Empliciti

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Elotuzumab

Dostupné z:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC kód:

L01FX08

INN (Medzinárodný Name):

elotuzumab

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Viacnásobný myelóm

Terapeutické indikácie:

Empliciti je indikovaný v kombinácii s lenalidomide a dexamethasone pre liečbu myelómom je mladších dospelých pacientov, ktorí dostali aspoň jeden pred liečby (pozri časť 4. 2 a 5.

Prehľad produktov:

Revision: 9

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2016-05-11

Príbalový leták

                39
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
40
Písomná informácia pre používateľa
Empliciti 300 mg prášok na infúzny koncentrát
Empliciti 400 mg prášok na infúzny koncentrát
elotuzumab
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú
sestru.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je Empliciti a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Empliciti
3.
Ako používať Empliciti
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Empliciti
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Empliciti a na čo sa používa
Empliciti obsahuje liečivo elotuzumab, čo je monoklonálna protilátka, typ bielkoviny vytvorenej tak,
aby rozpoznala a naviazala sa na špecifickú cieľovú látku v tele. Elotuzumab sa viaže na cieľovú
bielkovinu nazývanú SLAMF7. SLAMF7 bola objavená vo veľkom množstve na povrchu buniek
mnohopočetného myelómu a na určitých bunkách imunitného systému (prirodzených smrtiacich
bunkách). Ak sa elotuzumab naviaže na SLAMF7 na bunkách mnohopočetného myelómu alebo na
prirodzených smrtiacich bunkách, stimuluje imunitný systém, aby napádal a usmrcoval bunky
mnohopočetného myelómu.
Empliciti po používa na liečbu, mnohopočetného myelómu (nádor kostnej drene) u dospelých.
Empliciti vám podajú spolu s lenalidomidom a dexametazónom alebo spolu s pomalidomidom
a dexametazónom. Mnohopočetný myelóm je nádor druhu bielych krviniek nazývaných plazmatické
bunky. Tieto bunky sa deli
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Empliciti 300 mg prášok na infúzny koncentrát.
Empliciti 400 mg prášok na infúzny koncentrát.
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Empliciti 300 mg prášok na infúzny koncentrát
Každá injekčná liekovka prášku obsahuje 300 mg elotuzumabu*.
Empliciti 400 mg prášok na infúzny koncentrát
Každá injekčná liekovka prášku obsahuje 400 mg elotuzumabu.
Po rekonštitúcii obsahuje každý ml koncentrátu 25 mg elotuzumabu.
* Elotuzumab je vytvorený technológiou rekombinantnej DNA v NS0 bunkách.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok na infúzny koncentrát (prášok na koncentrát).
Prášok je biely až sivobiely celistvý alebo fragmentovaný koláč.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Empliciti je indikované dospelým pacientom v kombinácii s lenalidomidom a dexametazónom na
liečbu mnohopočetného myelómu, ktorí dostali minimálne jednu predchádzajúcu liečbu (pozri
časti 4.2 a 5.1).
Empliciti je indikované dospelým pacientom v kombinácii s pomalidomidom a dexametazónom na
liečbu relabovaného a refraktérneho mnohopočetného myelómu, ktorí dostali minimálne dve
predchádzajúce liečby zahŕňajúce lenalidomid a inhibítor proteazómu a majú potvrdenú progresiu
ochorenia pri poslednej liečbe (pozri časti 4.2 a 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu elotuzumabom majú začať a viesť lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou mnohopočetného
myelómu.
Premedikácia na prevenciu reakcií súvisiacich s infúziou (infusion related reactions, IRRs)
45 – 90 minút pred podaním infúzie Empliciti sa musí pacientom podať nasledovná premedikácia
(pozri časť 4.4):

Dexametazón 8 mg intravenózne

Blokátor H1 receptorov: difenhydramín (25 – 50 mg perorálne alebo intravenózne) alebo
ekvivalentný blokátor H1 receptorov.

Blokátor H2 receptorov: ranitidín (50 mg intravenózne alebo 150 mg perorálne) 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták čeština 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták poľština 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 24-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 16-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 16-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 16-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 16-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 24-10-2019

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov