Edistride

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

dapagliflozín propándiol monohydrát

Dostupné z:

AstraZeneca AB

ATC kód:

A10BK01

INN (Medzinárodný Name):

dapagliflozin

Terapeutické skupiny:

Lieky používané pri cukrovke

Terapeutické oblasti:

Diabetes Mellitus, Type 2; Diabetes Mellitus, Type 1

Terapeutické indikácie:

Type 2 diabetes mellitusEdistride is indicated in adults and children aged 10 years and above for the treatment of insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise- as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance. - in addition to other medicinal products for the treatment of type 2 diabetes. For study results with respect to combination of therapies, effects on glycaemic control, cardiovascular and renal events, and the populations studied, see sections 4. 4, 4. 5 a 5. Heart failureEdistride is indicated in adults for the treatment of symptomatic chronic heart failure with reduced ejection fraction. Chronic kidney diseaseEdistride is indicated in adults for the treatment of chronic kidney disease.

Prehľad produktov:

Revision: 20

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-11-09

Príbalový leták

                
49
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
50
Písomná informácia pre používateľa
Edistride 5 mg filmom obalené tablety
Edistride 10 mg filmom obalené tablety
dapagliflozín (dapagliflozin)
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú
sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je Edistride a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Edistride
3.
Ako užívať Edistride
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Edistride
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Edistride a na čo sa používa
Čo je Edistride
Edistride obsahuje liečivo dapagliflozín. Patrí do skupiny liekov nazývaných „inhibítory
sodíko-glukózového kotransportéra 2 (SGLT2)”. Účinkujú blokádou bielkoviny SGLT2 vo vašich
obličkách. Blokádou tejto bielkoviny sa z vášho tela močom odstraňuje krvný cukor (glukóza), soľ
(sodík) a voda.
Na čo sa Edistride používa
Edistride sa používa na liečbu:

Cukrovky 2. typu
-
u dospelých a detí vo veku 10 rokov a starších.
-
ak sa nedarí kontrolovať cukrovku 2. typu diétou a pohybovou aktivitou.
-
Edistride sa môže užívať samotný alebo spolu s ďalšími liekmi na liečbu cukrovky.
-
Je dôležité, aby ste dodržiavali pokyny lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry týkajúce
sa diéty a pohybovej aktivity.

Srd
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Edistride 5 mg filmom obalené tablety
Edistride 10 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Edistride 5 mg filmom obalené tablety
Jedna tableta obsahuje monohydrát dapagliflozín propándiolu, čo zodpovedá 5 mg dapagliflozínu
(dapagliflozin).
Pomocná látka so známym účinkom
Jedna 5 mg tableta obsahuje 25 mg laktózy.
Edistride 10 mg filmom obalené tablety
Jedna tableta obsahuje monohydrát dapagliflozín propándiolu, čo zodpovedá 10 mg dapagliflozínu
(dapagliflozin).
Pomocná látka so známym účinkom
Jedna 10 mg tableta obsahuje 50 mg laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta).
Edistride 5 mg filmom obalené tablety
Žlté, bikonvexné, v priemere 0,7 cm okrúhle filmom obalené tablety s vyrytým označením „5“ na
jednej strane a „1427“ na druhej strane.
Edistride 10 mg filmom obalené tablety
Žlté, bikonvexné, približne 1,1 x 0,8 cm diagonálne filmom obalené tablety v tvare kosoštvorca
s vyrytým označením „10“ na jednej strane a „1428“ na druhej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Diabetes mellitus 2. typu
Edistride je indikovaný dospelým a deťom vo veku 10 rokov a starším na liečbu nedostatočne
kontrolovaného diabetes mellitus 2. typu ako doplnková liečba k diéte a pohybovej aktivite.
-
ako monoterapia, keď sa užívanie metformínu kvôli neznášanlivosti považuje za nevhodné.
-
ako doplnok k iným liekom na liečbu diabetes mellitus 2. typu.
Výsledky štúdií s ohľadom na kombináciu terapií, účinky na kontrolu glykémie, kardiovaskulárne
a renálne udalosti a skúmané populácie, pozri časti 4.4, 4.5 a 5.1.
3
Srdcové zlyhávanie
Edistride je indikovaný dospelým pacientom na liečbu symptomatického chronického srdcového
zlyhávania so zníženou ejekčnou frakciou.
Chronická choroba obličiek
Edistride je indikovaný dospelým pacientom 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták čeština 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták poľština 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 20-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 04-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 04-04-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 04-04-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 04-04-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 20-01-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov