HBVaxPro

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

hepatitída B, rekombinantný povrchový antigén

Dostupné z:

Merck Sharp & Dohme B.V. 

ATC kód:

J07BC01

INN (Medzinárodný Name):

hepatitis B vaccine (recombinant DNA)

Terapeutické skupiny:

Vakcíny,

Terapeutické oblasti:

Hepatitis B; Immunization

Terapeutické indikácie:

5 micrograms HBVaxPro is indicated for active immunisation against hepatitis-B-virus infection caused by all known subtypes in individuals from birth through 15 years of age considered at risk of exposure to hepatitis-B virus. Špecifické rizikové kategórie byť immunised majú byť stanovené na základe oficiálnych odporúčaní. Je možné očakávať, že hepatitída D sa tiež predchádzať imunizácie s HBVaxPro ako hepatitídy D (spôsobené delta agent) sa nevyskytuje v neprítomnosti hepatitída-B infekcie. 10 micrograms HBVaxPro is indicated for active immunisation against hepatitis-B-virus infection caused by all known subtypes in individuals 16 years of age or more considered at risk of exposure to hepatitis-B virus. Špecifické rizikové kategórie byť immunised majú byť stanovené na základe oficiálnych odporúčaní. Je možné očakávať, že hepatitída D sa tiež predchádzať imunizácie s HBVaxPro ako hepatitídy D (spôsobené delta agent) sa nevyskytuje v neprítomnosti hepatitída-B infekcie. 40 micrograms HBVaxPro is indicated for

Prehľad produktov:

Revision: 32

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2001-04-27

Príbalový leták

                
51
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA
V
ONKAJŠOM OBALE
HB
VAXPRO 10 mikrogramov
– jednodávk
ová naplnená injekčná striekačka be
z ihly
– balenie
po 1, 10
HBVAXPRO 10
mikrogramov
– jednodávková
naplnená injekčná striekačka s
1 samostatnou
ihlou
–
balenie po 1, 10
HBVAXPRO 10
mikrogramov
– jednodávk
ová naplnená injek
čná striekačka s 2 sam
ostatnými
ihlami
–
balenie po 1, 10, 20
1.
NÁZOV LIEKU
HBVAXPRO 10 mikrogram
ov injekčná suspenzia v naplnene
j injekčnej striekačke
HBVAXPRO 10 µg
injekčná suspenzia v naplnene
j injekčnej striekačke
Očkovacia látk
a
proti hepatitíde
B (rDNA)
2.
LIEČIVO
(LIEČIVÁ)
1 dávka (1
ml) obsahuje:
povrchový antigén vírusu he
patitídy B, rekombinantný (HBsAg)
*
…….10 µg
adsorbovaný na amorfný síran h
ydroxyfosforečnan hlinitý
* vyrobený v kvasinkách
Saccharomyces cerevisiae
(kmeň 2150
-2-3) techn
ológiou rekombinantnej
DNA.
3.
ZOZNAM POMOCNÝCH LÁT
OK
NaCl, bórax a v
oda na injekciu.
4.
LIEKOVÁ FORMA A OBSAH
Injekčná s
uspenzia
1 jednodávková 1 ml napln
ená injekčná striekačka bez ihl
y
10 jednodávkových 1
ml naplnených injekčných striekačiek bez i
hly
1 jednodávková 1 ml naplnená
injekčná st
rie
kačka s 1 samostatnou ihlou
10 jednodávkových 1
ml naplnených injekčných striekači
ek s
1 samostatnou ihlou (pr
e ka
ždú injekčnú
striekačku)
1 jedno
dávková 1
ml naplnená injekčná striekačka s
2 samostatnými ihla
mi
10 jednodávkových 1 ml naplnen
ých injekčn
ých
striekačie
k s 2 samostat
nými ihlami (pre každú
injekčnú striekačku)
20 jednodávkových 1
ml naplnených injekčn
ých
striekačiek s
2 samostatnými ih
l
ami (pre každú
injekčnú striekačku)
5.
SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA
Pred použi
tím dobre pretrepte.
Pred
použitím si prečítaj
te p
ísomnú informáciu pre
používateľ
a.
Vnútrosvalové použit
ie
52
6.
ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE,
ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO
DOH
Ľ
ADU
A
DOSAHU DETÍ
Uchovávajte mimo
dohľadu a
dosahu detí.
7.
INÉ ŠP
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTIC
KÝCH VLASTNOSTÍ LIEK
U
2
1.
NÁZOV LIEKU
HBVAXPRO 5
mikrogramov
,
injekčná suspenzia
Očkovacia látka proti hepatitíde B (
rekombinantná
DNA)
2.
KVALITATÍVNE A
KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:
p
ovrchový antigén vírusu hepatitídy B, rekombinantný (HBsAg)*…….5
mikrogramov
adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnan hlinitý (0,25
miligramu Al
+
)
* vyrobený
v kvasinkách
Saccharomyces cerevisiae
(kmeň 2150
-2-
3) technológiou rekombina
ntnej
DNA.
Tá
to vakcína môže obsahovať stopové množstvá formaldehydu a
tiokyanatanu draselného, ktoré sa
používajú počas výrobného procesu. Pozri časti 4.3, 4.4 a 4.8.
Pomocná látka (pomocné látky) so známym účinkom
Jedna dávka obsahuje menej ako 1 mmol (23
mg) sodíka
.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčná suspenzia
Mierne nepriehľadná biela suspenzia
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
HBVAXPRO je určená na aktívnu imunizáciu proti infekcii vírusom hepat
it
ídy B zapríč
inenej
všetkými známymi podtypmi u osôb
od narodenia do 15
rokov veku, u
ktorých sa predpokladá riziko
expozície vírusu hepatitídy B.
Špecifické rizikové kategórie, ktoré budú imunizované
,
majú byť určené na základe oficiálnych
odpo
rúčan
í.
Mo
žno očakávať, že imunizácia pomocou HBVAXPRO zabráni aj hepatitíde D, pretože hepatitída D
(zapríčinená delta agensom) sa pri absencii infekcie vírusom hepatitídy B nevyskytuje.
4.2
Dávkovanie a
spôsob podávania
Dávkovanie
Osoby od narodenia do 15 rokov veku:
1 dávka (0,5 ml) pri
každej injekcii.
Základné očkovanie:
Cyklus očkovania má obsahovať najmenej tri injekcie.
Odporúčajú sa dva základné imunizačné programy:
0, 1, 6 mesiacov:
dve injekcie v
intervale jeden mesiac; tretia in
jekcia 6 mesiacov po prvom podaní.
3
0, 1, 2, 12 mesiacov
:
tri injekcie v
intervale jeden mesiac; štvrtá dávka sa má podať
po 12 mesiacoch.
Očkovaciu l
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták čeština 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták poľština 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 25-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 16-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 16-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 16-08-2022

Zobraziť históriu dokumentov