Ikervis

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

cyklosporín

Dostupné z:

Santen Oy

ATC kód:

S01XA18

INN (Medzinárodný Name):

ciclosporin

Terapeutické skupiny:

oftalmologiká

Terapeutické oblasti:

Ochorenia rohovky

Terapeutické indikácie:

Liečbe závažných keratitída u dospelých pacientov s suchého oka choroby, ktorá sa nezlepšila napriek liečbe slza náhradky.

Prehľad produktov:

Revision: 9

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-03-19

Príbalový leták

                
32
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
33
Písomná informácia pre používateľa
IKERVIS 1 mg/ml očné emulzné kvapky
cyklosporín (ciclosporin)
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To
sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii .
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je IKERVIS a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete IKERVIS
3.
Ako používať IKERVIS
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať IKERVIS
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je IKERVIS a na čo sa používa
IKERVIS obsahuje aktívnu látku cyklosporín. Cyklosporín patrí do skupiny liekov známych ako
imunosupresíva, ktoré sa používajú na zníženie zápalu.
IKERVIS sa používa na liečbu dospelých so závažnou keratitídou (zápalom rohovky, priesvitnej
vrstvy v prednej časti oka). Používa sa u pacientov so syndrómom suchého oka, ktorých stav sa
nezlepšil napriek liečbe náhradou sĺz (umelými slzami).
Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie,musíte sa obrátiť na lekára.
Aspoň raz za 6 mesiacov navštívte svojho lekára, aby posúdil účinok IKERVISU.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijeteIKERVIS
NEPOUŽÍVAJTE IKERVIS
-
ak ste alergický na cyklosporín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6),
-
ak ste mali alebo máte rakovinu v oku alebo v ok
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
IKERVIS 1 mg/ml očné emulzné kvapky
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jeden ml emulzie obsahuje 1 mg cyklosporínu (ciclosporin).
Pomocná látka so známym účinkom
Jeden ml emulzie obsahuje 0,05 mg cetalkóniumchloridu (pozri časť 4.4).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Očné emulzné kvapky.
Mliečna biela emulzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutická indikácia
Liečba závažnej keratitídy u dospelých pacientov so syndrómom suchého oka, ktorých stav sa
nezlepšil napriek liečbe náhradou sĺz (pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu musí začať oftalmológ alebo zdravotnícky pracovník kvalifikovaný v oblasti oftalmológie.
Dávkovanie
Odporúčaná dávka je jedna kvapka raz denne pred spaním do postihnutého oka (očí).
Reakcia na liečbu sa má opakovane vyhodnocovať aspoň každých 6 mesiacov.
V prípade vynechania dávky má liečba normálne pokračovať nasledujúci deň. Pacientov je potrebné
upozorniť, aby si do postihnutého oka (očí) nekvapkali viac než jednu kvapku.
Špeciálne populácie
Starší pacienti
Populácia starších pacientov sa skúmala v klinických štúdiách. Nevyžaduje sa úprava dávkovania.
Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene
Účinok cyklosporínu sa neskúmal u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek. V týchto
populáciách však nie sú potrebné žiadne osobitné opatrenia.
Pediatrická populácia
Použitie cyklosporínu sa netýka detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov v indikácii liečby
závažnej keratitídy u pacientov so syndrómom suchého oka, ktorých stav sa nezlepšil napriek liečbe
náhradou sĺz.
3
Spôsob podávania
Podanie do oka.
Opatrenia pred podaním lieku
Pacienti majú byť poučení, aby si najprv umyli ruky.
Pred podaním sa má jednodávkovým obalom jemne zatriasť.
Len na jednorazové použitie. Každý jednodávkový obal stačí na lieč
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 07-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 28-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 28-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 28-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 28-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 07-05-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov