Icandra (previously Vildagliptin / metformin hydrochloride Novartis)

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

vildagliptin, hydrochlorid metformín

Dostupné z:

Novartis Europharm Limited

ATC kód:

A10BD08

INN (Medzinárodný Name):

vildagliptin, metformin

Terapeutické skupiny:

Drugs used in diabetes, Combinations of oral blood glucose lowering drugs

Terapeutické oblasti:

Diabetes mellitus, typ 2

Terapeutické indikácie:

Icandra is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus:in patients who are inadequately controlled with metformin hydrochloride alone. in patients who are already being treated with the combination of vildagliptin and metformin hydrochloride, as separate tablets. in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate glycaemic control (see sections 4. 4, 4. 5 a 5. 1 pre dostupné údaje o rôznych kombináciách).

Prehľad produktov:

Revision: 25

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2008-11-30

Príbalový leták

                
43
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
44
Písomná informácia pre používateľa
Icandra 50 mg/850 mg filmom obalené tablety
Icandra 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety
vildagliptín/metformíniumchlorid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať
tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Icandra a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Icandru
3.
Ako užívať Icandru
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Icandru
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Icandra a na čo sa používa
Liečivá Icandry, vildagliptín a metformín, patria do skupiny liekov nazývaných „perorálne
antidiabetiká“.
Icandra sa používa na liečbu dospelých pacientov s cukrovkou 2. typu. Tento typ cukrovky je známy
aj ako diabetes mellitus nezávislý od inzulínu. Icandra sa používa, keď nie je možné kontrolovať
cukrovku samotnou diétou a telesnou aktivitou a/alebo s inými liekmi používanými na liečbu
cukrovky (inzulín alebo sulfonylureové antidiabetiká).
Cukrovka 2. typu vzniká, keď telo netvorí dostatočné množstvo inzulínu alebo keď inzulín vytvorený
v tele nepôsobí tak dobre, ako by mal. Cukrovka sa môže vyvinúť aj vtedy, ak telo vytvára priveľa
glukagónu.
Inzulín aj glukagón sa tvoria v podžalúdkovej žľaz
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Icandra 50 mg/850 mg filmom obalené tablety
Icandra 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Icandra 50 mg/850 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg vildagliptínu a 850 mg metformíniumchloridu
(zodpovedá 660 mg metformínu).
Icandra 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg vildagliptínu a 1000 mg metformíniumchloridu
(zodpovedá 780 mg metformínu).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
Icandra 50 mg/850 mg filmom obalené tablety
Žltá oválna filmom obalená tableta so skoseným okrajom, s vyrazeným označením „NVR“ na jednej a
„SEH“ na druhej strane.
Icandra 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety
Tmavožltá oválna filmom obalená tableta so skoseným okrajom, s vyrazeným označením „NVR“ na
jednej a „FLO“ na druhej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Icandra je indikovaná ako prídavná liečba k diéte a telesnej aktivite na zlepšenie glykemickej
kompenzácie u dospelých s diabetes mellitus 2. typu:
-
u pacientov s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou samotným metformíniumchloridom.
-
u pacientov, ktorí sú už liečení kombináciou vildagliptínu a metformíniumchloridu
v samostatných tabletách.
-
v kombinácii s inými liekmi na liečbu diabetu, vrátane inzulínu, ak tieto neposkytujú dostatočnú
glykemickú kompenzáciu (pozri časti 4.4, 4.5 a 5.1 pre dostupné údaje o rôznych
kombináciách).
3
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Dospelí s normálnou funkciou obličiek (GFR ≥ 90 ml/min)
Dávka antihyperglykemickej liečby Icandrou sa má u pacienta určiť individuálne na základe
súčasného režimu liečby, účinnosti a znášanlivosti a zároveň nemá prekročiť maximálnu odporúčanú
dennú dávku 100 mg vildagliptínu. Liečba Icandrou sa môže začať tableto
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 08-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 09-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 09-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 09-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 09-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 08-09-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom