Docetaxel Mylan

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

docetaxel

Dostupné z:

Mylan S.A.S.

ATC kód:

L01CD02

INN (Medzinárodný Name):

docetaxel

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Head and Neck Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Adenocarcinoma; Prostatic Neoplasms; Breast Neoplasms

Terapeutické indikácie:

Liečba rakoviny prsníka, špeciálne formy rakoviny pľúc (small-cell lung cancer), rakoviny prostaty, rakoviny žalúdka alebo rakovina hlavy a krku.

Prehľad produktov:

Revision: 6

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2012-01-31

Príbalový leták

                120
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE
ŠKATUĽA
1.
NÁZOV LIEKU
Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml
infúzny koncentrát
docetaxel
2.
LIEČIVO
Jeden ml infúzneho koncentrátu obsahuje 20 mg docetaxelu (bezvodého).
Jedna liekovka s 1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 20 mg docetaxelu.
3.
ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK
Pomocné látky: polysorbát 80, bezvodý etanol a kyselina citrónová. Pre ďalšie informácie si pozrite
písomnú informáciu pre používateľa.
4.
LIEKOVÁ FORMA A OBSAH
Infúzny koncentrát
1 liekovka s obsahom 1 ml
5 liekoviek s obsahom 1 ml
5.
SPÔSOB A CESTA PODANIA
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
Pripravený na pridanie do infúzneho roztoku
Odoberte požadované množstvo infúzneho koncentrátu docetaxelu (20 mg/ml) z liekovky a pridajte
priamo do infúzneho roztoku.
Liekovka na jedno použitie.
Na intravenózne použitie.
6.
ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU
A DOSAHU DETÍ
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
7.
INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
121
8.
DÁTUM EXSPIRÁCIE
EXP:
Pre čas použiteľnosti nariedeného lieku si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
9.
ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE
Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
10.
ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO
ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ
11.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Mylan S.A.S.
117 allée des parcs
69800 Saint Priest
Francúzsko
12.
REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)
EU/1/11/748/001 - 1 liekovka
EU/1/11/748/002 - 5 liekoviek
13.
ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE
Č. šarže:
14.
ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
15.
POKYNY NA POUŽITIE
16.
INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME
Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje
Liek s ukončenou platnosťou 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV LIEKU
Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml infúzny koncentrát
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jeden ml infúzneho koncentrátu obsahuje 20 mg docetaxelu (bezvodého).
Jedna liekovka s 1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 20 mg docetaxelu.
Pomocná látka so známym účinkom:
Jeden ml infúzneho koncentrátu obsahuje 395 mg bezvodého etanolu.
Jedna liekovka s 1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 395 mg bezvodého etanolu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Infúzny koncentrát (sterilný koncentrát).
Koncentrát je svetložltý až hnedožltý roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Karcinóm prsníka
Docetaxel Mylan v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom sa indikuje na adjuvantnú liečbu
pacientok:

s operabilným karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami

s operabilným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami
U pacientok s operabilným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami sa má adjuvantná liečba
obmedziť iba na pacientky spôsobilé na podanie chemoterapie v súlade s medzinárodne stanovenými
kritériami pre primárnu terapiu skorého karcinómu prsníka (pozri časť 5.1).
Docetaxel Mylan v kombinácii s doxorubicínom sa indikuje na liečbu pacientok s lokálne pokročilým
alebo metastatickým karcinómom prsníka, ktoré sa predtým nepodrobili cytotoxickej liečbe tohto
stavu.
Docetaxel Mylan v monoterapii sa indikuje na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo
metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie. Predchádzajúca liečba mala
obsahovať antracyklíny alebo alkylačné látky.
Docetaxel Mylan v kombinácii s trastuzumabom sa indikuje na liečbu pacientok s metastatickým
karcinómom prsníka, u ktorých nádor nadmerne exprimuje HER2 a ktoré sa predtým nepodrobili
chemoterapii pre metastatické ochorenie.
Docetaxel Mylan v kombinácii s kapecitabínom 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 12-03-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 12-03-2015
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 12-03-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 12-03-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov