akútna lymfoblas
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Imatinib medac 100 mg tvrdé kapsuly
Imatinib medac 400 mg tvrdé kapsuly
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Imatinib medac 100 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 100 mg imatinibu (vo forme mesilátu).
Imatinib medac 400 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 400 mg imatinibu (vo forme mesilátu).
Pomocná látka (látky) so známym účinkom:
Imatinib medac 100 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 12,518 mg monohydrátu laktózy.
Imatinib medac 400 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 50,072 mg monohydrátu laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tvrdá kapsula
Imatinib medac 100 mg tvrdé kapsuly
Tvrdá kapsula veľkosti 3 s oranžovým telom a vrchnákom.
Imatinib medac 400 mg tvrdé kapsuly
Tvrdá kapsula veľkosti “00" s telom karamelovej farby a vrchnákom.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Imatinib medac je indikovaný na liečbu:
•
pediatrických pacientov s novodiagnostikovanou chronickou myelocytovou leukémiou (CML)
s pozitívnym (Ph+) filadelfským chromozómom (bcr-abl), u ktorých sa transplantácia kostnej
drene nepovažuje za liečbu 1. línie,
•
pediatrických pacientov s Ph+ CML v chronickej fáze po zlyhaní liečby interferónom alfa alebo
v akcelerovanej fáze,
•
dospelých a pediatrických pacientov s Ph+ CML v blastickej kríze,
•
dospelých a pediatrických pacientov s novodiagnostikovanou akútnou lymfoblastickou
leukémiou s pozitívnym filadelfským chromozómom (Ph+ ALL) v spojení s chemoterapiou,
•
dospelých pacientov pri relapse alebo refraktérnej Ph+ ALL ako monoterapia,
•
dospelých pacientov s myelodysplastickými/myeloproliferatívnymi ochoreniami (MDS/MPD)
spojenými s preskupeniami génu receptora doštičkového rastového faktora (PDGFR),
•
dospelých pacientov s pokročilým hypereozinofilným syndrómom (HES) a/alebo chronickou
eozinofilovou leukémiou (CEL) s p
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 26-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 14-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 14-05-2018
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 14-05-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 14-05-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 26-06-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov