Glidipion (previously Pioglitazone Actavis Group)

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

pioglitazón hydrochlorid

Dostupné z:

Actavis Group PTC ehf   

ATC kód:

A10BG03

INN (Medzinárodný Name):

pioglitazone

Terapeutické skupiny:

Lieky používané pri cukrovke

Terapeutické oblasti:

Diabetes mellitus, typ 2

Terapeutické indikácie:

Pioglitazone is indicated as second or third line treatment of type-2 diabetes mellitus as described below:as monotherapy:in adult patients (particularly overweight patients) inadequately controlled by diet and exercise for whom metformin is inappropriate because of contraindications or intolerance;as dual oral therapy in combination with:metformin, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with metformin;a sulphonylurea, only in adult patients who show intolerance to metformin or for whom metformin is contraindicated, with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with a sulphonylurea;as triple oral therapy in combination with:metformin and a sulphonylurea, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite dual oral therapy. Pioglitazone je tiež uvedené, pre kombináciu s inzulínu v typu 2 diabetes mellitus dospelých pacientov s nedostat

Prehľad produktov:

Revision: 8

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2012-03-15

Príbalový leták

                
30
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
31
Písomná informácia pre používateľa
Glidipion 15 mg, 30 mg a 45 mg tablety
Glidipion 15 mg tablety
Glidipion 30 mg tablety
Glidipion 45 mg tablety
pioglitazón
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca
aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Glidipion
a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Glidipion
3.
Ako užívať Glidipion
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Glidipion
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Glidipion a na čo sa používa
Glidipion
obsahuje pioglitazón. Je to liek používaný na liečbu diabetes mellitus 2. typu (cukrovka
nevyžadujúca podávanie inzulínu), keď nie je vhodná liečba metformínom alebo keď liečba týmto
liekom nebola dostatočne účinná. Tento typ cukrovky sa obyčajne objavuje v dospelom veku.
Ak trpíte na diabetes mellitus 2. typu, Glidipion
pomáha regulovať hladinu vášho krvného cukru tým,
že váš organizmus lepšie využíva inzulín, ktorý sa v ňom tvorí. Váš lekár po 3 až 6 mesiacoch od
začatia užívania lieku skomtroluje, či na vás Glidipion pôsobí.
Glidipion sa môže používať samostatne u pacientov, ktorí nemôžu užívať metformín a u pacientov, pri
ktorých sa liečbou s diétou a cvičením nep
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV LIEKU
Glidipion 15 mg tablety
Glidipion 30 mg tablety
Glidipion 45 mg tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Glidipion 15 mg tablety
Jedna tableta obsahuje 15 mg pioglitazónu (vo forme hydrochloridu).
Pomocné látky so známym účinkom:
Každá tableta obsahuje 37,77 mg monohydrátu laktózy (pozri časť 4.4).
Glidipion 30 mg tablety
Jedna tableta obsahuje 30 mg pioglitazónu (vo forme hydrochloridu).
Pomocné látky so známym účinkom:
Každá tableta obsahuje 75,54 mg monohydrátu laktózy (pozri časť 4.4).
Glidipion 45 mg tablety
Jedna tableta obsahuje 45 mg pioglitazónu (vo forme hydrochloridu).
Pomocné látky so známym účinkom:
Každá tableta obsahuje 113,31 mg monohydrátu laktózy (pozri časť 4.4).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tableta.
Glidipion 15 mg tablety
Tablety sú biele, okrúhle, ploché, so skosenými hranami, s priemerom 5,5 mm a s označením „TZ15“
na jednej strane.
Glidipion 30 mg tablety
Tablety sú biele, okrúhle, ploché, so skosenými hranami, s priemerom 7 mm a s označením „TZ30“ na
jednej strane.
Glidipion 45 mg tablety
Tablety sú biele, okrúhle, ploché, so skosenými hranami, s priemerom 8 mm a s označením „TZ45“ na
jednej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Pioglitazón je indikovaný na druhú a tretiu líniu liečby diabetes mellitus 2. typu, ako je opísané nižšie:
ako
monoterapia
-
u dospelých pacientov (hlavne u pacientov s nadváhou) nedostatočne kompenzovaných diétou
a fyzickou aktivitou, pre ktorých nie je metformín vhodný z dôvodu kontraindikácie alebo
intolerancie.
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
3
ako
dvojitá perorálna liečba
v kombinácii
-
s metformínom, u dospelých pacientov (hlavne u pacientov s nadváhou) s nedostatočnou
glykemickou kompenzáciou i napriek maximálnej tolerovanej dávke monoterapie
metformínom
-
so sulf
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták čeština 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták poľština 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 17-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 17-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 17-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 17-10-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom