Gilenya

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

fingolimod hydrochlorid

Dostupné z:

Novartis Europharm Limited

ATC kód:

L04AA27

INN (Medzinárodný Name):

fingolimod

Terapeutické skupiny:

imunosupresíva

Terapeutické oblasti:

Roztrúsená skleróza

Terapeutické indikácie:

Gilenya je uvedené ako samostatné ochorenie modifikujúce terapie vysoko aktívne, recidivujúce odosielajúcej roztrúsená skleróza pre tieto skupiny dospelých pacientov a pediatrických pacientov vo veku 10 rokov a starších:Pacienti s vysoko aktívne ochorenie, napriek úplnej a primeranej liečby, s aspoň jedným chorobu modifikujúce terapia (pre výnimky a informácie o vymývanie obdobia pozri časť 4. 4 a 5. orPatients s rýchlo sa meniacim ťažké recidivujúce odosielajúcej roztrúsená skleróza definovaná 2 alebo viac vypnutie relapsami v jednom roku, a s 1 alebo viac Gadolínium zvýšenie lézie v mozgu MRI alebo významný nárast v T2 lézií zaťažení v porovnaní s predchádzajúcim posledných MRI.

Prehľad produktov:

Revision: 33

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-03-17

Príbalový leták

                
60
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
61
Písomná informácia pre používateľa
Gilenya 0,25 mg tvrdé kapsuly
Gilenya 0,5 mg tvrdé kapsuly
fingolimod
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je Gilenya a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gilenyu
3.
Ako užívať Gilenyu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Gilenyu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Gilenya a na čo sa používa
Čo je Gilenya
Gilenyia obsahuje liečivo fingolimod.
Na čo sa Gilenya používa
Gilenya sa používa u dospelých a u detí a dospievajúcich (vo veku 10 rokov a starších) na liečbu
roztrúsenej sklerózy s opakujúcimi sa vzplanutiami príznakov choroby (relaps-remitujúcej sclerosis
multiplex, SM), presnejšie u:
-
Pacientov, u ktorých sa nepodarilo dosiahnuť odpoveď napriek liečbe SM.
alebo
-
Pacientov, ktorí majú rýchlo sa vyvíjajúcu závažnú SM.
Gilenya nevylieči SM, ale pomáha znížiť počet relapsov (vzplanutie choroby alebo atak) a spomaliť
zhoršovanie telesného postihnutia v dôsledku SM.
Čo je roztrúsená skleróza
SM je chronické (dlhodobé) ochorenie, ktoré postihuje centrálnu nervovú sústavu (CNS) tvorenú
mozgom a miechou. Pri SM zápal poškodí ochranný obal (nazývaný myelín) nervových vlákien
v
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Gilenya 0,25 mg tvrdé kapsuly
Gilenya 0,5 mg tvrdé kapsuly
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Gilenya 0,25 mg tvrdé kapsuly
Každá 0,25 mg kapsula obsahuje 0,25 mg fingolimodu (vo forme chloridu).
Gilenya 0,5 mg tvrdé kapsuly
Každá 0,5 mg kapsula obsahuje 0,5 mg fingolimodu (vo forme chloridu).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tvrdá kapsula
Gilenya 0,25 mg tvrdé kapsuly
Kapsula veľkosti 16 mm s nažltlou nepriehľadnou vrchnou a spodnou časťou, s čiernou radiálnou
potlačou „FTY 0.25 mg“ na vrchnej časti a čiernym radiálnym pruhom na spodnej časti.
Gilenya 0,5 mg tvrdé kapsuly
Kapsula veľkosti 16 mm s jasnožltou nepriehľadnou vrchnou časťou a bielou nepriehľadnou spodnou
časťou; potlač čiernym atramentom „FTY0.5 mg“ na vrchnej časti a dva radiálne pruhy vytlačené na
spodnej časti žltým atramentom.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Gilenya je indikovaná ako monoterapia modifikujúca ochorenie pri vysoko aktívnej relaps-remitujúcej
sclerosis multiplex u nasledujúcich skupín dospelých pacientov a pediatrických pacientov vo veku
10 rokov a starších:
-
Pacienti s vysoko aktívnym ochorením napriek podaniu úplného a primeraného cyklu aspoň
jednej liečby modifikujúcej ochorenie (výnimky a informácie o dobách vyplavenia, pozri
časti 4.4 a 5.1).
alebo
-
Pacienti s rýchlo sa vyvíjajúcou závažnou relaps-remitujúcou sclerosis multiplex, definovanou 2
alebo viacerými invalidizujúcimi relapsami počas jedného roka a s 1 alebo viacerými
gadolíniom sa zvýrazňujúcimi léziami na MRI mozgu alebo významným zvýšením počtu T2-
lézií v porovnaní s predchádzajúcim nedávnym MRI.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu má začať a viesť lekár so skúsenosťami so sclerosis multiplex.
3
Dávkovanie
U dospelých je odporúčaná dávka fingolimodu jedna 0,5 mg kapsula užívaná perorálne raz denne.
U pedi
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 18-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 05-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 05-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 05-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 05-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 18-12-2018

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov