Eurican Herpes 205

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Kmeňový herpesvírus (kmeň F205) antigény

Dostupné z:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

ATC kód:

QI07AA

INN (Medzinárodný Name):

Canine herpes vaccine (inactivated subunit)

Terapeutické skupiny:

Psy

Terapeutické oblasti:

Imunologické vyšetrenie pre kanáriky

Terapeutické indikácie:

Aktívna imunizácia fen pre prevenciu úmrtnosti, klinických príznakov a lézií u šteniat po infekciách psího herpes vírusu získaných počas prvých dní života.

Prehľad produktov:

Revision: 12

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2001-03-26

Príbalový leták

                
14
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
15
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Eurican Herpes 205 lyofilizát a rozpúšťadlo na prípravu emulzie na injekčné použitie.
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
NEMECKO
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint Priest
Francúzsko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Eurican Herpes 205 lyofilizát a rozpúšťadlo na prípravu emulzie na injekčné použitie.
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
1 dávka (1 ml) obsahuje:
Lyofilizát
:
Účinná látka:
Herpesvírus psov (kmeň F205) antigény
0,3 až 1,75 µg*
*vyjadrené v µg gB glykoproteínov
Rozpúšťadlo:
Adjuvans:
Ľahký tekutý parafín
224,8 až 244,1 mg
Lyofilizát biela peleta
Rozpúšťadlo: homogénna biela emulzia
4.
INDIKÁCIA(-E)
Aktívna imunizácia gravidných súk za účelom prevencie mortality, klinických príznakov a lézií u šteniat
spôsobených infekciou herpesvírusom psov v prvých dňoch života cez pasívnu imunitu.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Žiadne.
16
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Aplikácia vakcíny môže obyčajne spôsobiť v mieste vpichu prechodný opuch. Tieto reakcie vymiznú
zvyčajne do 1 týždňa.
Zriedkavo sa môže objaviť hypersenzitívna reakcia, ktorá si vyžaduje zodpovedajúcu symptomatickú
liečbu.
Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:
-
veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat)
-
časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat)
-
menej časté ( u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 liečených zvierat)
-
zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečených zvierat)
-
veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 lie
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Eurican Herpes 205 lyofilizát a rozpúšťadlo na prípravu emulzie na injekčné použitie.
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
1 dávka (1 ml) obsahuje:
Lyofilizát:
Účinná(-é) látka(-y):
Herpesvírus psov (kmeň F205) antigény
0,3 až 1,75 µg*
*vyjadrené v µg gB glykoproteínov
Rozpúšťadlo
:Adjuvans
Ľahký tekutý parafín
224, 8 až 244,1 mg
Pomocné látky:
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Lyofilizát a rozpúšťadlo na prípravu emulzie na injekčné použitie.
Lyofilizát: biela peleta.Rozpúšťadlo: homogénna biela emulzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Psy
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Aktívna imunizácia gravidných súk za účelom prevencie mortality, klinických príznakov a lézií u šteniat
spôsobených infekciou herpesvírusom psov v prvých dňoch života cez pasívnu imunitu.
4.3
Kontraindikácie
Nie sú.
4.4 Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Vakcinovať len zdravé zvieratá.
Ako výsledok infekcie CHV môže u súk dôjsť k potratu a predčasnému pôrodu, ochrana súk proti infekcii
nebola pre túto vakcínu preskúmaná. K tomu, aby bola poskytnutá imunita pre šteniatka, sa odporúča
dostatočný príjem kolostra.
3
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Neuplatňujú sa.
Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám
Pre používateľa:
Tento veterinárny liek obsahuje minerálny olej. Náhodná aplikácia/samoinjikovanie môže mať za
následok vznik silnej bolesti a opuchu, hlavne, ak je aplikovaná do kĺbu alebo do prsta, a v zriedkavých
prípadoch môže mať za následok stratu postihnutého prsta, ak nie je poskytnutá rýchla lekárska pomoc.
Pri náhodnom samoinjikovaní tohto veterinárneho lieku vyhľadajte ihneď lekársku pomoc, aj 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 20-08-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 16-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 20-08-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 20-08-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 20-08-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 20-08-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov