Evista

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

raloxifén hydrochlorid

Dostupné z:

Substipharm

ATC kód:

G03XC01

INN (Medzinárodný Name):

raloxifene

Terapeutické skupiny:

Pohlavné hormóny a modulátory z genitálny systém,

Terapeutické oblasti:

Osteoporóza, postmenopauza

Terapeutické indikácie:

Evista je indikovaná na liečbu a prevenciu osteoporózy u žien po menopauze. Zistilo sa významné zníženie výskytu zlomenín chrbtice, ale nie zlomenín bedra. When determining the choice of Evista or other therapies, including oestrogens, for an individual postmenopausal woman, consideration should be given to menopausal symptoms, effects on uterine and breast tissues, and cardiovascular risks and benefits.

Prehľad produktov:

Revision: 30

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1998-08-05

Príbalový leták

                
23
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
24
Písomná informácia pre používateľa
Evista 60 mg filmom obalené tablety
raloxiféniumchlorid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii a dozviete
:
1.
Čo je Evista a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Evistu
3.
Ako užívať Evistu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Evistu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Evista a na čo sa používa
Evista obsahuje liečivo raloxiféniumchlorid.
Evista sa používa na liečbu a prevenciu osteoporózy u žien po menopauze. Evista znižuje riziko
zlomenín stavcov u žien s postmenopauzálnou osteoporózou. Zníženie rizika zlomenín bedrového kĺbu
nebolo preukázané.
Ako Evista pôsobí:
Evista patrí do skupiny nehormonálnych liekov nazývaných selektívne modulátory estrogénových
receptorov (SERM). V období menopauzy sa hladina ženského pohlavného hormónu estrogénu
znižuje. Evista po menopauze napodobňuje niektoré prospešné účinky prirodzeného estrogénu.
Osteoporóza je choroba, ktorá spôsobuje rednutie a krehnutie kostí - objavuje sa predovšetkým u žien
po menopauze. Aj keď sa príznaky osteoporózy nemusia na začiatku prejaviť, osteoporóza môže
neskôr veľmi pravdepodobne spôsobiť zlomeniny, najmä chrbtice, bedier a z
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Evista 60 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 60 mg raloxifénium chloridu, ktorý je ekvivalentom 56 mg
voľného raloxifénu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá tableta obsahuje laktózu (149,40 mg)
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
Tablety eliptického tvaru, bielej farby.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Evista je indikovaná na liečbu a prevenciu osteoporózy u žien po menopauze.
Bolo preukázané signifikantné zníženie výskytu vertebrálnych fraktúr, nie však fraktúr bedrového kĺbu.
U jednotlivých postmenopauzálnych pacientok sa musí pri výbere Evisty alebo inej terapie, vrátane
estrogénov, prihliadať na prítomnosť symptómov menopauzy, na účinok na tkanivo uteru a prsníka a
na kardiovaskulárny prínos a riziko (pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Odporúčaná dávka pri perorálnom podávaní je jedna tableta lieku denne, ktorá môže byť užitá v
ľubovoľnej dennej dobe bez ohľadu na jedlo. Vzhľadom na charakter ochorenia je Evista určená pre
dlhodobé užívanie.
Prípravky s kalciom a vitamínom D sú všeobecne odporúčané ženám s nízkym príjmom potravy.
Starší pacienti
U starších pacientov nie je nevyhnutná úprava dávky.
Poškodenie funkcie obličiek:
Evista sa nemá používať u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.3). U
pacientov so stredne závažnou a miernou poruchou funkcie obličiek sa má Evista používať opatrne.
Poškodenie funkcie pečene:
Evista sa nemá používať u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3 a 4.4).
Deti a dospievajúci
Evista sa nemá používať u detí v žiadnom veku. U detí a dospievajúcich nie je žiadne relevantné
použitie Evisty.
3
4.3
Kontraindikácie
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták čeština 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták poľština 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 07-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 31-03-2009
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 07-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 07-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 07-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 07-06-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov