Fluconazol "Actavis" 200 mg kapsler, hårde

Dánsko - dánčina - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:
FLUCONAZOL
Dostupné z:
Actavis Group PTC ehf.
ATC kód:
J02AC01
INN (Medzinárodný Name):
FLUCONAZOL
Dávkovanie:
200 mg
Forma lieku:
kapsler, hårde
Číslo povolenia:
38872
Dátum Autorizácia:
2006-05-02

Prečítajte si celý dokument

21. juni 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Fluconazol "Actavis", hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

23193

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fluconazol "Actavis"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

50 mg: Hver hård kapsel indeholder 50 mg fluconazol.

100 mg: Hver hård kapsel indeholder 100 mg fluconazol.

150 mg: Hver hård kapsel indeholder 150 mg fluconazol.

200 mg: Hver hård kapsel indeholder 200 mg fluconazol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

50 mg: Hver hård kapsel indeholder 41 mg lactosemonohydrat.

100 mg: Hver hård kapsel indeholder 82 mg lactosemonohydrat.

150 mg: Hver hård kapsel indeholder 123 mg lactosemonohydrat.

200 mg: Hver hård kapsel indeholder 164 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler

50 mg består af en hård gelatinekapsel størrelse ”3” med svagt lyseblå overdel og en hvid

underdel fyldt med et hvidt pulver.

100 mg består af en hård gelatinekapsel størrelse ”2” med lyseblå overdel og en hvid underdel

fyldt med et hvidt pulver.

150 mg består af en hård gelatinekapsel størrelse ”1” med hvid overdel og en hvid underdel

fyldt med et hvidt pulver.

200 mg består af en hård gelatinekapsel størrelse ”0” med blå overdel og en hvid underdel

fyldt med et hvidt pulver.

38872_spc.doc

Side 1 af 23

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Fluconazol "Actavis" er indiceret til nedenstående svampeinfektioner (se pkt. 5.1).

Fluconazol "Actavis" er indiceret til voksne til behandling af

-

Kryptokokmeningitis (se pkt. 4.4).

-

Kokcidioidomykose (se pkt. 4.4).

-

Invasiv candidiasis.

-

Mukøs candidiasis inklusive orofaryngeal og øsofageal candidiasis, candiduri og kronisk

mukokutan candidiasis.

-

Kronisk oral atrofisk candidiasis (øm mund efter protese), hvis mundhygiejnen eller

lokalbehandling er utilstrækkelig.

-

Vaginal candidiasis, akut eller recidiverende, når lokalbehandling ikke er relevant.

-

Candida-balanitis, når lokalbehandling ikke er relevant.

-

Dermatomykoser inklusive tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor og

dermale candida-infektioner, når systemisk behandling er indiceret.

-

Tinea unguinium (onykomykose), når alternativ behandling ikke er relevant.

Fluconazol "Actavis" er indiceret profylaktisk hos voksne

-

Mod tilbagefald af kryptokokmeningitis hos patienter med høj risiko for recidiv.

-

Mod tilbagefald af orofaryngeal eller øsofageal candidiasis hos patienter med hiv, som har

høj risiko for recidiv.

-

For at reducere incidensen af tilbagefald af vaginal candidiasis (4 eller flere episoder om

året).

-

Mod candida-infektioner hos patienter med forlænget neutropeni (f.eks. patienter med

hæmatologiske maligniteter, der får kemoterapi, eller patienter, der har fået

hæmatopoietisk stamcelletransplantation (se pkt. 5.1)).

Fluconazol "Actavis" er indiceret til nyfødte (født til termin), spædbørn, småbørn, børn og

teenagere i alderen 0-17 år.

Fluconazol "Actavis" anvendes til behandling af mukøs candidiasis (orofaryngeal, øsofageal),

invasiv candidiasis, kryptokokmeningitis samt til forebyggelse af svampeinfektioner hos

immunsupprimerede patienter.

Fluconazol "Actavis" kan anvendes som vedligeholdelsesbehandling til at forebygge

tilbagefald af kryptokokmeningitis hos børn med høj risiko for recidiv (se pkt. 4.4).

Behandling kan startes, før identifikation og resultaterne af andre laboratorieundersøgelser

foreligger. Den antiinfektive behandling skal justeres i overensstemmelse med disse

resultater, når de foreligger.

Officielle retningslinjer vedrørende korrekt brug af antimykotika bør følges.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis afhænger af svampeinfektionens art og sværhedsgrad. Ved infektioner, der kræver

flergangsdosering, skal behandlingen fortsættes, indtil kliniske parametre eller

38872_spc.doc

Side 2 af 23

laboratorieprøver viser, at den aktive svampeinfektion er aftaget. Hvis behandlingen er for

kortvarig, kan det medføre recidiv af den aktive infektion.

Voksne

Indikation

Dosering

Behandlingsvarighed

Kryptokokkose

Behandling af

kryptokokmeningitis

Støddosis:

400 mg på dag 1.

Efterfølgende doser:

200-400 mg daglig

Sædvanligvis mindst 6-8

uger.

Ved livstruende

infektioner kan den

daglige dosis øges til

800 mg.

Vedligeholdelsesdosis

til forebyggelse af

tilbagefald af

kryptokokmeningitis

hos patienter med høj

risiko for recidiv.

200 mg daglig

På ubestemt tid med en

daglig dosis på 200 mg

Kokcidioidomykose

200-400 mg

Fra 11 måneder og op til

24 måneder eller længere

afhængig af patienten.

800 mg daglig kan

overvejes til nogle

infektioner og især ved

meningeale sygdomme.

Invasiv candidiasis

Støddosis:

800 mg på dag 1.

Efterfølgende doser:

400 mg daglig

I almindelighed er den

anbefalede

behandlingsvarighed for

candidæmi 2 uger efter

første negative

bloddyrkning og

manglende tegn og

symptomer på

candidæmi.

Behandling af mukøs

candidiasis

Orofaryngeal

candidiasis

Støddosis:

200-400 mg på dag

1. Efterfølgende

dosis: 100-200 mg

daglig.

7–21 dage (indtil

orofaryngeal candidiasis

er i bedring).

Længere perioder kan

anvendes til patienter

med alvorligt nedsat

immunforsvar.

Øsofageal candidiasis

Støddosis:

200-400 mg på dag 1.

Efterfølgende dosis:

100-200 mg daglig.

14-30 dage (indtil

øsofageal candidiasis er i

bedring).

Længere perioder kan

anvendes til patienter

med alvorlig nedsat

immunfunktion.

Candiduri

200-400 mg daglig

7–21 dage. Længere

38872_spc.doc

Side 3 af 23

perioder kan anvendes til

patienter med alvorlig

nedsat immunfunktion.

Kronisk atrofisk

candidiasis

50 mg daglig

14 dage

Kronisk mukokutan

candidiasis

50-100 mg daglig

Op til 28 dage. Længere

afhængigt af både

infektionens

sværhedsgrad og

underliggende

immunsuppression /

infektion.

Forebyggelse af

tilbagefald af mukøs

candidiasis hos

patienter med hiv,

der har høj risiko for

tilbagefald

Orofaryngeal

candidiasis

100-200 mg daglig

eller 200 mg 3 gange

om ugen.

Ubegrænset periode hos

patienter med kronisk

immunsuppression

Øsofageal candidiasis

100-200 mg daglig

eller 200 mg 3 gange

om ugen

Ubegrænset periode hos

patienter med kronisk

immunsuppression.

Genital candidiasis

Akut vaginal candidiasis

Candidal balanitis

150 mg

Enkeltdosis

Behandling af og

profylaktisk mod

tilbagevendende vaginal

candidiasis (4 eller flere

episoder pr. år)

150 mg hver 3. dag i

alt 3 gange (dag 1, 4

og 7) efterfulgt af 150

mg en gang ugentligt

som vedligeholdelses-

dosis

Vedligeholdelsesdosis:

6 måneder.

Dermatomykoser

- tinea pedis

- tinea corporis

- tinea cruris

- candida-infektioner

150 mg en gang om

ugen eller 50 mg en

gang daglig

2-4 uger, ved tinea pedis

kan op til 6 ugers

behandling være

nødvendig.

- tinea versicolor

300-400 mg en gang

om ugen

1-3 uger

50 mg en gang daglig

2-4 uger

- tinea unguinium

(onykomykose)

150 mg en gang om

ugen

Behandlingen skal

fortsættes, indtil den

inficerede negl er

erstattet (ikke inficeret

negl groet ud). Det kan

tage 3-6 måneder for en

fingernegl at gro ud på

ny og 6–12 måneder for

en tånegl. Væksthastig-

heden har dog betydelig

individuel variation og

aldersvariation. Efter en

succesfuld behandling af

langvarige kroniske

infektioner kan neglen af

og til forblive

38872_spc.doc

Side 4 af 23

beskadiget.

Profylakse ved

candida-infektioner

hos patienter med

langvarig neutropeni

200-400 mg

Behandlingen bør

indledes flere dage før,

neutropeni forventes at

opstå, og skal fortsættes

i 7 dage efter patientens

bedring efter

neutropenien, efter

neutrofiltallet er nået

>1.000/mm

Særlige patientgrupper

Ældre

Dosis bør justeres i henhold til nyrefunktionen (se ”Nedsat nyrefunktion”).

Nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen ændring af enkeltdosisbehandling. Hos patienter (inklusive børn) med

nedsat nyrefunktion, der skal i flerdosisbehandling med fluconazol, gives initialt 50–400

mg under hensyntagen til anbefalet daglig dosis for den pågældende indikation. Efter den

initiale støddosis bør daglig dosis (under hensyntagen til indikation) baseres på følgende

tabel:

Kreatininclearance (ml/min)

Procent af anbefalet dosis

100 %

≤50 (ingen dialyse)

50 %

Regelmæssig dialyse

100 % efter hver dialyse

Patienter i regelmæssig dialyse bør få 100 % af den anbefalede dosis efter hver dialyse, og

på ikke-dialyse-dage bør patienten doseres i henhold til kreatininclearance.

Nedsat leverfunktion

Der er begrænsede foreliggende data for patienter med nedsat leverfunktion. Fluconazol

skal derfor administreres med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion (se pkt.

4.4. og 4.8).

Pædiatrisk population

Til børn bør en maksimaldosis på 400 mg daglig ikke overskrides.

Som ved tilsvarende infektioner hos voksne afhænger behandlingens varighed af det

kliniske og mykologiske respons. Fluconazol "Actavis" gives som en enkelt daglig dosis.

Til børn med nedsat nyrefunktion, se dosering under ”Nedsat nyrefunktion”. Fluconazols

farmakokinetik er ikke blevet undersøgt hos børn med nedsat nyrefunktion (se

nedenstående for ”Nyfødte (født til termin)” som ofte udviser primær umoden

nyrefunktion).

38872_spc.doc

Side 5 af 23

Spædbørn, småbørn og børn (fra 28 dage til 11 år)

Indikation

Dosering

Anbefaling

Mukøs candidiasis

Initialdosis: 6 mg/kg

Efterfølgende doser: 3 mg/kg

daglig

Initialdosis kan gives den

første dag for hurtigere at

opnå steady-state niveau.

Invasiv candidiasis

Kryptokokmeningitis

Dosis: 6-12 mg/kg daglig

Afhængigt af sygdommens

sværhedsgrad.

Vedligeholdelses-behandling

til forebyggelse af tilbagefald

af kryptokokmeningitis hos

børn med høj risiko for

recidiv

Dosis: 6 mg/kg daglig

Afhængigt af sygdommens

sværhedsgrad.

Profylakse ved Candida hos

immunsupprimerede

patienter

Dosis: 3-12 mg/kg daglig

Afhængigt af sværhedsgrad

og varighed af den

inducerede neutropeni (se

under dosering til voksne)

Unge (mellem 12-17 år)

Afhængigt af vægt og udvikling vil lægen vurdere, hvilken dosering (voksne eller børn)

der er den mest hensigtsmæssige. Kliniske data tyder på, at børn har en højere fluconazol-

clearance end den, der ses hos voksne. Doser på 100, 200 og 400 mg til voksne svarer til

doser på 3, 6 og 12 mg/kg til børn for opnåelse af samme systemiske eksponering.

Sikkerhed og virkning ved indikationen genitial candidiasis hos børn er ikke klarlagt. De

foreliggende sikkerhedsdata for andre pædiatriske indikationer er beskrevet i afsnit 4.8.

Hvis behandling af genitial candidiasis hos unge (fra 12-17 år) er tvingende nødvendig, bør

dosis være den samme som til voksne.

Nyfødte (født til termin) (0-27 dage)

Nyfødte udskiller fluconazol langsomt. Der er kun få farmakokinetiske data til at

understøtte nedenstående dosering til nyfødte (se pkt. 5.2).

Aldersgruppe

Dosering

Anbefaling

Nyfødte (født til termin)

(0-14 dage)

Samme dosis mg/kg som til ældre

børn, men dosis skal administre-

res hver 72. time

En maksimal dosis på 12 mg/kg

hvert 3. døgn bør ikke overskrides.

Nyfødte (født til termin)

(15-27 dage)

Samme dosis mg/kg som til ældre

børn, men dosis skal administre-

res hver 48. time.

En maksimal dosis på 12 mg/kg

hvert 2. døgn bør ikke overskrides.

Administration

Fluconazol "Actavis" kan administreres enten oralt eller ved intravenøs infusion.

Indgivelsesvejen afhænger af patientens kliniske tilstand. Det er ikke nødvendigt at ændre

den daglige dosis, når indgivelsesvejen ændres fra intravenøs til oral eller vice versa.

Kapslerne skal sluges hele og kan tages uafhængigt af måltider.

38872_spc.doc

Side 6 af 23

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for fluconazol, andre azolderivater eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig behandling med terfenadin er kontraindiceret hos patienter, der får Fluconazol

"Actavis" 400 mg daglig eller højere i flergangsdosering, baseret på resultaterne i et

interaktionsforsøg med flerdosisbehandling. Samtidig behandling med andre lægemidler

kendt for at forlænge QT-intervallet, og som metaboliseres af CYP3A4 som f.eks. cisaprid,

astemizol, pimozid, quinidin og erythromycin er kontraindiceret hos patienter, der får

fluconazol (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tinea capitis

Fluconazol er blevet undersøgt til behandling af tinea capitis hos børn. Resultatet er ikke

bedre end for griseofulvin, og succesraten var generelt mindre end 20 %. Derfor bør

Fluconazol "Actavis" ikke anvendes mod tinea capitis.

Kryptokokkose

Der er begrænset bevis for fluconazols virkning ved behandling af kryptokokkose andre

steder (f.eks. pulmonal eller kutan kryptokokkose). Dosisanbefaling er derfor ikke mulig.

Dyb endemisk mykose

Der er begrænset bevis for fluconazols virkning ved behandling af andre former for

endemiske mykoser som f.eks. parakokcidioidomykose, lymfokutan sporotrikose og

histoplasmose. Dosisanbefaling er derfor ikke mulig.

Nyresystemet

Fluconazol "Actavis" bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion

(se pkt. 4.2).

Lever og galdeveje

Fluconazol "Actavis" bør administreres med forsigtighed til patienter med nedsat

leverfunktion.

Fluconazol "Actavis" er i sjældne tilfælde blevet forbundet med hepatotoksicitet, herunder

letale tilfælde, primært hos patienter med alvorlige tilgrundliggende sygdomme. Der er

ikke påvist nogen sammenhæng mellem hepatotoksicitet og den totale døgndosis af

fluconazol, behandlingsvarigheden eller patientens køn eller alder. I de fleste tilfælde var

hepatotoksiciteten reversibel efter seponering.

Patienter, som udvikler unormale leverfunktionsværdier under behandling med fluconazol,

skal monitoreres tæt for udvikling af mere alvorlige leverskader.

Patienten skal informeres om mulige tegn på alvorlig leversygdom (vigtigst asteni,

anoreksi, vedvarende kvalme, opkastning og gulsot) og om straks at afbryde behandlingen

og kontakte en læge.

Kardiovaskulært system

Nogle azoler, herunder fluconazol, er blevet forbundet med forlængelse af QT-intervallet

på ekg. Efter markedsføring er der set meget sjældne tilfælde af forlængelse af QT-

intervallet og torsades de pointes hos patienter i behandling med Fluconazol "Actavis".

38872_spc.doc

Side 7 af 23

Disse rapporter omfatter alvorligt syge patienter med flere sammenblandede risikofaktorer,

som strukturel hjertesygdom, elektrolytforstyrrelser og samtidig brug af anden medicin.

Fluconazol "Actavis" bør administreres med forsigtighed til patienter med potentielt

proarytmiske tilstande. Samtidig administration af andre lægemidler, der er kendt for at

forlænge QT-intervallet, og som metaboliseres via P450 (CYP)3A4 er kontraindiceret (se

pkt. 4.3 og 4.5).

Halofantrin

Det er blevet påvist, at den anbefalede terapeutiske dosis af halofantrin forlænger QTc-

intervallet, og at det er et CYP3A4-substrat. Samtidig brug af fluconazol og halofantrin

anbefales derfor ikke (se pkt. 4.5).

Dermatologiske reaktioner

Patienter har i sjældne tilfælde udviklet eksfoliative kutane reaktioner, som f.eks. Stevens-

Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse under behandling med fluconazol. Aids-

patienter er mere tilbøjelige til at udvikle alvorlige hudreaktioner i forbindelse med mange

lægemidler. Hvis der udvikles udslæt, der kan tilskrives fluconazol, hos en patient i

behandling for en overfladisk svampeinfektion, skal fluconazol seponeres. Hvis patienter

med invasive/systemiske svampeinfektioner udvikler udslæt, skal de monitoreres tæt og

fluconazol seponeres, hvis der udvikles bulløse læsioner eller erythema multiforme.

Overfølsomhed

I sjældne tilfælde er der rapporteret om anafylaktiske reaktioner (se pkt. 4.3).

CYP-isoenzymer

Fluconazol er en potent CYP2C9-hæmmer og en moderat CYP3A4-hæmmer. Fluconazol

er også en hæmmer af CYP2C19. Patienter, der får Fluconazol "Actavis" samtidig med

lægemidler med et smalt terapeutisk vindue, og som metaboliseres via CYP2C9, CYP2C19

og CYP3A4, skal monitoreres (se pkt. 4.5).

Terfenadin

Patienter i samtidig behandling med fluconazol i doser under 400 mg daglig og terfenadin

bør monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.3 og 4.5).

Binyreinsufficiens

Ketoconazol vides at forårsage binyreinsufficiens, og selvom det sjældent ses, kan det også

gælde fluconazol.

Binyreinsufficiens i forbindelse med samtidig behandling med prednison er beskrevet i pkt.

4.5.

Hjælpestoffer

Fluconazol "Actavis"-kapsler indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med

arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase

deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

38872_spc.doc

Side 8 af 23

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler er kontraindiceret

Cisaprid

Der har været rapporter om hjertetilfælde inkl. torsades de pointes hos patienter, som fik

fluconazol samtidigt med cisaprid. Et kontrolleret studie har vist, at fluconazol 200 mg en

gang daglig sammen med cisaprid 20 mg fire gange daglig gav en signifikant stigning i

plasmakoncentrationen for cisaprid og forlængelse af QTc-intervallet. Samtidig behandling

med fluconazol og cisaprid er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Terfenadin

Eftersom der er set alvorlige hjertearytmier sekundært til forlænget QTc-interval hos

patienter i behandling med antimykotiske azoler og terfenadin, er der udført interaktions-

forsøg. Ét forsøg med 200 mg fluconazol en gang daglig viste ingen forlængelse af QTc-

intervallet. Et andet forsøg med henholdsvis 400 mg og 800 mg fluconazol en gang daglig

viste, at fluconazol i doser på 400 mg eller mere daglig øger plasmakoncentrationen af

terfenadin signifikant. Samtidig behandling med fluconazol i doser på 400 mg eller mere

daglig og terfenadin er kontraindiceret (se pkt. 4.3). Ved samtidig behandling med

fluconazol i doser under 400 mg daglig og terfenadin bør patienten følges nøje.

Astemizol

Samtidig administration af fluconazol og astemizol kan nedsætte astemizols clearance,

resulterende i en stigning i astemizol-plasmakoncentration, som kan føre til QT-

forlængelse og i sjældne tilfælde torsade de pointes. Samtidig behandling med fluconazol

og astemizol er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Pimozid

Selv om det ikke er undersøgt in vitro eller in vivo, kan samtidig behandling med

fluconazol og pimozid resultere i hæmning af pimozids metabolisme. Stigning i pimozid-

plasmakoncentration kan føre til QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes.

Samtidig behandling med fluconazol og pimozid er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Quinidin

Selv om det ikke er undersøgt in vitro og in vivo, kan samtidig administration af fluconazol

og quinidin medføre hæmning af quinidins metabolisme. Behandling med quinidin er

blevet associeret med QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes. Samtidig

behandling med fluconazol og quinidin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Erythromycin

Ved samtidig anvendelse af fluconazol og erythromycin er der øget risiko for

kardiotoksicitet (forlænget QT-interval, torsades de pointes) og som følge deraf pludselig

hjertedød. Samtidig behandling med fluconazol og erythromycin er kontraindiceret (se pkt.

4.3).

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler frarådes

Halofantrin

Fluconazol kan øge halofantrins plasmakoncentration på grund af en hæmmende effekt på

CYP3A4. Ved samtidig behandling med fluconazol og halofantrin er der øget risiko for

38872_spc.doc

Side 9 af 23

kardiotoksicitet (forlænget QT-interval, torsades de pointes) og som følge deraf pludselig

hjertedød. Kombinationen bør undgås (se pkt. 4.4).

Amiodaron

Administration af fluconazol samtidig med amiodaron kan medføre QT-forlængelse.

Forsigtighed tilrådes derfor ved samtidig administration af fluconazol og amiodaron, især

ved høje dåser af fluconazol (800 mg).

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler medfører forsigtighedsregler og

dosisjustering

Andre lægemidlers virkning på fluconazol

Rifampicin

Samtidig behandling med fluconazol og rifampicin resulterer i et 25 % fald i AUC og en

20 % kortere halveringstid for fluconazol. Dosisøgning af fluconazol bør overvejes til

patienter, der behandles samtidig med fluconazol og rifampicin.

Interaktionsforsøg har vist, at der ikke sker klinisk signifikant ændring i absorptionen af

oralt administreret fluconazol ved anvendelse sammen med føde, cimetidin, antacida eller

efter helkrops-strålebehandling i forbindelse med knoglemarvstransplantation.

Hydrochlorthiazid

I et farmakokinetisk interaktionsforsøg forhøjede samtidig administration af flere doser

hydrochlorthiazid til raske frivillige, der fik fluconazol, plasmakoncentrationen af

fluconazol med 40 %. En virkning i denne størrelsesorden bør ikke nødvendiggøre en

ændring i dosisregimet for fluconazol hos patienter, der samtidig får diuretika.

Fluconazols virkning på andre lægemidler

Fluconazol er en potent hæmmer af cytochrom P450 (CYP) isoenzym 2C9 og en moderat

hæmmer af CYP3A4. Fluconazol er også en hæmmer af isoenzymet CYP2C19. Ud over de

observerede/dokumenterede interaktioner anført nedenfor er der en risiko for øget plasma-

koncentration af andre stoffer metaboliseret af CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4 ved

administration sammen med fluconazol. Der skal derfor udvises forsigtighed ved brug af

disse kombinationer, og patienterne bør følges nøje. Den enzymhæmmende effekt af

fluconazol fortsætter i 4-5 dage efter ophør med fluconazolbehandling pga. fluconazols

lange halveringstid (se pkt. 4.3).

Alfentanil

Ved samtidig behandling med fluconazol (400 mg) og intravenøs alfentanil (20 μg/kg) hos

raske forsøgspersoner steg AUC

for alfentanil til det dobbelte, sandsynligvis på grund af

hæmning af CYP3A4. Dosisjustering af alfentanil kan være nødvendig.

Amitriptylin, nortriptylin

Fluconazol øger virkningen af amitriptylin og nortriptylin. 5-nortriptylin og/eller S-

amitriptylin kan måles ved start af kombinationsbehandlingen og efter en uge. Dosis af

amitriptylin/nortriptylin skal om nødvendigt justeres.

38872_spc.doc

Side 10 af 23

Amphotericin B

Samtidig administration af fluconazol og amphotericin B hos inficerede normale og

immunsupprimerede mus viste følgende resultater: en lille additiv antimykotisk effekt ved

systemisk infektion med C. albicans, ingen interaktion ved intrakraniel infektion med

Cryptococcus neoformans, og antagonisme mellem de to lægemidler ved systemisk

infektion med Aspergillus fumigatus. Det vides ikke, om resultaterne fra disse studier er

klinisk signifikante.

Antikoagulantia

Som for andre antimykotiske azoler har erfaringer efter markedsføring vist blød-

ningstilfælde (blå mærker, epistaxis, gastrointestinal blødning, hæmaturi og melæna) i

forbindelse med forlænget protrombintid hos patienter, der får fluconazol samtidig med

warfarin. Ved samtidig behandling med fluconazol og warfarin var protrombintiden

forlænget til op til det dobbelte, sandsynligvis på grund af hæmning af warfarin-

metabolismen via CYP2C9. Protrombintiden skal monitoreres nøje hos patienter, der får

antikoagulantia af coumarin-typen eller indanedion samtidig med fluconazol.

Dosisjustering af det antikoagulerende middel kan blive nødvendig.

Benzodiazepiner (korttidsvirkende), f.eks. midazolam, triazolam

Efter oral administration af midazolam resulterede fluconazol i en substantiel øgning i

midazolamkoncentrationer og psykomotoriske virkninger. Samtidig oral administration af

fluconazol 200 mg og midazolam 7,5 mg øgede midazolams AUC og halveringstid

henholdsvis 3,7 og 2,2 gange. Samtidig oral administration af fluconazol 200 mg og

triazolam 0,25 mg øgede triazolams AUC og halveringstid henholdsvis 4,4 og 2,3 gange.

Potenseret og forlænget virkning af triazolam er set ved samtidig behandling med

fluconazol. Hvis det er nødvendigt med samtidig benzodiazepinbehandling hos patienter,

der er i behandling med fluconazol, skal reduktion af benzodiazepindosis overvejes og

patienterne skal nøje monitoreres.

Carbamazepin

Fluconazol hæmmer metaboliseringen af carbamazepin, og der er set stigning i serum-

carbamazepin på ca. 30 %. Der er risiko for udvikling af carbamazepin-toksicitet.

Dosisjustering af carbamazepin kan blive nødvendig afhængigt af koncentra-

tionsmålinger/effekt.

Calciumantagonister

Visse calciumantagonister (nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil og felodipin)

metaboliseres via CYP3A4. Fluconazol kan muligvis øge den systemiske eksponering af

calciumantagonister. Hyppig monitorering for bivirkninger anbefales.

Celecoxib

Under samtidig behandling med fluconazol (200 mg daglig) og celecoxib (200 mg) steg

og AUC for celecoxib med henholdsvis 68 % og 134 %. Det kan være nødvendigt at

halvere celecoxibdosis ved samtidig behandling med fluconazol.

Cyclophosphamid

Kombinationsbehandling med cyclophosphamid og fluconazol medfører stigning i serum-

bilirubin og serum-kreatinin. Kombinationen kan anvendes med øget opmærksomhed på

risiko for stigning i serum-bilirubin og serum-kreatinin.

38872_spc.doc

Side 11 af 23

Fentanyl

Et letalt tilfælde af fentanylforgiftning er blevet rapporteret i forbindelse med en mulig

fentanyl-fluconazol-interaktion. Endvidere er det hos raske forsøgspersoner vist, at

fluconazol forsinkede eliminationen af fentanyl signifikant. En øget fentanylkoncentration

kan føre til respirationsdepression. Patienter skal overvåges nøje for en potentiel risiko for

respirationsdepression. Dosisjustering af fentanyl kan blive nødvendig.

HMG-CoA reduktasehæmmere

Der er en øget risiko for myopati og rabdomyolyse ved samtidig anvendelse af fluconazol

og HMG-CoA-reduktasehæmmere, der metaboliseres via CYP3A4, som f.eks. atorvastatin

og simvastatin, eller via CYP2C9, som f.eks. fluvastatin. Hvis samtidig behandling er

nødvendig, skal patienten observeres for symptomer på myopati og rabdomyolyse, og

kreatinkinase bør monitoreres. HMG-CoA-reduktase-hæmmere bør seponeres, hvis der ses

markant stigning i kreatinkinase, eller hvis myopati/rabdomyolyse diagnosticeres eller

mistænkes.

Immunsuppressiva (f.eks. ciclosporin, everolimus, sirolimus og tacrolimus)

Ciclosporin

Fluconazol øger koncentrationen og AUC af ciclosporin signifikant. Ved samtidig

behandling med fluconazol 200 mg daglig og ciclosporin (2,7 mg/kg daglig) blev AUC for

ciclosporin øget 1,8 gange. Kombinationen kan anvendes med dosisnedsættelse af

ciclosporin afhængigt af ciclosporin-koncentrationen.

Everolimus

Selv om det ikke er undersøgt in vivo og in vitro, kan fluconazol muligvis øge serum-

koncentrationen af everolimus via hæmning af CYP3A4.

Sirolimus

Fluconazol øger plasmakoncentrationen af sirolimus sandsynligvis ved at hæmme metabo-

liseringen af sirolimus via CYP3A4 og P-glykoprotein. Kombinationen kan anvendes med

dosisjustering af sirolimus afhængigt af effekt/koncentrationsmålinger.

Tacrolimus

Fluconazol kan øge serumkoncentrationen af oralt administreret tacrolimus op til 5 gange

pga. hæmning af metabolismen af tacrolimus via CYP3A4 i tarmen. Der ses ingen

signifikante farmakokinetiske ændringer, hvis tacrolimus gives intravenøst. Forhøjet

tacrolimus-koncentration er forbundet med nefrotoksicitet. Dosis af oral tacrolimus bør

nedsættes afhængigt af tacrolimus-koncentrationen.

Losartan

Fluconazol hæmmer losartans metabolisering til dets aktive metabolit (E-31 74), som er

ansvarlig for størstedelen af angiotensin-II-receptor-antagonismen, som foregår under

behandling med losartan. Patienter bør løbende få kontrolleret deres blodtryk.

Methadon

Fluconazol kan øge serumkoncentrationen af methadon. Dosisjustering af methadon kan

blive nødvendig.

Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler

og AUC for flurbiprofen øgedes med henholdsvis 23 % og 81 %, når det blev

administreret samtidigt med fluconazol, sammenlignet med administration af flurbiprofen

alene. Ligeledes øgedes C

og AUC for den farmakologisk aktive isomer [S-(+)-

38872_spc.doc

Side 12 af 23

ibuprofen] med henholdsvis 15 % og 82 %, når fluconazol blev administreret sammen med

racemisk ibuprofen (400 mg), sammenlignet med administration af racemisk ibuprofen

alene.

Skønt det ikke specifikt er undersøgt, kan fluconazol muligvis øge den systemiske

eksponering af andre NSAID, som metaboliseres af CYP2C9 (f.eks. naproxen, lornoxicam,

meloxicam, diclofenac). Hyppig monitorering for NSAID-relaterede bivirkninger og

toksicitet anbefales. Dosisjustering af NSAID kan være nødvendig.

Phenytoin

Fluconazol hæmmer den hepatiske metabolisme af phenytoin. Samtidig gentagen

administration af 200 mg fluconazol og 250 mg phenytoin intravenøst forårsagede en

stigning i phenytoins AUC

med 75 % og C

med 128 %. Ved kombinationsbehandling

anbefales monitorering af serum-phenytoin for at undgå phenytointoksicitet.

Prednison

Der har været en case-rapport, hvor en levertransplanteret patient i behandling med

prednison udviklede akut binyrebarkinsufficiens, da en tre måneders behandling med

fluconazol blev seponeret. Seponeringen af fluconazol forårsagede formentlig en øget

CYP3A4-aktivitet, som førte til øget metabolisering af prednison. Patienter i

langtidsbehandling med fluconazol og prednison bør overvåges nøje for

binyrebarkinsufficiens, når fluconazol seponeres.

Rifabutin

Fluconazol øger serumkoncentrationen af rifabutin, hvilket fører til en stigning i AUC for

rifabutin med op til 80 %. Der har været rapporter om uveitis hos patienter, som blev

behandlet med fluconazol og rifabutin samtidig. Ved kombinationsbehandling anbefales

øget opmærksomhed på rifabutintoksicitet.

Saquinavir

Fluconazol øger AUC og C

for saquinavir med henholdsvis ca. 50 % og ca. 55 % pga.

hæmning af saquinavirs hepatiske metabolisering via CYP3A4 og hæmning af P-

glykoprotein. Interaktion med sanquinavir/ritonavir er ikke blevet undersøgt og kan være

betydelig. Dosisjustering af saquinavir kan være nødvendig.

Sulfonylurinstoffer

Fluconazol er vist at forlænge serumhalveringstiden af samtidigt administrerede orale

sulfonylurinstoffer (f.eks. chlorpropamid, glibenclamid, glipizid, tolbutamid) hos raske

forsøgspersoner. Hyppig monitorering af blodglucose og passende dosisreduktion af

sulfonylurinstof anbefales ved kombinationsbehandling.

Theophyllin

I et placebokontrolleret interaktionsforsøg resulterede administration af fluconazol 200 mg

i 14 dage i et 18 % fald i gennemsnitlig plasmaclearance af theophyllin. Patienter i

behandling med høje doser theophyllin, eller som af andre årsager har en øget risiko for

theophyllintoksicitet, bør observeres for tegn på theophyllintoksicitet ved samtidig

behandling med fluconazol. Behandlingen bør justeres, hvis der udvikles tegn på toksicitet.

38872_spc.doc

Side 13 af 23

Vincaalkaloider

Selv om det ikke er undersøgt, kan fluconazol muligvis øge plasmakoncentrationen af

vinkaalkaloider (f.eks. vincristin og vinblastin) og medføre neurotoksicitet, som er mulig

pga. en hæmmende effekt på CYP3A4.

Vitamin A

Baseret på en case-rapport fra en patient, der fik kombinationsbehandling med all-trans-

retinoid-syre (en syreform af vitamin A) og fluconazol, blev der udviklet CNS-relaterede

bivirkninger i form af pseudotumor cerebri, som forsvandt efter seponering af

fluconazolbehandling. Kombinationen kan anvendes, med øget opmærksomhed på

forekomsten af CNS-bivirkninger.

Voriconazol (CYP2C9, CYP2C19- og CYP3A4-hæmmer)

Samtidig administration af oral voriconazol (400 mg/12 timer i 1 dag, derefter 200 mg/12

timer i 2,5 dage) og oral fluconazol (400 mg på dag 1, derefter 200 mg/24 timer i 4 dage)

hos 8 raske mandlige forsøgspersoner resulterede i en stigning i C

og AUCτ for

voriconazol med gennemsnitligt 57 % (90 % CI: 20 %, 107 %) henholdsvis 79 % (90 %

CI: 40, 128 %). Hvilken dosisreduktion og/eller ændring i doseringsfrekvens af

voriconazol og fluconazol, der vil eliminere denne virkning, er ikke fastlagt. Monitorering

for voriconazol-relaterede bivirkninger anbefales, hvis voriconazol anvendes sekventielt

efter fluconazol.

Zidovudin

Fluconazol øger C

og AUC for zidovudin med henholdsvis 84 % og 74 % pga. fald i

zidovudins orale clearance med ca. 45 %. Zidovudins halveringstid blev ligeledes

forlænget med ca. 128 % ved kombinationsbehandling med fluconazol. Patienter, der

bliver behandlet med denne kombination, bør monitoreres for udvikling af

zidovudinrelaterede bivirkninger. Dosisreduktion af zidovudin kan være nødvendig.

Azithromycin

I et åbent, randomiseret, trevejs-crossover forsøg med 18 raske forsøgspersoner blev det

vurderet, om en enkelt oral dosis på 1.200 mg azithromycin havde effekt på

farmakokinetikken af en enkelt oral dosis på 800 mg fluconazol såvel som fluconazols

effekt på azithromycins farmakokinetik. Der var ingen signifikant farmakokinetisk

interaktion mellem fluconazol og azithromycin.

Orale kontraceptiva

Der er udført 2 farmakokinetiske forsøg med et oral kontraceptivum af kombinationstypen

og gentagen dosering med fluconazol. Hormonkoncentrationerne blev ikke påvirket i

væsentlig grad i forsøget med 50 mg fluconazol, men ved døgndoser på 200 mg steg AUC

for ethinylestradiol og levonorgestrel med henholdsvis 40 % og 24 %. Det er således

næppe sandsynligt, at gentagne doser af fluconazol på dette niveau vil påvirke effekten af

et oralt kontraceptivum af kombinationstypen.

Ivacaftor

Samtidig administration af ivacaftor,

potentiator for proteinet CFTR (Cystic fibrosis

transmembrane conductance regulator), medførte en 3-dobling i eksponeringen for

ivacaftor og en 1,9-folds stigning i eksponeringen for hydroxymethylivacaftor (M1). Det

38872_spc.doc

Side 14 af 23

anbefales at reducere ivacaftordosen til 150 mg en gang daglig hos patienter, der samtidig

tager moderate CYP3A-hæmmere, såsom fluconazol og erythromycin.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Fluconazol påvirker ikke fertiliteten hos han- eller hunrotter (se pkt. 5.3).

Graviditet

Et observationsstudie har vist en øget risiko for spontan abort hos kvinder, der er blevet

behandlet med fluconazol i første trimester.

Der har været rapporter om multiple medfødte anormaliteter (inklusive brakycefali,

øredysplasi, stor forreste fontanelle, femoral bøjning og radial-humeral synostose) hos

spædbørn, hvis mødre var blevet behandlet i tre eller flere måneder med høje doser

fluconazol (400-800 mg daglig) for kokcidioidomykose. Sammenhængen mellem brug af

fluconazol og disse bivirkninger er endnu uklar.

Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Fluconazol i standarddoser og kortvarige behandlinger bør ikke anvendes under graviditet,

medmindre det vurderes klart nødvendigt.

Fluconazol i høje doser og/eller i længerevarende behandlingsforløb bør ikke anvendes

under graviditet, undtagen ved potentielt livstruende infektioner.

Amning

Fluconazol går over i modermælk og opnår en koncentration, der er lavere end i plasma.

Amning kan fortsættes efter en enkelt standarddosis på 200 mg fluconazol eller mindre.

Amning anbefales ikke efter gentagne doser eller efter høje fluconazoldoser.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier over Fluconazol "Actavis"s virkning på evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner. Patienterne bør advares om risikoen for svimmelhed

eller kramper (se pkt. 4.8), medens de tager Fluconazol "Actavis", og bør rådes til ikke at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis disse symptomer forekommer.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger (>1/10) er hovedpine, abdominalsmerter, diarré,

kvalme, opkastning, forhøjet alanin-aminotransferase, forhøjet aspartat-aminotransferase,

forhøjet alkalisk fosfatase og udslæt

Følgende bivirkninger er set ved behandling med Fluconazol "Actavis" med følgende

hyppighed: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til < 1/10); ikke almindelig

(≥1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (≥1/10.000);

ukendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

38872_spc.doc

Side 15 af 23

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Blod og lymfesystem

Anæmi

Agranulocytose,

leukopeni,

trombocytopeni,

neutropeni

Immunsystemet

Anafylaksi

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Hyperkolesterolæmi,

hypertriglyceridæmi,

hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Døsighed, insomni

Nervesystemet

Hovedpine

Kramper, paræstesier,

svimmelhed,

smagsforstyrrelse

Tremor

Øre og labyrint

Vertigo

Hjerte

Torsade de pointes (se

pkt. 4.4), QT-

forlængelse (se pkt.

4.4)

Mave-tarm-kanalen

Abdominalsmerter,

opkastning, diarré,

kvalme

Obstipation,

dyspepsi, flatulens,

mundtørhed

Lever og galdeveje

Forhøjet alanin-

aminotransferase

(ALAT) (se pkt. 4.4),

forhøjet aspartat-

aminotransferase

(ASAT) (se pkt. 4.4),

forhøjet alkalisk

fosfatase (se pkt. 4.4)

Kolestase (se pkt.

4.4), gulsot (se pkt.

4.4), forhøjet

bilirubin (se pkt. 4.4)

Leversvigt (se pkt.

4.4), hepatocellulær

nekrose (se pkt. 4.4),

hepatitis (se pkt. 4.4),

hepatocellulær skade

(se pkt. 4.4)

Hud og subkutane væv

Udslæt (se pkt. 4.4)

Lægemiddeludslæt*

(se pkt. 4.4), urticaria

(se pkt. 4.4), pruritus,

øget svedtendens

Toksisk epidermal

nekrolyse (se pkt. 4.4),

Stevens-Johnsons

syndrom (se pkt. 4.4),

akut generaliseret

eksantematøs pustulose

(se pkt. 4.4),

eksfoliative

kutanreaktioner,

angioødem,

ansigtsødem, alopeci

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed, utilpashed,

asteni, feber

*herunder fikseret lægemiddeludslæt

38872_spc.doc

Side 16 af 23

Pædiatrisk population

Forekomsten af bivirkninger og abnorme laboratorieværdier set i pædiatriske kliniske

forsøg, eksklusive indikationen genitial candidiasis, er sammenlignelig med forekomsten

af bivirkninger hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der har været rapporter om overdosering med fluconazol og hallucinationer og paranoid

opførsel er samtidig rapporteret.

I tilfælde af overdosering er symptomatisk behandling (med understøttende

foranstaltninger og om nødvendigt maveskylning) tilstrækkelig.

Fluconazol udskilles overvejende i urinen. Forceret volumendiurese vil sandsynligvis øge

eliminationshastigheden. En 3-timers hæmodialyse nedsætter plasmakoncentrationen med

ca. 50 %.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 02 AC 01. Antimykotika til systemisk brug, triazol-derivater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Fluconazol er et triazol-antimykotikum. Den primære virkemekanisme er hæmning af et

essentielt trin i svampenes ergosterolbiosyntese, den CYP-medierede 14-alfa-demetylering af

lanosterol. Akkumulering af 14-alfa-methylsterol korrelerer med det efterfølgende fald i

ergosterol-koncentrationen i svampens cellemembran og kan være årsagen til fluconazols

antimykotiske effekt. Fluconazol er vist at være mere selektiv for CYP-enzymer hos svampe

end for forskellige CYP-enzymsystemer hos pattedyr.

Det er vist, at fluconazol 50 mg daglig i op til 28 dage hverken påvirker plasma-testosteron

hos mænd eller steroidkoncentrationen hos kvinder i den fertile alder. Fluconazol 200-400

mg daglig har ingen klinisk signifikant effekt på endogene steroidniveauer eller på ACTH-

stimuleret respons hos raske, mandlige, frivillige forsøgspersoner. Interaktionsforsøg med

38872_spc.doc

Side 17 af 23

phenazon tyder på, at enkeltdosis eller gentagne doser af fluconazol 50 mg ikke påvirker

dets metabolisering.

Følsomhed

in vitro

Fluconazol viser in vitro en antimykotisk aktivitet mod de fleste klinisk almindelige

Candida-arter (herunder C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). C. glabrata viser et bred

følsomhedsspektrum, hvorimod C. krusei er resistent over for fluconazol.

Fluconazol viser også aktivitet mod Cryptococcus neoformans og Cryptococcus gatti samt de

endemiske skimmelsvampe Blastomyces dermatitides, Coccidioides immitis, Histoplama

capsulatum og Paracoccidioides brasiliensis.

Farmakokinetiske/farmakodynamisk forhold

Der er i dyreforsøg set korrelation mellem mindste hæmmende koncentrations (MIC)-

værdier og effekt over for eksperimentelle mykoser pga. Candida spp. I kliniske forsøg er

der en næsten 1:1 lineær sammenhæng mellem AUC og fluconazoldosis. Der er også en

direkte, men ufuldkommen sammenhæng mellem AUC eller dosis og en positiv klinisk

respons for behandling af oral candidiasis og i mindre grad candidæmi. Ligeledes kureres i

mindre grad infektioner forårsaget af stammer med en højere fluconazol-MIC.

Resistensmekanisme(r)

Candida spp har udviklet et antal resistensmekanismer mod azol-antimykotika. Svampearter,

som har udviklet en eller flere resistensmekanisme(r), er kendte for at udvise høje mindste

hæmmende koncentrationsværdier (MIC) over for fluconazol. Dette påvirker effekten in vivo

og klinisk negativt.

Der har været rapporter om tilfælde af superinfektion med andre Candida-arter end C.

albicans, som ofte ifølge deres natur ikke er følsomme for fluconazol (f.eks. Candida

krusei). Sådanne tilfælde kan kræve behandling med et andet svampemiddel.

Breakpoints (i henhold til EUCAST)

Baseret på analyser af farmakokinetiske/farmakodynamiske data (PK/PD), følsomheden in

vitro og klinsk respons har EUCAST-AFST (European Committee on Antimicrobial

Susceptibility Testing-subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing) fastlagt

breakpoints for fluconazol for Candida-arter (EUCAST fluconazol rational document

(2007)-version 2). Disse er blevet delt i ikke-artsrelaterede breakpoints, som primært er

fastlagt på baggrund af PK/PD-data og er uafhængige af MIC-fordelingen hos specifikke

arter, og i arts-relaterede breakpoints for de arter, som hyppigst er forbundet med infektion

hos mennesker. Disse breakpoints er angivet i tabellen nedenfor:

Antimykotikum

Species-relaterede breakpoints

(S≤/R>)

Non-species-

relaterede

breakpoints

S≤/R>

Candida

albicans

Candida.

glabrata

Candida

krusei

Candida

parapsilosis

Candida

tropicalis

Fluconazol

S = Følsom, R = Resistent

38872_spc.doc

Side 18 af 23

A = Non-species-relaterede breakpoints er blevet fastlagt primært på baggrund af PK/PD-data og er

uafhængige af MIC-fordelingen hos specifikke arter. De er kun til brug ved organismer, som ikke

har specifikke breakpoints.

-- = Følsomhedstest anbefales ikke, da arten er et dårligt mål for terapi med lægemidlet.

IE = Der er utilstrækkelig evidens for, at den pågældende art er et godt mål for terapi med

lægemidlet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fluconazols farmakokinetiske egenskaber er ens efter intravenøs og oral indgift.

Absorption

Absorberes godt efter oral indgift. Plasmakoncentrationen (og den systemiske

biotilgængelighed) er over 90 % af de niveauer, som nås efter intravenøs indgift. Den orale

absorption påvirkes ikke af samtidig fødeindtagelse. Den maksimale plasmakoncentration i

fastende tilstand nås 0,5-1,5 time efter dosisindtagelse. Plasmakoncentrationen er

proportional med dosis. 90 % af steady-state-niveauet er nået 4-5 dage efter gentagen

daglig engangsdosering. Indgift af støddosis (på dag 1) af dobbelt normal daglig dosis

giver plasmakoncentrationer på ca. 90 % af steady-state på dag 2.

Distribution

Det tilsyneladende fordelingsvolumen svarer til legemets totale vandfase.

Plasmaproteinbindingen er lav (11-12 %).

Fluconazol har god fordeling i hele legemets vandfase. Koncentrationen i spyt og sputum

svarer til plasmakoncentrationen. Hos patienter med svampemeningit er koncentrationen af

fluconazol i cerebrospinalvæsken ca. 80 % af den tilsvarende plasmakoncentration.

I stratum corneum, epidermis-dermis og i ekkrin sved opnås højere koncentrationer af

fluconazol end i serum. Fluconazol akkumuleres i stratum corneum. Ved en dosis på 50 mg

1 gang daglig var koncentrationen af fluconazol efter 12 dage 73

g/g, og 7 dage efter

behandlingsophør var den stadig 5,8

g/g. Efter 150 mg 1 gang ugentligt var

koncentrationen af fluconazol i stratum corneum 23,4

g/g på 7. dagen og 7 dage efter

anden dosis stadig 7,1

g/g.

Koncentrationen af fluconazol var 4,05

g/g i raske negle og 1,8

g/g i syge negle efter

150 mg 1 gang ugentligt i 4 måneder. Fluconazol kunne stadig måles i negleprøver 6

måneder efter behandlingsophør.

Biotransformation

Fluconazol metaboliseres kun i lille omfang. Kun 11 % af en radioaktiv dosis udskilles i

urinen som metabolitter. Fluconazol er en selektiv hæmmer af isoenzymerne CYP2C9 og

CYP3A4 (se pkt. 4.5). Fluconazol hæmmer også isozym CYP2C19.

Elimination

Plasmahalveringstiden for fluconazol er ca. 30 timer. Fluconazol udskilles overvejende

renalt, og ca. 80 % af den indtagne dosis udskilles i urinen som uomdannet lægemiddel.

Fluconazolclearance er proportional med kreatinin-clearance. Der er ikke påvist

cirkulerende metabolitter.

38872_spc.doc

Side 19 af 23

Den lange plasmahalveringstid har skabt basis for enkeltdosisbehandling ved vaginal

candidiasis og dosering 1 gang daglig og 1 gang ugentligt ved andre indikationer.

Farmakokinetik ved nedsat nyrefunktion

Hos patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion, (GFR<20 ml/min) stiger halveringstiden

fra 30 til 98 timer. Som konsekvens heraf er dosisreduktion nødvendig. Fluconazol fjernes

ved hæmodialyse og i mindre grad ved peritonealdialyse. Efter 3 timers

hæmodialysebehandling er ca. 50 % af fluconazol elimineret fra blodet.

Farmakokinetik hos børn

Farmakokinetiske data blev vurderet hos 113 pædiatriske patienter i 5 forsøg; 2 enkelt-

dosisforsøg, 2 flerdosisforsøg samt 1 forsøg med præmature nyfødte. Data fra et forsøg

kunne ikke tolkes pga. ændringer i formuleringen i løbet af forsøget. Yderligere data var

tilgængelige fra et specielt klinisk program (”compassionate use”).

Efter administration af 2-8 mg/kg fluconazol til børn i alderen 9 måneder til 15 år fandtes

en AUC på 38 µg∙t/ml pr. 1 mg/kg dosisenhed. Den gennemsnitlige plasma-halveringstid

for fluconazol var 15-18 timer, og distributionsvolumen var ca. 880 ml/kg efter gentagne

doser. Efter indgift af en enkelt dosis fandtes en højere plasma-halveringstid på ca.

24 timer. Denne er sammenlignelig med plasma-halveringstiden for fluconazol efter en

enkelt indgift af 3 mg/kg i.v. til børn i alderen 11 dage til 11 måneder.

Distributionsvolumen i denne aldersgruppe var ca. 950 ml/kg.

Erfaringerne med fluconazol hos nyfødte er begrænset til farmakokinetiske forsøg med

præmature nyfødte. Den gennemsnitlige alder ved den første dosis var 24 timer (9-

36 timer), og den gennemsnitlige fødselsvægt var 0,9 kg (0,75-1,1 kg) for 12 for tidligt

fødte med en gennemsnitlig gestationsalder på ca. 28 uger. 7 patienter gennemførte

undersøgelsen. Der blev maksimalt givet 5 intravenøse infusioner à 6 mg fluconazol/kg

hver 72. time. Den gennemsnitlige halveringstid var 74 timer (44-185 timer) på dag 1 og

faldt over tid til gennemsnitligt 53 timer (30-131 timer) på dag 7, og 47 timer (27-68 timer)

på dag 13. AUC var 271 µg∙t/ml (173-385 µg t/ml) på dag 1 og steg til gennemsnitligt

490 µg∙t/ml (292-734 µg t/ml) på dag 7, og faldt til gennemsnitligt 360 µg∙t/ml (167-

566 µg t/ml) på dag 13. Distributionsvolumen var 1.183 ml/kg (1.070-1.470 ml/kg) på dag

1 og steg over tid til gennemsnitligt 1.184 ml/kg (510-2.130 ml/kg) på dag 7 og

1.328 ml/kg (1.040-1.680 ml/kg) på dag 13.

Farmakokinetik hos ældre

Et farmakokinetisk forsøg blev foretaget med 22 personer, der var 65 år eller ældre, og

som fik en enkelt dosis 50 mg fluconazol. 10 af disse patienter fik samtidig diuretika. C

var 1,54 µg/ml og blev nået 1,3 timer efter indtagelse. Gennemsnitligt AUC var 76,4 ±

20,3 µg∙t/ml, og den gennemsnitlige halveringstid var 46,2 timer. Disse farmakokinetiske

parametre er højere end de tilsvarende værdier rapporteret hos unge, raske, frivillige

mænd. Samtidig administration af diuretika ændrede ikke AUC eller C

signifikant.

Kreatininclearance (74 ml/min), den procentdel af lægemidlet, der blev genfundet

uomdannet i urinen (0-24 time, 22 %), og estimater for fluconazols renale clearance

(0,124 ml/min/kg) hos ældre var desuden generelt lavere end værdierne hos yngre,

frivillige forsøgspersoner. Ændringen i fluconazols fordeling hos ældre synes derfor at

være relateret til nedsat nyrefunktion, som er karakteristisk hos denne patientgruppe.

38872_spc.doc

Side 20 af 23

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I de prækliniske forsøg blev der kun set virkninger efter doser, der i væsentlig grad overstiger

den maksimale humane eksponering. Disse virkninger vurderes derfor til at være af ringe

klinisk relevans.

Karcinogenicitet

Fluconazol viste ikke tegn på karcinogenicitet hos mus og rotter behandlet i 24 måneder med

doser på 2,5, 5 eller 10 mg/kg/dag oralt (ca. 27 gange den anbefalede humane dosis).

Hanrotter behandlet med 5 og 10 mg/kg/dag havde en øget hyppighed af hepatocellulære

adenomer.

Mutagenese

Fluconazol, med eller uden metabolisk aktivering, var negativ i mutagenicitetstest hos 4

stammer af Salmonella typhimurium og i muselymfomsystem L5178Y. Cytogenetiske

studier in vivo (knoglemarvsceller fra mus, efter oral administration af fluconazol) og in

vitro (humane lymfocytter eksponeret for fluconazol ved 1000 µg/ml) viste ingen evidens

for kromosomale mutationer.

Reproduktionstoksicitet

Fluconazol påvirkede ikke fertiliteten hos han- eller hunrotter behandlet med daglige doser på

5, 10 eller 20 mg/kg oralt eller 5, 25 eller 75 mg/kg parenteralt.

Der var ingen føtale virkninger ved 5 eller 10 mg/kg; stigning i føtale anatomiske varianter

(overtallige ribben, dilatation af pelvis renalis) og forsinket ossifikation er set ved 25 og

50 mg/kg og højere doser. Ved doser mellem 80 og 320 mg/kg steg embryoletaliteten hos

rotter; de føtale misdannelser inkluderede bølgeformede ribben, ganespalte og abnorm kranio-

facial ossifikation.

Fødslens indtræden var let forsinket efter 20 mg/kg oralt, og dystoci og forlænget fødsel blev

set hos nogle få moderdyr efter 20 og 40 mg/kg intravenøst. Fødselsforstyrrelserne

reflekteredes i en let stigning i antallet af dødfødte unger og nedsat neonatal overlevelse ved

disse dosisniveauer. Disse virkninger på fødslen hos rotter er i overensstemmelse med den

artsspecifikke østrogensænkende egenskab, som opstår efter høje doser fluconazol.

Tilsvarende hormonforandringer er ikke set hos kvinder behandlet med fluconazol (se pkt.

5.1).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Lactosemonohydrat

Majsstivelse, pregelatineret

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Kapselskal

50 mg

Gelatine

38872_spc.doc

Side 21 af 23

Titandioxid (E171)

Indigocarmin (E132)

100 mg

Gelatine

Titandioxid (E171)

Indigocarmin (E132)

150 mg

Gelatine

Titandioxid (E171)

200 mg

Gelatine

Titandioxid (E171)

Indigocarmin (E132)

Jernoxid, gul (E172)

Jernoxid, sort (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PVDC/Al-blister.

Pakningsstørrelser

1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 90 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

38872_spc.doc

Side 22 af 23

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50 mg:

38869

100 mg: 38870

150 mg: 38871

200 mg: 38872

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. maj 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. juni 2017

38872_spc.doc

Side 23 af 23

Podobné výrobky

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov

Zdieľajte tieto informácie