Entacapone Orion

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Príbalový leták Príbalový leták (PIL)
10-11-2021

Aktívna zložka:

entakapon

Dostupné z:

Orion Corporation

ATC kód:

N04BX02

INN (Medzinárodný Name):

entacapone

Terapeutické skupiny:

Antiparkinsonické lieky

Terapeutické oblasti:

Parkinsonova choroba

Terapeutické indikácie:

Entakapon je indikovaný ako adjuvancium štandardných prípravkov levodopy / benserazidom alebo levodopou / karbidopou na použitie u dospelých pacientov s Parkinsonovou chorobou a motorickými fluktuáciami konci účinku dávky, ktorí nemôžu byť stabilizovaný tie kombinácie.

Prehľad produktov:

Revision: 10

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-08-18

Príbalový leták

                
18
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
19
Písomná informácia pre používateľa
Entacapone Orion 200 mg filmom obalené tablety
entakapón
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je Entacapone Orion a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Entacapone Orion
3.
Ako užívať Entacapone Orion
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Entacapone Orion
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Entacapone Orion a na čo sa používa
Tablety Entacapone Orion obsahujú entakapón a používajú sa spolu s levodopou na liečbu
Parkinsonovej choroby. Entacapone Orion podporuje zmierňovanie príznakov Parkinsonovej choroby
vyvolané levodopou. Entacapone Orion nemá žiadny účinok na zmiernenie príznakov Parkinsonovej
choroby, ak sa neužíva s levodopou.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Entacapone Orion
Neužívajte Entacapone Orion

ak ste alergický na entakapón alebo na arašidy alebo sóju alebo na ktorúkoľvek z ďalších
zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

ak máte nádor nadobličky (označovaný ako feochromocytóm; môže to zväčšiť riziko závažného
zvýšenia krvného tlaku);

ak užívate niektoré antidepresíva (opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika, či vaše lieky pro
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Entacapone Orion 200 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg entakapónu.
Pomocné látky so známym účinkom
Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,53 mg sójového lecitínu a 7,9 mg sodíka ako zložka
pomocných látok.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta)
Hnedooranžová, oválna, bikonvexná filmom obalená tableta s označením „COMT“ vyrazeným na
jednej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Entakapón je indikovaný ako adjuvancium štandardných liekov obsahujúcich levodopu/benserazid
alebo levodopu/karbidopu u dospelých pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorých motorické
príznaky kolíšu na konci účinku dávky a ktorých nemožno stabilizovať uvedenými kombináciami.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Entakapón sa má používať len v kombinácii s levodopou/benserazidom alebo levodopou/karbidopou.
Písomné informácie pre používateľa týchto liekov levodopy platia pri ich súčasnom užívaní s
entakapónom.
Dávkovanie
Užíva sa jedna 200 mg tableta s každou dávkou levodopy/inhibítora dopadekarboxylázy. Najvyššia
odporúčaná dávka je 200 mg desaťkrát denne, t.j. 2 000 mg entakapónu.
Entakapón zosilňuje účinky levodopy. Aby sa zmiernili dopamínergické nežiaduce reakcie súvisiace s
levodopou, napr. dyskinézy, nauzea, vracanie a halucinácie, je často potrebné upraviť dávkovanie
levodopy počas prvých dní až prvých týždňov od začatia liečby entakapónom. Denná dávka levodopy
sa má znížiť o približne 10–30 % predĺžením intervalov medzi dávkami a/alebo znížením množstva
levodopy v dávkach v závislosti od klinického stavu pacienta.
Ak sa liečba entakapónom ukončí, je potrebné upraviť dávkovanie iných antiparkinsoník,
predovšetkým levodopy, aby sa dosiahla dostatočná kontro
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 10-11-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 10-11-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 10-11-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 10-11-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov