Duloxetine Zentiva

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

DULOXETINE

Dostupné z:

Zentiva, k.s.

ATC kód:

N06AX21

INN (Medzinárodný Name):

duloxetine

Terapeutické skupiny:

Iné antidepresíva

Terapeutické oblasti:

Neuralgia; Depressive Disorder, Major; Anxiety Disorders; Diabetes Mellitus

Terapeutické indikácie:

Liečivá depresívna porucha, diabetická neuropatická bolesť, úzkostná porucha. Duloxetine Zentiva je indikovaný u dospelých.

Prehľad produktov:

Revision: 11

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-08-20

Príbalový leták

                34
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
35
Písomná informácia pre používateľa
Duloxetine Zentiva 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Duloxetine Zentiva 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
duloxetín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Duloxetine Zentiva a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Duloxetine Zentiva
3.
Ako užívať Duloxetine Zentiva
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Duloxetine Zentiva
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Duloxetine Zentiva a na čo sa používa
Duloxetine Zentiva obsahuje liečivo duloxetín. Duloxetine Zentiva zvyšuje hladiny sérotonínu a
noradrenalínu v nervovom systéme.
Duloxetine Zentiva sa používa u dospelých na liečbu:
•
depresie;
•
generalizovanej úzkostnej poruchy (chronický pocit úzkosti alebo nervozity);
•
diabetickej neuropatickej bolesti (zvyčajne je opísaná ako pálčivá, bodavá, pichľavá či
vystreľujúca, alebo sa podobá na bolesť po rane elektrickým prúdom. V postihnutom mieste
môže dôjsť k strate citlivosti alebo vnemy na dotyk, teplo, chlad alebo tlak môžu spôsobovať
bolesť.)
Duloxetine Zentiva začína účinkovať u väčšiny ľudí s depresiou alebo úzkosťou v priebehu dvoch
týždňov od začiatku liečby, ale mô
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Duloxetine Zentiva 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Duloxetine Zentiva 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Duloxetine Zentiva 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Každá kapsula obsahuje duloxetíniumchlorid v množstve zodpovedajúcom 30 mg duloxetínu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá kapsula obsahuje 42,26 – 46,57 mg sacharózy.
Duloxetine Zentiva 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Každá kapsula obsahuje duloxetíniumchlorid v množstve zodpovedajúcom 60 mg duloxetínu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Každá kapsula obsahuje 84,51 – 93,14 mg sacharózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tvrdá gastrorezistentná kapsula
Duloxetine Zentiva 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Tvrdé nepriehľadné želatínové kapsuly s dĺžkou približne 15,9 mm s bielym nepriehľadným telom a
svetlomodrým nepriehľadným viečkom, ktoré obsahujú takmer biele až slabohnedožlté guľovité
pelety.
Duloxetine Zentiva 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Tvrdé nepriehľadné želatínové kapsuly s dĺžkou približne 19,4 mm s nepriehľadným telom s farbou
slonoviny a svetlomodrým nepriehľadným viečkom, ktoré obsahujú takmer biele až slabohnedožlté
guľovité pelety.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Liečba veľkej depresívnej poruchy.
Liečba diabetickej periférnej neuropatickej bolesti.
Liečba generalizovanej úzkostnej poruchy.
Duloxetine Zentiva je indikovaný u dospelých.
Ďalšie informácie nájdete v časti 5.1.
3
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Veľká depresívna porucha
Počiatočná a odporúčaná udržiavacia dávka je 60 mg jedenkrát denne s jedlom alebo bez jedla.
V klinických štúdiách boli z hľadiska bezpečnosti hodnotené podané dávky vyššie ako 60 mg
jedenkrát denne až po maximálnu dávku 120 mg denne. Klinický dôkaz o tom, že by pac
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 27-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 16-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 16-08-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 16-08-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 16-08-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 27-08-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov