Firazyr

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

ikatibant

Dostupné z:

Takeda Pharmaceuticals International AG

ATC kód:

B06AC02

INN (Medzinárodný Name):

icatibant

Terapeutické skupiny:

Kardioterapia

Terapeutické oblasti:

Angioedémy, dedičné

Terapeutické indikácie:

Firazyr je indikovaný na symptomatickú liečbu akútnych záchvatov dedičného angioedému (HAE) u dospelých (s deficienciou inhibítora C1-esterázy).

Prehľad produktov:

Revision: 21

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2008-07-11

Príbalový leták

                
27
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
28
Písomná informácia pre používateľa
Firazyr 30 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
ikatibant
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Firazyr a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Firazyr
3.
Ako používať Firazyr
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Firazyr
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Firazyr a na čo sa používa
Firazyr obsahuje liečivo ikatibant.
Firazyr sa používa na liečbu symptómov hereditárneho angioedému (HAE) dospelých, dospievajúcich
a detí vo veku 2 roky a starších.
Pri HAE sa zvyšujú hladiny látky zvanej bradykinín v krvi a toto vedie k takým symptómom, ako sú
opuchy, bolesť, nevoľnosť a hnačka.
Firazyr blokuje aktivitu bradykinínu, a tým končí ďalší vývoj týchto symptómov.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Firazyr
Nepoužívajte Firazyr
-
ak ste alergický na ikatibant alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Firazyr, obráťte sa na svojho lekára.
-
ak máte angínu (znížený tok krvi v srdcovom svale)
-
ak ste nedávno utrpeli mozgovú príhodu (mŕtvicu)
Niektoré z nežiaducich 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Firazyr 30 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá vopred naplnená 3 ml injekčná striekačka obsahuje množstvo ikatibant-acetátu ekvivalentné
30 mg ikatibantu.
Každý ml roztoku obsahuje 10 mg ikatibantu.
Pomocné látky so známym účinkom
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok.
Roztok je číra a bezfarebná kvapalina.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Firazyr je indikovaný na symptomatickú liečbu akútnych záchvatov hereditárneho (dedičného)
angioedému (HAE) dospelým, dospievajúcim a deťom vo veku 2 roky a starším s nedostatkom
inhibítora C1 esterázy.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Firazyr je určený na použitie pod dohľadom odborníka v oblasti zdravotnej starostlivosti.
Dávkovanie
Dospelí
Odporúčaná dávka pre dospelých je jedna podkožná injekcia lieku Firazyr v sile 30 mg.
Vo väčšine prípadov je jediná injekcia lieku Firazyr dostačujúca na liečbu záchvatu. V prípade
nedostatočnej úľavy alebo návratu symptómov, môže byť po 6 hodinách podaná druhá injekcia lieku
Firazyr. Ak druhá injekcia neprinesie dostatočnú úľavu alebo zistí sa opätovný výskyt symptómov,
môže byť po ďalších 6 hodinách podaná tretia injekcia lieku Firazyr. Počas 24 hodín by sa nemali
podať viac ako 3 injekcie lieku Firazyr.
V klinických skúškach nebolo podaných viac ako 8 injekcií lieku Firazyr za mesiac.
Pediatrická populácia
Odporúčaná dávka lieku Firazyr v závislosti od telesnej hmotnosti u detí a dospievajúcich (vo veku 2
až 17 rokov) je uvedená v tabuľke 1 nižšie.
3
Tabuľka 1: Dávkovací režim pre pediatrických pacientov
Telesná hmotnosť
Dávka (objem injekcie)
12 kg až 25 kg
10 mg (1,0 ml)
26 kg až 40 kg
15 mg (1,5 ml)
41 kg až 50 kg
20 mg (2,0 ml)
51 kg až 65 kg
25 mg (2,5 ml)
>65 kg
30 mg (3,0 ml)
V klinickom skúš
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták čeština 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták poľština 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 06-12-2017
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 20-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 20-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 20-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 20-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 06-12-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov