ECO-CLIN HAND NR (913799)

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
20-09-2021

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č.
1907/2006
Eco-Clin Hand NR
114501E
1 / 10
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor produktu
Názov výrobku
:
Eco-Clin Hand NR
Kód výrobku
:
114501E
Použitie látky/zmesi
:
Starostlivosť o pleť
Druh látky
:
Zmes
Len na odborné použitie.
Informácie o riedení produktu
:
Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitia
:
Kozmetický prípravok
Odporúčané obmedzenia z
hľadiska používania
:
Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Spoločnosť
:
Ecolab s.r.o.
Čajakova 18
811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16
objednavky@ecolab.com
1.4 Núdzové telefónne číslo
Núdzové telefónne číslo
:
+421233006502
+32-(0)3-575-5555 Trans-Európsky
Telefónne číslo
toxikologického centra
:
02 54774166 (24/7)
Dátum zostavenia/revízie
:
23.10.2018
Verzia
:
1.4
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
V súlade s požiadavkami platnej legislatívy nie je povinné vytvoriť kartu bezpečnostných údajov
pre lieky alebo kozmetické prípravky.
2.2 Prvky označovania
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006
Eco-Clin Hand NR
114501E
2 / 10
Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
2.3 Iná nebezpečnosť
Nie sú známe.
ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.2 Zmesi
Nebezpečné zložky
Chemický názov
Č. CAS
Č.EK
č. REACH
Klasifikácia
NARIADENIE (ES) č. 1272/2008
Koncentrácia:
[%]
Kozmetická zmes
Neklasifikováno;
>= 50 - <= 100
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1 Opis opatrení prvej pomoci
Pri kontakte s očami
:
Umývajte veľkým množstvom vody.
Pri kontakte s pokožkou
:
Umývajte veľkým množs
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list španielčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list gréčtina 26-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list angličtina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list taliančina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list portugalčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list švédčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list chorvátčina 17-09-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom