Hepsera

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

adefovir-dipivoxil

Dostupné z:

Gilead Sciences Ireland UC

ATC kód:

J05AF08

INN (Medzinárodný Name):

adefovir dipivoxil

Terapeutické skupiny:

Nukleozidové a nukleotidové inhibítory reverznej transkriptázy

Terapeutické oblasti:

Hepatitída B, chronická

Terapeutické indikácie:

Hepsera je indikovaný na liečbu chronickej hepatitídy B u dospelých pacientov s:kompenzované ochorenie pečene s dôkazmi o aktívne vírusovej replikácie, vytrvalo zvýšené sérové-alanín-aminotransferase (ALT) úrovne a histologický dôkaz aktívny zápal pečene a fibróza. Začatie Hepsera liečby by sa malo zvažovať len vtedy, keď je používanie alternatívneho protivírusové agent s vyššou genetickou bariérou rezistencie nie je k dispozícii alebo je to vhodné (pozri časť 5. 1);decompensated ochorenia pečene v kombinácii s druhým agent bez krížovej rezistencie na Hepsera.

Prehľad produktov:

Revision: 27

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2003-03-06

Príbalový leták

                23
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
24
Písomná informácia pre používateľa
Hepsera 10 mg tablety
adefovir-dipivoxil
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácií sa dozviete
1.
Čo je Hepsera a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Hepseru
3.
Ako užívať Hepseru
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Hepseru
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Hepsera a na čo sa používa
Čo je Hepsera
Hepsera obsahuje liečivo adefovir-dipivoxil a patrí do skupiny liekov nazývaných antivírusové lieky.
Na čo sa používa
Hepsera sa používa na liečbu chronickej hepatitídy B, infekcie vírusom hepatitídy B (HBV)
u dospelých.
Infekcia vírusom hepatitídy B vedie k poškodeniu pečene. Hepsera znižuje množstvo vírusu v tele
a ukázalo sa, že zmenšuje poškodenie pečene.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Hepseru
Neužívajte Hepseru
•
ak ste alergický
na adefovir, adefovir-dipivoxil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto
lieku (uvedených v časti 6).
•
Ihneď povedzte svojmu lekárovi,
ak by ste mohli byť alergický na adefovir, adefovir-dipivoxil
alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Hepsery.
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Hepseru, obráťte sa na svojho lekára.
•
Povedzte sv
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Hepsera 10 mg tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta obsahuje 10 mg adefovir-dipivoxilu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá tableta obsahuje 107,4 mg laktózy (ako monohydrát).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tablety.
Biele až sivobiele okrúhle tablety plochého tvaru so skosenými hranami s priemerom 7 mm, majú na
jednej strane vtlačené „GILEAD“ a „10“ a na druhej strane štylizovaný tvar pečene.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Hepsera je indikovaná dospelým na liečbu chronickej hepatitídy B s:
•
kompenzovaným ochorením pečene s dôkazom aktívnej vírusovej replikácie, trvalo zvýšenými
hladinami sérovej alanínovej transaminázy (ALT) a histologickým dôkazom aktívneho zápalu
pečene a fibrózy. Začatie liečby Hepserou sa má zvážiť iba v prípade, ak nie je k dispozícii
alebo ak nie je vhodné použitie alternatívneho antivírusového lieku s vyššou genetickou
bariérou voči rezistencii (pozri časť 5.1).
•
dekompenzovaným ochorením pečene v kombinácii s druhým liekom bez skríženej rezistencie
na Hepseru.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Terapiu musí zahájiť lekár so skúsenosťami s liečbou chronickej hepatitídy B.
Dávkovanie
Dospelí
Odporúčaná perorálna dávka Hepsery je 10 mg (jedna tableta) jedenkrát denne užitá s jedlom alebo
bez jedla.
Vyššie dávky sa nesmú podávať.
Nie je známe optimálne trvanie liečby. Nie je známy vzťah medzi odpoveďou na liečbu a dlhodobým
dôsledkom takým ako hepatocelulárny karcinóm alebo dekompenzovaná cirhóza.
U pacientov s dekompenzovaným ochorením pečene sa má adefovir vždy používať v kombinácii
s druhým liekom bez skríženej rezistencie na adefovir, aby sa znížilo riziko vzniku rezistencie
a dosiahlo rýchle potlačenie vírusu.
3
U pacientov sa musia každých šesť mesiacov sledovať biochemické, virolog
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 06-05-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 27-05-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 06-05-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 06-05-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 06-05-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 06-05-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov