Farydak

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

bezvodý laktát panobinostatu

Dostupné z:

Secura Bio Limited

ATC kód:

L01XH03

INN (Medzinárodný Name):

panobinostat

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Viacnásobný myelóm

Terapeutické indikácie:

Farydak v kombinácii s bortezomibom a dexametazónom je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom, ktorí dostali najmenej dve predchádzajúce vrátane bortezomibu a imunomodulačného. Farydak v kombinácii s bortezomibom a dexametazónom je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s relabovaným alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom, ktorí dostali najmenej dve predchádzajúce vrátane bortezomibu a imunomodulačného.

Prehľad produktov:

Revision: 11

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-08-28

Príbalový leták

                
38
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
39
Písomná informácia pre používateľa
Farydak 10 mg tvrdé kapsuly
Farydak 15 mg tvrdé kapsuly
Farydak 20 mg tvrdé kapsuly
panobinostat
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je Farydak a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Farydak
3.
Ako užívať Farydak
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Farydak
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Farydak a na čo sa používa
Čo je Farydak
Farydak je protinádorový liek, ktorý obsahuje liečivo panobinostat, ktoré patrí do skupiny liekov,
ktoré sa nazývajú inhibítory pan-deacetylázy.
Na čo sa Farydak používa
Farydak sa používa na liečbu dospelých pacientov so zriedkavým typom rakoviny krvi, ktorý sa
nazýva mnohopočetný myelóm. Mnohopočetný myelóm je ochorenie plazmatických buniek (druh
krvných buniek), ktoré sa nekontrolovane množia v kostnej dreni.
Farydak blokuje rast rakovinových plazmatických buniek a znižuje množstvo rakovinových buniek.
Farydak sa vždy užíva spolu s dvoma ďalšími liekmi: bortezomibom a dexametazónom.
Ak sa chcete opýtať, ako Farydak účinkuje alebo prečo vám ho predpísali, obráťte sa na svojho lekára
alebo lekárnika.
2.
Čo pot
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Farydak 10 mg tvrdé kapsuly
Farydak 15 mg tvrdé kapsuly
Farydak 20 mg tvrdé kapsuly
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Farydak 10 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje bezvodý laktát panobinostatu, čo zodpovedá 10 mg panobinostatu.
Farydak 15 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje bezvodý laktát panobinostatu, čo zodpovedá 15 mg panobinostatu.
Farydak 20 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje bezvodý laktát panobinostatu, čo zodpovedá 20 mg panobinostatu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tvrdá kapsula (kapsula).
Farydak 10 mg tvrdé kapsuly
Bledozelená nepriehľadná tvrdá želatínová kapsula (15,6–16,2 mm) obsahujúca biely až takmer biely
prášok, s radiálnym čiernym nápisom „LBH 10 mg“ na viečku a dvomi radiálnymi čiernymi pásikmi
na tele.
Farydak 15 mg tvrdé kapsuly
Oranžová nepriehľadná tvrdá želatínová kapsula (19,1–19,7 mm) obsahujúca biely až takmer biely
prášok, s radiálnym čiernym nápisom „LBH 15 mg“ na viečku a dvomi radiálnymi čiernymi pásikmi
na tele.
Farydak 20 mg tvrdé kapsuly
Červená nepriehľadná tvrdá želatínová kapsula (19,1–19,7 mm) obsahujúca biely až takmer biely
prášok, s radiálnym čiernym nápisom „LBH 20 mg“ na viečku a dvomi radiálnymi čiernymi pásikmi
na tele.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Farydak v kombinácii s bortezomibom a dexametazónom je indikovaný na liečbu dospelým pacientom
s relabujúcim a/alebo refraktérnym mnohopočetným myelómom, ktorí už užívali aspoň dve predošlé
liečby, vrátane bortezomibu a imunomodulačného lieku.
3
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu Farydakom má začať lekár, ktorý má skúsenosti s používaním protirakovinovej liečby.
Dávkovanie
Odporúčaná počiatočná dávka panobinostatu je 20 mg, ktorá sa užíva perorálne jedenkrát denne, v 1.,
3., 5., 8., 10. a 12
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 11-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 05-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 05-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 05-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 05-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 11-09-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov