Extavia

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

interferón beta-1b

Dostupné z:

Novartis Europharm Limited

ATC kód:

L03AB08

INN (Medzinárodný Name):

interferon beta-1b

Terapeutické skupiny:

Immunostimulants,

Terapeutické oblasti:

Roztrúsená skleróza

Terapeutické indikácie:

Extavia je indikovaný na liečbu:pacienti s jedným demyelinizačné udalosť s aktívnym zápalový proces, ak je dostatočne závažná na to, aby sa zaručujete, zaobchádzanie s intravenózne kortikosteroidy, ak alternatívne diagnózy boli vylúčení, a ak sú určené na vysoké riziko rozvoja klinicky definitívne sklerózy multiplex;pacientov s relapsujúcou-odosielajúcej roztrúsená skleróza a dve alebo viac recidív v posledných dvoch rokoch;pacientov so sekundárne progresívnou sklerózy multiplex s aktívnym ochorením, o čom svedčí recidív.

Prehľad produktov:

Revision: 25

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2008-05-20

Príbalový leták

                33
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
34
Písomná informácia pre používateľa
Extavia 250 mikrogramov/ml, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
interferón beta-1b
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácií sa dozviete
:
1.
Čo je Extavia a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Extaviu
3.
Ako používať Extaviu
4.
Možné vedľajšie účinky
5
Ako uchovávať Extaviu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
Príloha – postup samopodania injekcie
1.
Čo je Extavia a na čo sa používa
Čo je Extavia
Extavia je druh lieku známy ako interferón, používaný na liečbu roztrúsenej sklerózy. Interferóny sú
bielkoviny vytvárané organizmom, ktoré pomáhajú bojovať proti útokom na imunitný systém, ako sú
vírusové infekcie.
Ako Extavia účinkuje
Roztrúsená skleróza (MS) je dlhodobý stav, ktorý postihuje centrálny nervový systém (CNS),
predovšetkým funkciu mozgu a miechy. Pri MS zápal poškodzuje ochrannú pošvu (nazývanú
myelínová) okolo nervov CNS a zabraňuje správnej činnosti nervov. Toto sa volá demyelinizácia.
Presná príčina MS nie je známa. Nezvyčajná reakcia imunitného systému tela pravdepodobne hrá
dôležitú úlohu v procese, ktorý poškodzuje CNS.
Poškodenie CNS sa mô
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Extavia 250 mikrogramov/ml, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Extavia obsahuje 300 mikrogramov (9,6 milióna IU) rekombinantného interferónu beta-1b v jednej
injekčnej liekovke*.
Po rekonštitúcii obsahuje každý ml 250 mikrogramov (8,0 miliónov IU) rekombinantného interferónu
beta-1b.
* vyrábané génovým inžinierstvom z kmeňa
Escherichia coli
.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.
Prášok – bielej až sivobielej farby.
Rozpúšťadlo – číry/bezfarebný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Extavia je indikovaná na liečbu:
•
pacientov s jednou demyelinizačnou príhodou s aktívnym zápalovým procesom, ak to je
dostatočne závažné na oprávnenie liečby s intravenóznymi kortikosteroidmi, pokiaľ boli
vylúčené alternatívne diagnózy, a ak sa zistí, že u nich existuje vysoké riziko vzniku klinicky
jednoznačnej sklerózy multiplex (pozri časť 5.1).
•
pacientov s relaps-remitujúcou formou roztrúsenej sklerózy s dvoma alebo viacerými relapsami
v posledných dvoch rokoch.
•
pacientov so sekundárne progresívnou formou roztrúsenej sklerózy, u aktívneho ochorenia,
prejavujúceho sa relapsami.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečba Extaviou sa má zahájiť pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou roztrúsenej
sklerózy.
Dávkovanie
Dospelí a dospievajúci vo veku 12-17 rokov
Odporučená dávka Extavie je 250 mikrogramov (8,0 miliónov IU) v 1 ml rekonštituovaného roztoku
(pozri časť 6.6) aplikovaná subkutánne každý druhý deň.
Na začiatku liečby sa vo všeobecnosti odporúča titrácia dávky.
Pacienti majú začať s dávkou 62,5 mikrogramov (0,25 ml) subkutánne každý druhý deň a pomaly
zvyšovať na dávku 250 mikrogramov (1,0 ml) každý druhý deň (pozri Tabuľku A). Ak sa vyskytnú
akékoľvek vý
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták čeština 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták poľština 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 06-01-2020
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 16-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 16-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 16-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 16-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 06-01-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov