Effentora

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

fentanyl

Dostupné z:

Teva B.V.

ATC kód:

N02AB03

INN (Medzinárodný Name):

fentanyl

Terapeutické skupiny:

analgetiká

Terapeutické oblasti:

Pain; Cancer

Terapeutické indikácie:

Liek Effentora je indikovaný na liečbu prelomovej bolesti (BTP) u dospelých s rakovinou, ktorí už dostávajú udržiavaciu opioidnú liečbu pri chronickej rakovinovej bolesti. BTP je prechodné exacerbation of bolesť, ktorá sa vyskytuje na pozadí inak kontrolované pretrvávajúce bolesti. Pacientov, ktorí dostávajú výživné opiátov terapie sú tí, ktorí užívajú aspoň 60 mg orálneho morfín denne, minimálne 25 mikrogramov transdermálna fentanyl za hodinu, aspoň 30 mg oxycodone denne aspoň 8 mg orálneho hydromorphone denne alebo equianalgesic dávka iného opiátov na týždeň alebo dlhšie.

Prehľad produktov:

Revision: 28

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2008-04-04

Príbalový leták

                
43
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
44
Písomná informácia pre používateľa
Effentora 100 mikrogramov bukálne tablety
Effentora 200 mikrogramov bukálne tablety
Effentora 400 mikrogramov bukálne tablety
Effentora 600 mikrogramov bukálne tablety
Effentora 800 mikrogramov bukálne tablety
fentanyl
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika To
sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľa. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.
Čo je Effentora a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Effentoru
3.
Ako užívať Effentoru
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Effentoru
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Effentora a na čo sa používa
Effentora obsahuje liečivo citrát fentanylu. Effentora je liek proti bolesti, ktorý sa označuje ako opioid
a používa sa na liečbu prudkej (prelomovej) bolesti u dospelých pacientov s rakovinou, ktorí už
užívajú iné opioidné lieky proti bolesti na liečbu pretrvávajúcej celodennej bolesti. Prelomová bolesť
je ďalšia, náhla bolesť, ktorá prichádza aj napriek tomu, že užívate vaše zvyčajné opioidné lieky proti
bolesti.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Effentoru
NEPOUŽÍVAJTE Effentoru
•
ak na liečbu pretrvávajúcej bolesti neužívate predpísané opioidné lieky (napríklad kodeín,
fentanyl, hydr
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Effentora 100 mikrogramov bukálne tablety
Effentora 200 mikrogramov bukálne tablety
Effentora 400 mikrogramov bukálne tablety
Effentora 600 mikrogramov bukálne tablety
Effentora 800 mikrogramov bukálne tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Effentora 100 mikrogramov bukálne tablety
Jedna bukálna tableta obsahuje 100 mikrogramov fentanylu (vo forme citrátu).
Pomocná látka so známym účinkom: Jedna tableta obsahuje 10 mg sodíka.
Effentora 200 mikrogramov bukálne tablety
Jedna bukálna tableta obsahuje 200 mikrogramov fentanylu (vo forme citrátu).
Pomocná látka so známym účinkom: Jedna tableta obsahuje 20 mg sodíka.
Effentora 400 mikrogramov bukálne tablety
Jedna bukálna tableta obsahuje 400 mikrogramov fentanylu (vo forme citrátu).
Pomocná látka so známym účinkom: Jedna tableta obsahuje 20 mg sodíka.
Effentora 600 mikrogramov bukálne tablety
Jedna bukálna tableta obsahuje 600 mikrogramov fentanylu (vo forme citrátu).
Pomocná látka so známym účinkom: Jedna tableta obsahuje 20 mg sodíka.
Effentora 800 mikrogramov bukálne tablety
Jedna bukálna tableta obsahuje 800 mikrogramov fentanylu (vo forme citrátu).
Pomocná látka so známym účinkom: Jedna tableta obsahuje 20 mg sodíka.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Bukálna tableta.
Effentora 100 mikrogramov bukálne tablety
Ploché, biele, okrúhle tablety so skosenými okrajmi, s vyrazeným „C“ na jednej strane a na druhej
strane s „1“.
Effentora 200 mikrogramov bukálne tablety
Ploché, biele, okrúhle tablety so skosenými okrajmi, s vyrazeným „C“ na jednej strane a na druhej
strane s „2“.
Effentora 400 mikrogramov bukálne tablety
Ploché, biele, okrúhle tablety so skosenými okrajmi, s vyrazeným „C“ na jednej strane a na druhej
strane s „4“.
Effentora 600 mikrogramov bukálne tablety
Ploché, biele, okrúhle tablety so skosenými okrajmi, s vyrazeným „C“ na jednej str
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták čeština 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták poľština 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 14-04-2014
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 11-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 11-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 11-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 11-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 14-04-2014

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov