Desloratadine Teva

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

desloratadín

Dostupné z:

Teva B.V

ATC kód:

R06AX27

INN (Medzinárodný Name):

desloratadine

Terapeutické skupiny:

Antihistaminiká na systémové použitie,

Terapeutické oblasti:

Rhinitis, Allergic, Perennial; Rhinitis, Allergic, Seasonal

Terapeutické indikácie:

Desloratadine Teva je indikovaný na zmiernenie príznakov spojených s alergickou nádchou;žihľavka.

Prehľad produktov:

Revision: 18

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-11-24

Príbalový leták

                
18
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
19
Písomná informácia pre používateľa
Desloratadin Teva 5 mg filmom obalené tablety
Desloratadín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
Ak sa u vás vyskytne obráťte sa na svojho lekára, lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek
vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Desloratadin Teva a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Desloratadin Teva
3.
Ako užívať Desloratadin Teva
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Desloratadin Teva
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Desloratadin Teva a na čo sa používa
Čo je Desloratadin Teva
Desloratadin Teva obsahuje desloratadín, ktorý je antihistaminikom.
Ako Desloratadin Teva účinkuje
Desloratadin Teva je liek proti alergii, ktorý vám nespôsobí ospalosť. Pomáha kontrolovať vašu
alergickú reakciu a jej príznaky.
Kedy sa má Desloratadin Teva použiť
Desloratadin Teva zmierňuje príznaky spojené s alergickou nádchou (zápal nosových priechodov
spôsobený alergiou, napr. senná nádcha alebo precitlivenosť na roztoče v prachu) u dospelých
a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších. Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, výtok z nosa alebo
svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.
Desloratadin Teva sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (ochorenie kože
spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbeni
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Desloratadin Teva 5 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta obsahuje desloratadín 5 mg.
Pomocné látky so známym účinkom:
Každá tableta obsahuje 1,2 mg monohydrátu laktózy (pozri časť 4.4).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta
Modrá, okrúhla, bikonvexná filmom obalená tableta, hladká na oboch stranách.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Desloratadin Teva je indikovaný dospelým a dospievajúcim vo veku 12 rokov a starších na zmiernenie
príznakov spojených s:
-
alergickou rinitídou (pozri časť 5.1)
-
urtikáriou (pozri časť 5.1)
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Dospelí a dospievajúci
(12 a viac rokov)
Odporúčaná dávka Desloratadínu Teva 5 mg filmom obalené tablety je jedna tableta jedenkrát denne.
Intermitentná alergická rinitída (prítomnosť príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie ako
4 týždne) sa má liečiť podľa zhodnotenia anamnézy pacientovho ochorenia. Liečbu možno prerušiť po
tom, ako príznaky ustúpia, a začať znovu po ich opätovnom objavení sa.
V prípade perzistujúcej alergickej rinitídy (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo
dlhšie ako 4 týždne) možno pacientovi navrhnúť pokračujúcu liečbu počas obdobia expozície
alergénu.
Pediatrická populácia
Skúsenosti s používaním desloratadínu u dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov, získané z klinických
skúšaní účinnosti, sú obmedzené (pozri časti 4.8 a 5.1).
Bezpečnosť a účinnosť lieku Desloratadín Teva 5 mg filmom obalené tablety u detí mladších ako
12 rokov neboli stanovené.
Spôsob podávania
Perorálne použitie.
Dávka sa môže užiť s jedlom alebo bez jedla.
3
4.3
Kontraindikácie
Precitlivenosť na liečivo, na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo na loratadín.
4.4
Osobitné upozornenia
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták čeština 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták poľština 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 09-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 08-12-2011
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 09-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 09-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 09-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 09-06-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov