Gliolan

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

5-aminolevulínovej kyseliny

Dostupné z:

Photonamic GmbH & Co. KG

ATC kód:

L01XD04

INN (Medzinárodný Name):

5-aminolevulinic acid hydrochloride

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

glióm

Terapeutické indikácie:

Gliolan je indikovaný u dospelých pacientov na vizualizáciu malígneho tkaniva počas chirurgického zákroku pri malígnom glióme (triedy III a IV Svetovej zdravotníckej organizácie).

Prehľad produktov:

Revision: 7

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2007-09-07

Príbalový leták

                
20
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
21
Písomná informácia pre používateľa
Gliolan 30 mg/ml prášok na perorálny roztok
hydrochlorid kyseliny 5-aminolevulovej
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
•
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
•
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
•
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Gliolan a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gliolan
3.
Ako užívať Gliolan
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Gliolan
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Gliolan a na čo sa používa
Gliolan sa používa na vizualizáciu určitých mozgových nádorov (nazývaných malígne gliómy) pri
chirurgickom odstránení nádoru.
Gliolan obsahuje látku nazývanú kyselina 5-aminolevulová (5-ALA). 5-ALA sa prednostne hromadí
v nádorových bunkách a transformuje sa v nich na inú podobnú látku. Ak je nádor následne vystavený
modrému svetlu, táto nová látka vyžaruje červeno-fialové svetlo, ktoré pomáha lepšie vidieť, čo je
normálne tkanivo a čo je tkanivo nádoru. Chirurgovi to pomôže pri odstránení nádoru, pričom šetrí
zdravé tkanivo.
2.
Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Gliolan
Neužívajte Gliolan
•
ak ste alergický na 5-ALA alebo na porfyríny,
•
v prípade potvrdeného ochorenia alebo podozrenia na akútne alebo chronické druhy porfýrie
(t. j. dedičnej alebo získanej poruchy určitých enzýmov v dráhe syntézy červeného krvného
farbiva),
•
v prípade potvrdeného alebo predpokladaného tehotenstva.
U
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Gliolan 30 mg/ml prášok na perorálny roztok.
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jedna fľaša obsahuje 1,17 g kyseliny 5-aminolevulovej (5-ALA), čo zodpovedá 1,5 g hydrochloridu
kyseliny 5-aminolevulovej (5-ALA HCl).
Jeden ml rekonštituovaného roztoku obsahuje 23,4 mg 5-ALA, čo zodpovedá 30 mg 5-ALA HCl.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok na perorálny roztok.
Prášok má formu bielej až sivobielej tehličky.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Gliolan je indikovaný dospelým na vizualizáciu malígneho tkaniva pri chirurgickom výkone na
malígnom glióme (stupňa WHO III a IV).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Tento liek musia používať iba skúsení neurochirurgovia dôkladne oboznámení s chirurgickými
operáciami malígnych gliómov a s hĺbkovými vedomosťami z funkčnej anatómie mozgu, ktorí
absolvovali školiaci kurz o chirurgických výkonoch vedených na základe fluorescencie.
Dávkovanie
Odporúčaná dávka je 20 mg 5-ALA HCl na jeden kilogram telesnej hmotnosti.
Celkový počet fliaš potrebných na dosiahnutie želanej dávky pre individuálneho pacienta sa môže
stanoviť podľa rovnice uvedenej nižšie (zaokrúhlený nahor k najbližšej celej fľaši):
Telesná hmotnosť pacienta (kg)
Počet fliaš =
———————————————
75 kg/fľašu
Podávaný objem potrebný na dosiahnutie želanej dávky pre individuálneho pacienta sa môže
vypočítať podľa rovnice uvedenej nižšie:
Telesná hmotnosť pacienta (kg) x 20 mg/kg
Podávaný objem (ml) =
———————————————————
30 mg/ml
Porucha funkcie obličiek alebo pečene
Neuskutočnilo sa žiadne klinické skúšanie na pacientoch s klinicky významnou poruchou funkcie
obličiek alebo pečene. Preto sa tento liek musí používať u týchto pacientov s opatrnosťou.
Starší
Pre použitie u starších pacientov s normálnou funkciou orgánov nie sú žiadne špeciálne pokyny.
3
P
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták čeština 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták poľština 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 10-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 24-09-2007
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 10-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 10-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 10-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 10-08-2022

Zobraziť históriu dokumentov