Ibandronic acid Accord

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

kyselina ibandrónová

Dostupné z:

Accord Healthcare S.L.U.

ATC kód:

M05BA06

INN (Medzinárodný Name):

ibandronic acid

Terapeutické skupiny:

Lieky na liečbu chorôb kostí

Terapeutické oblasti:

Wounds and Injuries; Breast Diseases; Neoplastic Processes; Calcium Metabolism Disorders; Water-Electrolyte Imbalance

Terapeutické indikácie:

Ibandronic acid je indikovaný u dospelých forPrevention kostry udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zákrok) u pacientov s rakovinou prsníka a kostných metastáz. Liečba nádorových vyvolané hypercalcaemia s alebo bez metastáz. Liečbu osteoporózy u žien po menopauze zvýšené riziko zlomenín (pozri časť 5. Zníženie rizika zlomeniny stavcov sa preukázalo, že účinnosť na femoral neck zlomenín nebola stanovená.

Prehľad produktov:

Revision: 14

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2012-11-18

Príbalový leták

                45
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
46
Písomná informácia pre používateľa
Ibandronic Acid Accord 2 mg infúzny koncentrát
Ibandronic Acid Accord 6 mg infúzny koncentrát
kyselina ibandrónová
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať
tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru..

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je Ibandronic Acid Accord a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ibandronic Acid Accord
3.
Ako používať Ibandronic Acid Accord
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Ibandronic Acid Accord
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Ibandronic Acid Accord a na čo sa používa
Ibandronic Acid Accord obsahuje liečivo kyselinu ibandrónovú. Táto patrí do skupiny liekov
nazývaných bisfosfonáty.
Ibandronic Acid Accord sa používa u dospelých a je predpísaný, ak máte rakovinu prsníka, ktorá sa
vám rozšírila do kostí (čo sa označuje ako „kostné metastázy“)

Pomáha predchádzať vzniku zlomenín (fraktúr) kostí

Pomáha predchádzať vzniku ďalších problémov s kosťami, pri ktorých môže byť potrebný
chirurgický zákrok alebo rádioterapia (liečba ožarovaním).
Ibandronic Acid Accord môže byť taktiež predpísaný, ak máte zvýšenú hladinu vápnika v krvi
v dôsledku nádoru.
Ibandronic Acid Accord účinkuje tak, že znižuje množstvo vápnika, ktoré sa stráca z kostí. Takto
pomáha pri zastavovaní procesu oslabovania kostí.
2.
Čo potrebujete 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Ibandronic Acid Accord 2 mg infúzny koncentrát
Ibandronic Acid Accord 6 mg infúzny koncentrát
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jedna injekčná liekovka s obsahom 2 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 2 mg kyseliny ibandrónovej
(ako monohydrát sodnej soli).
Jedna injekčná liekovka s obsahom 6 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 6 mg kyseliny ibandrónovej
(ako monohydrát sodnej soli).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Infúzny koncentrát (sterilný koncentrát).
Bezfarebný, číry roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Kyselina ibandrónová je indikovaná u dospelých na
-
Prevenciu skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce
rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami
-
Liečbu hyperkalciémie vyvolanej nádorovým procesom s metastázami alebo bez metastáz
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Pacienti liečení kyselinou ibandrónovou majú dostať písomnú informáciu pre použvateľov a kartu
na pripomenutie pre pacienta.
Liečbu kyselinou ibandrónovou majú zahájiť len lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou nádorov.
Dávkovanie
Prevencia skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami
Odporúčaná dávka pri prevencii skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými
metastázami je 6 mg , ktorá sa podáva formou intravenóznej injekcie každé 3 – 4 týždne. Podávanie
dávky prostredníctvom infúzie má trvať aspoň 15 minút.
Kratší (t.j. 15 min) čas podávania infúzie sa má použiť len u pacientov s normálnou funkciou obličiek
alebo s miernou poruchou funkcie obličiek. Nie sú k dispozícii dostupné údaje charakterizujúce
použitie kratšieho času podávania infúzie u pacientov, u ktorých je hodnota klírensu kreatinínu nižšia
ako 50 ml/min. Predpisujúci lekári majú vzia
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták čeština 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták poľština 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 30-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 05-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 05-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 05-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 05-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 30-10-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov