Duloxetine Lilly

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

DULOXETINE

Dostupné z:

Eli Lilly Nederland B.V.

ATC kód:

N06AX21

INN (Medzinárodný Name):

duloxetine

Terapeutické skupiny:

Psychoanaleptics,

Terapeutické oblasti:

Neuralgia; Diabetic Neuropathies; Depressive Disorder, Major

Terapeutické indikácie:

Duloxetine Lilly je indikovaný u dospelých na:Liečbu depresívne disorderTreatment z diabetická periférne neuropatickej painTreatment všeobecných úzkosť disorderDuloxetine Lilly je indikovaný u dospelých.

Prehľad produktov:

Revision: 9

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2014-12-08

Príbalový leták

                34
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
35
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
Duloxetin Lilly 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Duloxetin Lilly 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
duloxetíniumchlorid
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To
sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
:
1.
Čo je Duloxetin Lilly a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Duloxetin Lilly
3.
Ako užívať Duloxetin Lilly
4.
Možné vedľajšie účinky
5
Ako uchovávať Duloxetin Lilly
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Duloxetin Lilly a na čo sa používa
Duloxetin Lilly obsahuje liečivo duloxetín. Duloxetin Lilly zvyšuje hladinu sérotonínu a noradrenalínu
v nervovom systéme.
Duloxetin Lilly sa používa u dospelých na liečbu:
•
depresie
•
generalizovanej úzkostnej poruchy (chronický pocit úzkosti alebo nervozity)
•
diabetickej neuropatickej bolesti (zvyčajne je opísaná ako pálčivá, bodavá, pichľavá či
vystreľujúca, alebo sa podobá na bolesť po rane elektrickým prúdom. V postihnutom mieste
môže dôjsť k strate citlivosti alebo vnemy ako dotyk, teplo, chlad alebo tlak môžu spôsobovať
bolesť).
Duloxetin Lilly začína účinkovať u väčšiny ľudí s depresiou alebo úzkosťou v priebehu dvoch týždňov
od začiatku liečby, ale môže to trvať až 2-4 týždn
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Duloxetin Lilly 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Duloxetin Lilly 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Duloxetin Lilly 30 mg
Jedna kapsula obsahuje 30 mg duloxetínu (vo forme hydrochloridu).
Pomocná látka so známym účinkom
jedna kapsula môže obsahovať až 56 mg sacharózy.
Duloxetin Lilly 60 mg
Jedna kapsula obsahuje 60 mg duloxetínu (vo forme hydrochloridu).
Pomocná látka so známym účinkom
jedna kapsula môže obsahovať až 111 mg sacharózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tvrdá gastrorezistentná kapsula.
Duloxetin Lilly 30 mg
Nepriehľadné biele telo s potlačou „30 mg“ a nepriehľadné modré viečko s potlačou „9543“.
Duloxetin Lilly 60 mg
Nepriehľadné zelené telo s potlačou „60 mg“ a nepriehľadné modré viečko s potlačou „9542“.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Liečba veľkej depresívnej poruchy.
Liečba diabetickej periférnej neuropatickej bolesti.
Liečba generalizovanej úzkostnej poruchy.
Duloxetin Lilly je indikovaný u dospelých.
Ďalšie informácie nájdete v časti 5.1.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Veľká depresívna porucha
Počiatočná a odporúčaná udržiavacia dávka je 60 mg raz denne s jedlom alebo bez jedla. V klinických
štúdiách boli z hľadiska bezpečnosti hodnotené podané dávky vyššie ako 60 mg raz denne až po
maximálnu dávku 120 mg denne. Klinický dôkaz o tom, že by pacienti nereagujúci na počiatočnú
odporúčanú dávku mohli profitovať zo vzostupnej titrácie dávky však neexistuje.
Odpoveď na liečbu sa spravidla objaví po 2-4 týždňoch liečby.
3
Po konsolidácii antidepresívnej odpovede na liečbu sa odporúča v liečbe pokračovať ešte niekoľko
mesiacov, aby sa zabránilo relapsu. U pacientov odpovedajúcich na liečbu duloxetínom a s históriou
opakujúcich sa depresívnych epizód treba zvážiť 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 26-01-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 21-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 21-12-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 21-12-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 21-12-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 26-01-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov