Eliquis

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Apixaban

Dostupné z:

Bristol-Myers Squibb / Pfizer EEIG

ATC kód:

B01AF02

INN (Medzinárodný Name):

apixaban

Terapeutické skupiny:

Antitrombotické činidlá

Terapeutické oblasti:

Arthroplasty; Venous Thromboembolism

Terapeutické indikácie:

Pre Eliquis 2. 5 mg filmom obalené tablety:Prevencia žilovej thromboembolic udalosti (VTE) u dospelých pacientov, ktorí sa podrobili voliteľná bedrového kĺbu alebo kolena chirurgie nahradenie. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u dospelých pacientov s non-valvular fibrilácia predsiení (NVAF), s jedným alebo viac rizikových faktorov, ako pred mŕtvicu alebo prechodné ischaemic útok (TIA); vek ≥ 75 rokov, hypertenzia; diabetes mellitus; príznačný srdcové zlyhanie (NYHA Trieda ≥ II). Liečba hlbokej žilovej trombózy (DVT) a pľúcna embólia (PE), a prevencia opakujúcich sa DVT a PE u dospelých (pozri časť 4. 4 pre haemodynamically nestabilná PE pacientov). Pre Eliquis 5 mg filmom obalené tablety:Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u dospelých pacientov s non-valvular fibrilácia predsiení (NVAF), s jedným alebo viac rizikových faktorov, ako pred mŕtvicu alebo prechodné ischaemic útok (TIA); vek≥ 75 rokov, hypertenzia; diabetes mellitus; príznačný srdcové zlyhanie (NYHA Trieda ≥ II). Liečba hl

Prehľad produktov:

Revision: 31

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-05-18

Príbalový leták

                
67
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
68
Písomná informácia pre používateľa
Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety
apixabán
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Eliquis a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Eliquis
3.
Ako užívať Eliquis
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Eliquis
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Eliquis a na čo sa používa
Eliquis obsahuje liečivo apixabán a patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antikoagulanciá. Tento
liek pomáha zabrániť tvorbe zrazenín blokovaním faktora Xa, ktorý je dôležitou súčasťou zrážania
krvi.
Eliquis sa používa u dospelých:
-
na prevenciu tvorby krvných zrazenín (trombózy hlbokých žíl [DVT]) po operácii na nahradenie
bedrového alebo kolenného kĺbu. Po operácii bedrového alebo kolenného kĺbu môžete mať
zvýšené riziko tvorby krvných zrazenín v žilách nôh. Môže to spôsobiť opuchnutie nôh
s bolesťou alebo bez bolesti. Ak krvná zrazenina prejde z nôh do pľúc, môže zablokovať tok
krvi a spôsobiť dýchavičnosť s bolesťou na hrudi alebo bez bolesti. Tento stav (pľúcna embólia)
môže ohroziť život a vyžaduje si bezodkladnú zdravotnícku pomoc.
-
na preve
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg apixabánu.
Pomocná látka (pomocné látky) so známym účinkom
Každá 2,5 mg filmom obalená tableta obsahuje 51,4 mg laktózy (pozri časť 4.4).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta)
Žlté okrúhle tablety (priemer 5,95 mm) na jednej strane vyrazené „893“ a na druhej strane „2½“.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Prevencia venóznych trombembolických príhod (venous thromboembolic events, VTE) u dospelých
pacientov, ktorí absolvovali elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného
kĺbu.
Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou
predsiení (non-valvular atrial fibrillation - NVAF) s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako
napríklad prekonaná cievna mozgová príhoda alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek
≥ 75 rokov; hypertenzia; diabetes mellitus; symptomatické srdcové zlyhanie (NYHA trieda ≥ II).
Liečba hlbokej venóznej trombózy (deep vein thrombosis, DVT) a pľúcnej embólie (PE) a prevencia
rekurentnej DVT a PE u dospelých (hemodynamicky nestabilní pacienti s PE, pozri časť 4.4).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Prevencia VTE (VTEp): elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu
Odporúčaná dávka je 2,5 mg apixabánu, ktorá sa užíva perorálne dvakrát denne. Začiatočná dávka sa
má užiť 12 až 24 hodín po chirurgickom výkone.
Pri rozhodovaní o vhodnom čase podania v rámci uvedeného časového intervalu môžu lekári zvážiť
potenciálne prínosy skoršej antikoagulačnej liečby na profylaxiu VTE, ako aj riziko pooperačného
krvácania.
U pacientov, ktorí absolvovali chirurgický výkon na nahradenie bedrového kĺ
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 09-09-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 09-09-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 09-09-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 01-08-2018

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov