Ecansya (previously Capecitabine Krka)

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

kapecitabín

Dostupné z:

Krka, d.d., Novo mesto

ATC kód:

L01BC06

INN (Medzinárodný Name):

capecitabine

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Colonic Neoplasms; Breast Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Stomach Neoplasms

Terapeutické indikácie:

Ecansya je indikovaný na adjuvantnú liečbu pacientov po operácii karcinómu hrubého čreva štádia III (Dukesa fáze-C). Ecansya je indikovaný na liečbu metastatickým kolorektálnym. Ecansya je uvedené v prvej línii liečby pokročilého karcinómu v kombinácii s platinum-na základe denného režimu. Ecansya v kombinácii s docetaxel je indikovaný na liečbu pacientov s lokálne pokročilého alebo metastatického karcinómu prsníka po zlyhaní cytotoxické chemoterapia. Predchádzajúca liečba mala zahŕňať antracyklín. Ecansya je tiež uvedené, ako monotherapy pre liečbu pacientov s lokálne pokročilého alebo metastatického karcinómu prsníka po zlyhaní taxanes a anthracycline obsahujúce chemoterapia režimu alebo pre koho ďalej anthracycline terapia nie je uvedené.

Prehľad produktov:

Revision: 13

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2012-04-20

Príbalový leták

                
44
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
45
Písomná informácia pre používateľa
Ecansya 150 mg filmom obalené tablety
Ecansya 300 mg filmom obalené tablety
Ecansya 500 mg filmom obalené tablety
kapecitabín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Ecansya a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ecansyu
3.
Ako užívať Ecansyu
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Ecansyu
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Ecansya a na čo sa používa
Ecansya patrí do skupiny liekov nazývaných „cytostatiká“, ktoré zastavujú rast nádorových buniek.
Ecansya obsahuje kapecitabín, ktorý sám o sebe nie je cytostatikum. Až po jeho vstrebaní sa mení
v organizme na aktívny protinádorový liek (viac v nádorovom ako v normálnom tkanive).
Ecansya sa používa na liečbu rakoviny hrubého čreva, konečníka, žalúdka alebo prsníka.
Okrem toho sa Ecansya používa na prevenciu nového výskytu rakoviny hrubého čreva po úplnom
operačnom odstránení nádoru.
Ecansya sa môže používať buď samotná alebo v kombinácii s inými liekmi.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ecansyu
Neužívajte Ecansyu
-
ak ste alergický na kapecitabín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Ecansya 150 mg filmom obalené tablety
Ecansya 300 mg filmom obalené tablety
Ecansya 500 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Ecansya 150 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kapecitabínu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 7 mg laktózy.
Ecansya 300 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg kapecitabínu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 15 mg laktózy.
Ecansya 500 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg kapecitabínu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta).
Ecansya 150 mg filmom obalené tablety
Tablety sú bikonvexné tablety svetlobroskyňovej farby, podlhovastého tvaru, s dĺžkou 11,4 mm
a šírkou 5,3 mm, s označením „150“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
Ecansya 300 mg filmom obalené tablety
Tablety sú bikonvexné tablety bielej až takmer bielej farby, podlhovastého tvaru, s dĺžkou 14,6 mm
a šírkou 6,7 mm, s označením „300“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
Ecansya 500 mg filmom obalené tablety
Tablety sú bikonvexné tablety broskyňovej farby, podlhovastého tvaru, s dĺžkou 15,9 mm a šírkou
8,4 mm, s označením „500“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Ecansya je indikovaná na liečbu:
-
na adjuvantnú liečbu pacientom po operácii karcinómu hrubého čreva III. štádia (podľa Dukesa
stupeň C) (pozri časť 5.1).
-
metastatického kolorektálneho karcinómu (pozri časť 5.1).
3
-
ako liek prvej línie na liečbu pokročilého karcinómu žalúdka v kombinácii s režimom na báze
platiny (pozri časť 5.1)
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták čeština 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták poľština 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 23-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 23-04-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 23-04-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 23-04-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 31-07-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom