Ecalta

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

anidulafungín

Dostupné z:

Pfizer Europe MA EEIG

ATC kód:

J02AX06

INN (Medzinárodný Name):

anidulafungin

Terapeutické skupiny:

Antimykotika na systémové použitie

Terapeutické oblasti:

kandidóza

Terapeutické indikácie:

Liečbe invazívnej kandidózy u dospelých a pediatrických pacientov vo veku 1 mesiac < 18 rokov.

Prehľad produktov:

Revision: 24

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2007-09-20

Príbalový leták

                
25
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
26
Písomná informácia pre používateľa
ECALTA 100 mg prášok na infúzny koncentrát
anidulafungín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vy alebo vaše dieťa začnete
používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
–
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
–
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
–
Ak sa u vás alebo vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho
lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré
nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je ECALTA a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vy alebo vaše dieťa použije ECALTU
3.
Ako používať ECALTU
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať ECALTU
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je ECALTA a na čo sa používa
ECALTA obsahuje liečivo anidulafungín a predpisuje sa dospelým a detským pacientom vo veku od
1 mesiaca do menej ako 18 rokov na liečbu druhu hubovej infekcie krvi a iných vnútorných orgánov
nazývanej invazívna kandidóza. Infekciu spôsobujú bunky húb (kvasinky) nazývané Candida.
ECALTA patrí do skupiny liekov nazývaných echinokandíny. Tieto lieky sa používajú na liečbu
závažných mykotických infekcií.
ECALTA bráni normálnemu vývoju bunkových stien húb. V prítomnosti ECALTY majú bunky húb
neúplné alebo poškodené bunkové steny, čo ich robí krehkými alebo neschopnými rásť.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako vy alebo vaše dieťa použije ECALTU
Nepoužívajte ECALTU
–
ak ste alergický na anidulafungín, iné echinokandíny (napr. kaspofungíniumacetát) alebo
na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Upozor
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
ECALTA 100 mg prášok na infúzny koncentrát
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá injekčná liekovka obsahuje 100 mg anidulafungínu.
Rekonštituovaný roztok obsahuje 3,33 mg/ml anidulafungínu a zriedený roztok obsahuje 0,77 mg/ml
anidulafungínu.
Pomocná látka so známym účinkom: ECALTA obsahuje 119 mg fruktózy v každej injekčnej liekovke.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok na infúzny koncentrát.
Biely až sivobiely prášok.
Rekonštituovaný roztok má pH od 3,5 do 5,5.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Liečba invazívnej kandidózy u dospelých a pediatrických pacientov vo veku 1 mesiac až < 18 rokov
(pozri časti 4.4 a 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečbu ECALTOU má začať lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou invazívnych mykotických infekcií.
Dávkovanie
Pred začatím liečby sa majú odobrať vzorky na kultiváciu mykóz. Liečba môže začať predtým, ako sú
známe výsledky kultivačného vyšetrenia, pričom ju možno primerane upraviť, akonáhle sú výsledky
k dispozícii.
Dospelá populácia (dávkovanie a trvanie liečby)
V 1. deň liečby sa má podať jednorazová nasycovacia dávka 200 mg a pokračuje sa dávkou 100 mg
denne. Trvanie liečby závisí od klinickej odpovede pacienta.
Vo všeobecnosti má antimykotická liečba pokračovať aspoň 14 dní po poslednej pozitívnej kultivácii.
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje na podporu liečby dávkou 100 mg, ktorá trvá dlhšie ako 35 dní.
Pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene
U pacientov s miernou, stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene sa nevyžadujú
úpravy dávok. Úpravy dávok sa nevyžadujú u pacientov s akýmkoľvek stupňom renálnej insuficiencie
vrátane dialyzovaných pacientov. ECALTA sa môže podávať nezávisle od načasovania hemodialýzy
(pozri časť 5.2).
Iné osobitné skupiny pacientov
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták čeština 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták poľština 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 31-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 15-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 15-12-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 15-12-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 15-12-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 31-07-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov