Fasturtec

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

rasburikáza

Dostupné z:

Sanofi Winthrop Industrie

ATC kód:

V03AF07

INN (Medzinárodný Name):

rasburicase

Terapeutické skupiny:

Všetky ostatné terapeutické produkty

Terapeutické oblasti:

hyperurikémia

Terapeutické indikácie:

Liečba a profylaxia akútnej hyperurikémie s cieľom predísť akútnym zlyhaním obličiek, u dospelých, detí a dospievajúcich (vo veku 0 až 17 rokov) s hematologickými malignitami s vysokou nádorovou záťažou a riziko rozpadu rýchle nádoru alebo zmršťovania v začatím chemoterapie.

Prehľad produktov:

Revision: 29

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2001-02-23

Príbalový leták

                
25
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
26
Písomná informácia pre používateľov
Fasturtec 1,5 mg/ml prášok a rozpúšťadlo na koncentrát na infúzny roztok
rasburikáza
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek
,
pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo
nemocničného lekárnika.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru
alebo nemocničného lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú
uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.
Čo je Fasturtec a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Fasturtec
3.
Ako používať Fasturtec
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Fasturtec
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Fasturtec a na čo sa používa
Fasturtec obsahuje liečivo rasburikázu.
Rasburikáza sa používa na liečbu alebo prevenciu vysokej hladiny kyseliny močovej v krvi, aby tento
stav nenastal u dospelých, detí a dospievajúcich (vo veku 0 až 17 rokov) s poruchami krviniek
(hematologické ochorenie), u ktorých sa má začať liečba chemoterapiou alebo u tých pacientov, ktorí
sa práve podrobujú chemoterapeutickej liečbe.
Pri chemoterapii sa ničia rakovinové bunky, pričom sa uvoľňuje do krvného obehu veľké množstvo
kyseliny močovej.
Fasturtec svojím účinkom umožňuje ľahšie vylučovanie kyseliny močovej obličkami z tela.
2.
Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Fasturtec
Nepoužívajte Fasturtec, keď
-
ste
alergický (precitlivený) na rasburikázu, iné urikázy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek
tohto lieku (uvedených v časti 6).
-
s
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Fasturtec 1,5 mg/ml prášok a rozpúšťadlo na koncentrát na infúzny roztok.
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Fasturtec je rekombinovaná urát-oxidáza produkovaná geneticky modifikovaným kmeňom
Saccharomyces cerevisiae.
Rasburikáza je tetramerický proteín s identickými subjednotkami
s molekulovou hmotnosťou asi 34 kDa.
Po rozpustení 1 ml koncentrátu Fasturtecu obsahuje 1,5 mg rasburikázy.
1 mg zodpovedá 18,2 EAU*.
*Jednotka enzýmovej aktivity (EAU) zodpovedá aktivite enzýmu, ktorý premení 1

mol kyseliny
močovej na alantoín za jednu minútu pri definovaných podmienkach: teplota +30°C

1°C, pH
tlmivého roztoku 8,9.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá 1,5 mg/ml injekčná liekovka obsahuje 0,091 mmol sodíka, čo je 2,1 mg sodíka a 7,5 mg/5 ml
injekčná liekovka obsahuje 0,457 mmol sodíka, čo je 10,5 mg sodíka.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok a rozpúšťadlo na koncentrát na infúzny roztok (prášok na infúzny koncentrát).
Prášok je vo forme celistvých alebo zrnených bielych až takmer bielych peliet.
Rozpúšťadlo je bezfarebná a číra kvapalina.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Liečba a profylaxia akútnej hyperurikémie s cieľom predísť akútnemu renálnemu zlyhaniu
u dospelých, detí a dospievajúcich (vo veku 0 až 17 rokov) s hematologickými malignitami s vysokou
premnoženosťou malígnych buniek a pri riziku rýchleho rozpadu malígnych buniek alebo redukcii
objemu tumorových buniek na začiatku chemoterapie.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Fasturtec sa používa len bezprostredne pred a v iniciačnej fáze chemoterapie, nakoľko v súčasnosti
neexistujú dostatočné údaje podporujúce viacnásobné liečebné kúry.
Odporúčaná dávka pre Fasturtec je 0,20 mg/kg/deň. Fasturtec sa používa jedenkrát denne ako
30 minútová intravenózna infúzia v 50 ml roztoku chlor
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 11-05-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 20-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 20-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 20-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 20-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 11-05-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov